Παρακαλώ περιμένετε,...

Please wait...

Λεξικό

Α

Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού - Human resource development


Ένα σύνολο προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, σχεδιασμένο να εφοδιάσει τον οργανισμό με τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκπλήρωση τρεχουσών και μελλοντικών επιχειρησιακών απαιτήσεων.
Απουσία από την εργασία - Absenteeism


Επιδεξιότητα ή δεξιοτεχνία ή προσόν που απαιτείται για την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων.Η συστηματική μη έγκαιρη προσέλευση των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους κατά την προγραμματισμένη ώρα.
Άτομο με αναπηρία - Handicapped individual


Σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται στο Νόμο περί Αποκατάστασης του 1973, στο Άρθρο 504, ένα άτομο θεωρείται ότι έχει «αναπηρία» εφόσον: έχει κάποια σωματική ή νοητική βλάβη, η οποία περιορίζει ουσιαστικά μία ή περισσότερες βασικές δραστηριότητες της καθημερινής του ζωής, υπάρχει ιστορικό της εν λόγω αναπηρίας, ή θεωρείται ότι έχει την εν λόγω αναπηρία. Ο Νόμος για τους Αμερικανούς με Αναπηρία του 1990 τροποποίησε αυτόν τον ορισμό ώστε να εξαιρούνται άτομα, τα οποία κάνουν χρήση παράνομων ουσιών. Ο ορισμός αυτός καλύπτει επίσης άτομα απεξαρτημένα από τη χρήση ναρκωτικών ή άτομα που συμμετέχουν σε προγράμματα απεξάρτησης και δεν κάνουν πλέον χρήση ναρκωτικών ή ουσιών. Ο όρος «άτομο με αναπηρία» δεν περιλαμβάνει πρόσωπα που καταναλώνουν αλκοόλ, χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή η απασχόληση των οποίων, λόγω της υφιστάμενης κατάχρησης αλκοόλ, θα αποτελούσε άμεση απειλή για την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια άλλων προσώπων.
Άδεια εργασίας - Employment visas


Ένα έγγραφο που εκδίδεται από την υπηρεσία μεταναστών και επιτρέπει σε αλλοδαπούς να λάβουν προσωρινή άδεια διαμονής προς το σκοπό αναζήτησης ευκαιριών απασχόλησης εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.
Άδεια πένθους - Bereavement leave


Μια πολιτική που παρέχει έναν συγκεκριμένο αριθμό ημερών αδείας μετ’ αποδοχών λόγω θανάτου του/ της συζύγου, του γονέα, του τέκνου, του παππού ή της γιαγιάς ή άλλου στενού συγγενούς προσώπου ενός εργαζομένου, προκειμένου ο εργαζόμενος να παρευρεθεί στην κηδεία κ.λπ. Σύμφωνα με την ΕΓΣΣΕ 2002-2003 και την ΕΓΣΣΕ 2010-2012, χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές όχι μόνο στους εξ αίματος, αλλά και στους εξ αγχιστείας συγγενείς στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό.
Αιτίες δυσαρέσκειας εργαζομένων - Dissatisfiers


Αναφέρονται σε παράγοντες όπως οι συνθήκες εργασίες, οι αποδοχές και οι παροχές, η εργασιακή ασφάλεια και άλλες πολιτικές και πρακτικές ενός οργανισμού που δύναται να συμβάλλουν στη δυσαρέσκεια των εργαζομένων. O Herzberg τους ονόμασε παράγοντες υγιεινής (hygiene factors) καθώς αφορούν στις ανάγκες των ανθρώπων να εργάζονται σε ένα ασφαλές, υγιές και σταθερό εργασιακό περιβάλλον. Η ελλιπής ικανοποίηση αυτών των αναγκών προκαλεί τη δυσαρέσκεια των εργαζομένων. Η ικανοποίησή τους ωστόσο, δεν αρκεί ώστε να παρακινήσει τους εργαζομένους (βλ. Αιτίες παρακίνησης εργαζομένων / Satisfiers)

Mind Tools: Herzberg's Motivators and Hygiene Factors: Άρθρο που αναλύει τα βασικά σημεία της θεωρίας του Herzberg καθώς και την κριτική που έχει υποστεί.
http://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_74.htm

Herzberg, F. (1968). "One more time: how do you motivate employees?". Harvard Business Review 46 (1): 53–62.
Ακαδημαϊκός - Academic / Academician


Ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος αποτελεί μέλος πανεπιστημίου ή κολλεγίου.Ακαδημία Αθηνών: Ιδρύθηκε το 1926 με ευρύτερο σκοπό την καλλιέργεια και την προαγωγή των επιστημών, των γραμμάτων και των καλών τεχνών.


http://www.academyofathens.gr
Άμεσα απασχολούμενο εργατικό δυναμικό - Direct labor


 1. Οι εργαζόμενοι που εμπλέκονται άμεσα στην παραγωγή ενός προϊόντος ή στην παροχή μίας υπηρεσίας, σε αντίθεση με εργαζόμενους σε διοικητικές ή υποστηρικτικές λειτουργίες.
 2. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι ανήκουν στο ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης σε αντίθεση με τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους
http://www.oxforddictionaries.com/view/entry/m_en_gb0228310#m_en_gb0228310
http://www.solutionmatrix.com/indirect-labor.html
http://www.thefreedictionary.com/direct+labour
Άμεσες δαπάνες - Direct costs


Οι δαπάνες που αποδίδονται άμεσα σε συγκεκριμένα προϊόντα, προγράμματα ή δραστηριότητες.
Άμεση αμοιβή - Direct compensation


Το σύνολο των αποδοχών που καταβάλλονται άμεσα σε έναν εργαζόμενο (π.χ. μισθός, επιμίσθια) δίχως τη μεσολάβηση κάποιου μεσάζοντα . Οι έμμεσες αμοιβές δεν δίνονται άμεσα από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο (π.χ. εισφορές εργοδοτών σε συνταξιοδοτικά προγράμματα, προγράμματα ιδιωτικής ασφάλειας).WorldatWork: Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό ο οποίος παρέχει εκπαίδευση, οργανώνει συνέδρια, και διεξάγει ερευνητικές μελέτες σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που αφορούν κυρίως αμοιβές, παροχές, την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. http://www.worldatwork.orghttp://www.ehow.com/facts_5863432_included-direct-compensation_.html
Αμοιβή βάσει γνώσεων - Knowledge-based pay


Ένα σύστημα μισθολογικής διαφοροποίησης, το οποίο βασίζει την αμοιβή ενός προσώπου στη μόρφωση, την προϋπηρεσία, τις γνώσεις, τις δεξιότητες ή την εξειδικευμένη κατάρτιση. Αναφέρεται και ως αμοιβή βάσει δεξιοτήτων.
Αμοιβή βάσει δεξιοτήτων - Competency-based pay


Ένα σύστημα αμοιβών που αξιολογεί τους εργαζομένους ανάλογα με το βαθμό, το εύρος και τα είδη δεξιοτήτων που αποκτούν και εφαρμόζουν στην εργασία τους. Γνωστό και ως αμοιβή βάσει ικανοτήτων ή και γνώσεων.
Αμοιβή βάσει της παραγωγικότητας - Merit pay


Ένα σύστημα αμοιβών όπου οι αυξήσεις στο βασικό μισθό καθορίζονται από την ατομική απόδοση.
Αμοιβή εφημερίας ετοιμότητας - On-call time


Πρόσθετη αμοιβή που δίνεται σε εργαζόμενους οι οποίοι χρειάζεται να παραμείνουν σε κατάσταση ετοιμότητας σε ώρες εκτός υπηρεσίας.
Αμοιβή στελεχών- Executive compensation


Το σύνολο των χρηματικών απολαβών καθώς και λοιπων παροχών των υπαλλήλων που κατέχουν υψηλόβαθμη θέση που συνήθως αποφασίζονται από την επιτροπή αμοιβών του διοικητικού συμβουλίου και περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμα κίνητρα (π.χ. μισθό, ετήσια επιμίσθια, αυτοκίνητο) καθώς και μακροπρόθεσμα (π.χ. δικαιώματα προαίρεσης για αγορά μετοχών).Centre on Executive Compensation: Οργανσιμός ο οποίος ιδρύθηκε από τα ανώτατα στελέχη Διοίκησης Ανθρώπινου δυναμικού 300 επιχειρήσεων (HR Policy Institute) με σκοπό να υποστηρίξει το ρόλο αυτών των στελεχών στη διαμόρφωση των αμοιβών των ανωτάτων στελεχών και να ενισχύσει τη δύναμή τους στη λήψη σχετικών αποφάσεων.

http://www.execcomp.org/

The Executive Rewards Library:
Ιστοσελίδα του οργανσιμού World at Work η οποία παρέχει δωρεάν πληροφορίες, μελέτες και εργαλεία με σκοπό να βοηθηθούν τα στελέχη ΔΑΔ που ενδιαφέροναι για το θέμα των αμοιβών ανωτάτων στελεχών.

http://www.executiverewards.org/Forbes.com: Το διαδικτυακό περιοδικό της Αμερικάνικης εταιρείας εκδόσεων και μέσων ενημέρωσης Forbes. Παρέχει πληροφορίες για τις αμοιβές ανωτάτων στελεχών καθώς και σχετικές τάσεις στην αμερικάνικη και παγκόσμια αγορά.

http://www.forbes.com/lists/2011/12/ceo-compensation-11_land.html

"executive compensation". Financial Times Lexicon. The Financial Times. 16 June 2011.
Ανάθεση καθηκόντων - Delegation


Η εξουσιοδότηση εκτέλεσης έργων ή καθηκόντων σε υφισταμένους και η υπαγόρευση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης αυτών. Mind Tools: Διαδικτυακή επιχείρηση η οποία παρέχει υπηρεσίες σχετικες με την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Στο σύνδεσμο θα βρείτε δωρεάν πληροφορίες, συμβουλές και ερωτηματολόγια σχετικά με την ικανότητα ανάθεσης καθηκόντων.


http://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_98.htmhttp://www.definitions.net/definition/delegation
http://humanresources.about.com/cs/manageperformance/a/delegation.htm
Αναλογία συνεντευξιαζόμενων-προσφοράς εργασίας - Interview to offer ratio


Η αναλογία ανάμεσα στον αριθμό των ατόμων που περνούν από συνέντευξη προς τις θέσεις εργασίας που προσφέρονται.
Αναλογία εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενων - Instructor-to-trainee ratio


Ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευόμενων που αντιστοιχεί σε έναν εκπαιδευτή.
Ανάλυση αναγκών - Needs analysis


Μια μέθοδος ανάλυσης του τρόπου με τον οποίον οι ελλείψεις δεξιοτήτων ενός εργαζόμενου μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω τρέχοντων ή μελλοντικών προγραμμάτων κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς και η μέθοδος προσδιορισμού του είδους των εκπαιδευτικών/ αναπτυξιακών προγραμμάτων που απαιτούνται και πώς θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εν λόγω εκπαίδευση/ ανάπτυξη.
Ανάλυση διαθεσιμότητας - Availability analysis


Η διαδικασία προσδιορισμού του αριθμού καταρτισμένων μελών μειονοτήτων και γυναικών στο διαθέσιμο εργατικό δυναμικό, που κατέχουν ή έχουν την ικανότητα απόκτησης των απαιτούμενων δεξιοτήτων ή προσόντων για οποιαδήποτε διαθέσιμη θέση εργασίας μέσα στον οργανισμό.
Αναλογία συνεντευξιαζόμενων-προσφοράς εργασίας - Interview to offer ratio


Η αναλογία ανάμεσα στον αριθμό των ατόμων που περνούν από συνέντευξη προς τις θέσεις εργασίας που προσφέρονται.
Ανάλυση Διακύμανσης / Διασποράς - Analysis of variance (ANOVA)


Μια στατιστική μέθοδος που χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί εάν υφίσταται κάποια σχέση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών μέσω της ταυτόχρονης σύγκρισης των μεταβλητών. Η ανάλυση διακύμανσης υπολογίζει αν η μεταβλητότητα των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής Υ εξηγείται από την ανεξάρτητη μεταβλητή Χ.
Ανάλυση εργασίας - Job analysis


Η συστηματική διαδικασία συλλογής, εξέτασης και ερμηνείας δεδομένων όσον αφορά τα συγκεκριμένα καθήκοντα που απαρτίζουν μια θέση εργασίας.
Ανάλυση εμποδίων - Barrier analysis


Η διαδικασία αναθεώρησης των πολιτικών και διαδικασιών ενός οργανισμού, προκειμένου να προσδιοριστούν και να εξαλειφθούν τα εμπόδια προσέλκυσης, επιλογής, μετάθεσης ή προαγωγής προστατευμένων ομάδων (π.χ. μειονότητες) ατόμων σε ολόκληρο τον οργανισμό.
Ανάπηρος πολέμου - Disabled Veteran


Ένα πρόσωπο το οποίο λαμβάνει πολεμική σύνταξη / αναπηρικό επίδομα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είτε συνεπεία τραυμάτων σε πολεμική περίοδο, είτε συνεπεία ασθένειας που προήλθε από τις κακουχίες του πολέμου αναπηρία που προκλήθηκε ή επιδεινώθηκε στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων του.
Αναπηρία, ανικανότητα - Disability


Ορίζεται ως μια σωματική ή νοητική διαταραχή που περιορίζει ουσιαστικά μία ή περισσότερες από τις βασικές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής ενός ατόμου (δηλ. βάδιση, ομιλία, όρθια στάση, καθιστή θέση, κ.λπ.)www.disabled.gr
Πρόκειται για μη κερδοσκοπική υποστηρικτική εταιρεία η οποία λειτουργεί μία ψηφιακή βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει χιλιάδες τίτλους βιβλίων και άρθρων για τις αναπηρίες, την ειδική εκπαίδευση, την αποκατάσταση, την ανεξάρτητη διαβίωση, κ.ά.
http://www.oxforddictionaries.com/view/entry/m_en_gb0228810#m_en_gb0228810
http://www.who.int/topics/disabilities/en/
Αναλυτική σκέψη - Analytical thinking


 1. Η ικανότητα ανάλυσης γεγονότων, δημιουργίας μιας σύγκρισης και εξαγωγής ορθών συμπερασμάτων από τις διαθέσιμες πληροφορίες.
 2. Η νοητική διεργασία με την οποία ο άνθρωπος αναλύει και συγκρίνει δεδομένα, βασιζόμενος στη χρήση λογικών κανόνων και τεκμηριώνοντας τις απόψεις του με επιχειρήματα.
Ανάλυση/ Ανίχνευση Περιβάλλοντος - Environmental Scanning


Η διαδικασία κατά την οποία γίνεται συστηματική επισκόπηση και ερμηνεία σχετικών δεδομένων για να προσδιοριστούν εξωγενείς ευκαιρίες και απειλές.
Ανάλυση νεκρού σημείου - Break-even analysis


Μια μέθοδος μέτρησης που χρησιμοποιείται για να καθοριστεί κατά προσέγγιση ο όγκος πωλήσεων που απαιτείται για να καλυφθούν οι δαπάνες που συνδέονται με την παραγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.
Ανάλυση κόστους-οφέλους - Cost-benefit analysis


Μία μέθοδος μέτρησης του κόστους που συνδέεται με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, έργο, δραστηριότητα ή όφελος, σε σχέση με το συνολικό όφελος ή την αξία που αποκομίζεται."cost-benefit analysis."

Definitions.net. STANDS4 LLC, 2011. 29 April. 2011. http://www.definitions.net/definition/cost-benefit analysis
Αντιδικία - Litigation


Μια νομική διαδικασία που εγείρεται σε ένα ομοσπονδιακό ή κρατικό δικαστήριο για τον καθορισμό και την επιβολή των νόμιμων δικαιωμάτων.
Ανθρώπινο κεφάλαιο - Human capital


Οι συλλογικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των εργαζομένων ενός οργανισμού.
Ανθρώπινο δυναμικό - Human resources


Το τμήμα που ασχολείται με τη διαχείριση των ανθρώπων που απασχολούνται στον οργανισμό.
Ανεπίσημη ενδυμασία - Casual dress


Αναφέρεται σε ενδυμασία όπως τζιν, φαρδιά παντελόνια, μακό ή αθλητικά μπλουζάκια, κοντομάνικα πουκάμισα και άλλα ενδύματα που χρησιμοποιούνται στον ελεύθερο χρόνο ή σε συγκεκριμένες εργάσιμες ημέρες ανάλογα με την πολιτική της εταιρείας.
Ανεξάρτητος ανάδοχος - Independent contractor


Ένας αυτοαπασχολούμενος ο οποίος εκτελεί μια υπηρεσία για έναν εργοδότη στο πλαίσιο ρητής ή σιωπηρής συμφωνίας, και ο οποίος υπόκειται στον έλεγχο του εργοδότη, ή στο δικαίωμα ελέγχου, όσον αφορά τη μέθοδο και τα μέσα εκτέλεσης της υπηρεσίας.
Ανατροφοδότηση / Επαναπληροφόρηση / Ανάδραση - Feedback


Θετικά ή αρνητικά σχόλια και πληροφορίες που παρέχονται σε ένα πρόσωπο σχετικά με την απόδοση ή τη συμπεριφορά του υπό τη μορφή καθοδήγησης ή παροχής συμβουλών, ΜΙΤ

Human Resources:
Συμβουλές για την ορθή ανατροφοδότηση των υπαλλήλων κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης από το τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του MIT.

http://hrweb.mit.edu/performance-development/ongoing-feedback"feedback". Oxford Dictionaries. April 2010. Oxford Dictionaries. April 2010. Oxford University Press. 18 June 2011 .
Ανάρτηση για το εργατικό δίκαιο - Labor law posting


Ομοσπονδιακοί και κρατικοί κανονισμοί που απαιτούν από τους εργοδότες να τοιχοκολλούν σε περίβλεπτα σημεία διάφορες αφίσες σχετικά με το εργατικό δίκαιο συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα εργαζομένων στο πλαίσιο των νόμων EEO, FMLA, OSHA, ADA, FLSA, καθώς και άλλης εργατικής νομοθεσίας.
Ανάρτηση αγγελίας θέσης εργασίας - Job posting


Η μέθοδος εσωτερικής διαφήμισης κενών θέσεων, αναρτώντας μια ανακοίνωση της θέσης εργασίας σε έναν πίνακα ανακοινώσεων κ.λπ.
Αναπτυξιακές διαταραχές - Developmental disabilities


Ορίζεται ως μια σοβαρή, χρόνια αναπηρία ενός ατόμου, η οποία οφείλεται σε νοητική ή σωματική διαταραχή ή συνδυασμό νοητικών και σωματικών διαταραχών, εκδηλώνεται πριν την ηλικία των 22 ετών, είναι πιθανόν να συνεχίσει επ’ αόριστον, έχει ως συνέπεια ουσιώδεις λειτουργικούς περιορισμούς σε τρεις ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς βασικών δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής:

 1. αυτοεξυπηρέτηση,

 2. δεκτική και εκφραστική ζωή και

 3. οικονομική αυτεπάρκεια,

...και αντικατοπτρίζει την ανάγκη του ατόμου για ένα συνδυασμό ειδικών, διεπιστημονικών ή γενικευμένων υπηρεσιών, για εξατομικευμένη υποστήριξη ή άλλες μορφής βοήθειας με παρατεταμένη ή δια βίου διάρκεια, οι οποίες σχεδιάζονται και συντονίζονται σε ατομικό επίπεδο.

Partners in Employment:

Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και υποστήριξης για εξεύρεση εργασίας που απευθύνεται σε άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές http://www.partnersinpolicymaking.com/employment/http://www.ehow.com/how_7555132_work-adults-developmental-disabilities.html
http://www.tovima.gr/blogs/article/?aid=387213
Ανάπτυξη στελεχών - Executive development


Μια συστηματική και συνεχής διαδικασία η οποία αξιολογεί και ενισχύει τις δυνατότητες των υψηλόβαθμων προσώπων να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ):

Οργανισμός που αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη και εφαρμογή των σύγχρονων αρχών και μεθόδων διοίκησης καθώς και στη διάχυση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η ΕΕΔΕ προσφέρει πληθρώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
www.eede.gr
Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων - Leadership development


Επίσημα και ανεπίσημα προγράμματα κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυξης, σχεδιασμένα για όλους τους εργαζόμενους σε διευθυντικό ή επιτελικό επίπεδο, προκειμένου να τους βοηθήσει να αναπτύξουν ηγετικές ικανότητες και συμπεριφορές που απαιτούνται για την αντιμετώπιση διαφόρων καταστάσεων.
Ανάπτυξη επαγγελματικής σταδιοδρομίας - Career development


Η διαδικασία με την οποία τα άτομα καθορίζουν τους τωρινούς και μελλοντικούς επαγγελματικούς τους στόχους και αξιολογούν τις υπάρχουσες δεξιότητες, γνώσεις ή εμπειρία τους και εφαρμόζουν ένα κατάλληλο σχέδιο δράσης για να επιτύχουν τους επιθυμητούς επαγγελματικούς τους στόχους.
Ασφάλεια για μακροχρόνια ιατρική περίθαλψη - Long-term care insurance


Ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που παρέχει κάλυψη σε άτομα με μακροχρόνια ασθένεια ή αναπηρία, καταβάλλοντας το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών μακροχρόνιας ιατρικής και μη ιατρικής περίθαλψης.
Αρχιτεκτονικά εμπόδια - Architectural barriers


Τα φυσικά χαρακτηριστικά ή ο σχεδιασμός ενός κτιρίου, ενός οικοδομήματος ή μιας εγκατάστασης, που αποτρέπει άτομα με σωματικές αναπηρίες να έχουν πρόσβαση ή να χρησιμοποιούν ελεύθερα το κτίριο, το οικοδόμημα ή την εγκατάσταση.
Άρση της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης - Decertification


Μία διαδικασία η οποία προβλέπεται από την Αμερικάνικη νομοθεσία και επιτρέπει στους εργαζόμενους να άρουν την εκπροσώπησή τους από το συνδικάτο μέσω σχετικής ψηφοφορίας ή στην εταιρεία να αποσύρει την αποκλειστική εκπροσώπηση των εργαζομένων από συγκεκριμένο σωματείο.

Union Facts: Μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος θεωρεί ότι οι ηγέτες των συνδικαλιστικών οργανώσεων έχουν καταχραστεί την εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς ίδιον όφελος. Διατείνεται ότι δεν στρέφεται εναντίον του συνδικαλισμού αλλά μόνο κατά των ηγετών του. Η ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες και άρθρα σχετικά με τις δραστηριότητες των συνδικαλιστικών οργανώσεων στις Η.Π.Α.


http://www.unionfacts.com/articles/memberDecertification.cfmhttp://www.businessdictionary.com/definition/decertification.html
Αποχωρήσεις / Απώλειες - Attrition


Ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει εκούσιες και ακούσιες αποχωρήσεις από την εταιρεία, θανάτους και συνταξιοδοτήσεις εργαζομένων, με συνέπεια τη μείωση του εργατικού δυναμικού ενός εργοδότη.
Αποταμιευτικός λογαριασμός υγείας - Health savings accounts (HSA)


Ένας αφορολόγητος λογαριασμός, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εργαζομένους για να πληρώσουν εγκεκριμένες ιατρικές δαπάνες. Οι εισφορές δεν πρέπει απαραιτήτως να δαπανώνται κατά το χρόνο πληρωμής τους. Τα χρήματα στο λογαριασμό είναι τοκοφόρα και συσσωρεύονται αφορολόγητα, οπότε τα κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και το μέλλον. Αν ένας εργαζόμενος αποχωρήσει από τη δουλειά του, μπορεί να μεταφέρει το λογαριασμό και να συνεχίσει να πληρώνει για εγκεκριμένες ιατρικές δαπάνες. Για να είναι κανείς δικαιούχος ενός Αποταμιευτικού Λογαριασμού Υγείας θα πρέπει να καλύπτεται από ένα Πρόγραμμα Υγείας Υψηλού Εκπίπτοντος Ποσού (High Deductible Health Plan - HDHP), να μην καλύπτεται από άλλες ασφάλειες υγείας (αυτό δεν ισχύει για ασφάλεια έναντι συγκεκριμένου τραυματισμού και ατυχημάτων, αναπηρίας, οδοντιατρικής και οφθαλμολογικής κάλυψης, μακροχρόνιας περίθαλψης), να μην είναι δικαιούχος του προγράμματος κοινωνικής ασφάλισης των ΗΠΑ Medicare και να μην αποτελεί εξαρτώμενο μέλος στη φορολογική δήλωση κάποιου άλλου προσώπου.
Αποπομπή, απόλυση - Discharge


Η απόλυση ενός εργαζομένου κατόπιν πειθαρχικών παραπτωμάτων ή λόγω παραβίασης ενός σημαντικού κανόνα ή πολιτικής εργασίας.http://www.businessdictionary.com/definition/discharge.html
http://employment.findlaw.com/employment/employment-employee-job-loss/le9_2ten.html
Αποκλεισμός από συμβάσεις έργων - Debarment


Μια απόφαση που κηρύσσει έναν ανάδοχο μη εκλέξιμο για την ανάθεση μελλοντικών συμβάσεων ή διατάσσει την ακύρωση υφιστάμενων συμβάσεων.
Αποκάλυψη / Γνωστοποίηση - Disclosure


Η διαδικασία αποκάλυψης μυστικών ή άγνωστων πληροφοριών σε εργαζομένους ή στο ευρύ κοινό, σχετικά με επιχειρηματικές πρακτικές ή διαδικασίες που είναι πιθανό να αποδειχτούν επικίνδυνες για το περιβάλλον ή την υγεία και ασφάλεια προσώπων."disclosure". Oxford Dictionaries. April 2010. Oxford Dictionaries. April 2010. Oxford University Press. 8 June 2011 .
http://www.businessdictionary.com/definition/disclosure.html
Αποζημίωση για ζημίες - Damages


Τα ποσά που επιδικάζει ένα δικαστήριο να καταβληθούν από ένα μέρος (αντίδικο) προς το έτερο, συνεπεία της παραβίασης μιας σύμβασης ή συμφωνίας.
Απαγωγικός συλλογισμός / Παραγωγικός συλλογισμός - Deductive reasoning


Η πορεία από τη θεωρία προς τα εμπειρικά δεδομένα, με τα οποία επαληθεύεται, διαψεύδεται ή διορθώνεται η θεωρία. Ένα επαγωγικό επιχείρημα θεωρείται έγκυρο αν το συμπέρασμα προκύπτει υποχρεωτικά από τις προκείμενες προτάσεις. Πχ. Όλοι οι άνθρωποι έχουν συναισθήματα. Η Νίκη είναι άνθρωπος. Η Νίκη έχει συναισθήματα.

Internet Encyclopedia of Philosophy:
Διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια η οποία δημιουργήθηκε και εποπτεύεται από εξειδικευμένους ακαδημαΙκούς και παρέχει δωρεάν πληροφορίες σε θέματα φιλοσοφίας.


http://www.iep.utm.edu
“Deductive and Inductive Argument”, The Internet Encyclopedia of Philosophy, ISSN 2161-0002, http://www.iep.utm.edu/ded-ind/, 06/06/10.


Trochim, William M. The Research Methods Knowledge Base, 2nd Edition. Internet WWW page, at URL: (version current as of October 20, 2006).
Αξιολόγηση της εργασίας - Job evaluation


Χρησιμοποιείται για σκοπούς προγραμματισμού των αμοιβών και πρόκειται για τη διαδικασία σύγκρισης μιας θέσης εργασίας με άλλες θέσεις εργασίας εντός του οργανισμού για να προσδιοριστεί η κατάλληλη αμοιβή για τη θέση εργασίας.
Ανώτατα στελέχη - C-Suite


Ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα ανώτατα στελέχη της διοικητικής ομάδας, δηλ. CEO (Διευθύνων Σύμβουλος), CFO (Διευθυντής Οικονομικών), CIO (Διευθυντής Πληροφοριών), COO (Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών), κ.λπ.CEO Clubs: Διεθνής οργανισμός που δίνει τη δυνατότητα σε ανωτάτα στελέχη να συναντηθούν με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και επιχειρηματικών πληροφοριών.
Www.ceoclubsgreece.org
Ανυπακοή/ Απείθεια - Insubordination


Η σκόπιμη ή επανειλημμένη αψήφιση μιας εντολής ή οδηγίας υψηλόβαθμου διευθυντή ή προϊσταμένου από κάποιον υφιστάμενο.
Αντίστοιχη θέση - Equivalent position


Σύμφωνα με την παράγραφο 825.215 των κανονισμών FMLA, ως αντίστοιχη θέση ορίζεται αυτή που είναι ουσιαστικά παρόμοια με την προηγούμενη θέση που κατείχε ο εργαζόμενος από άποψη μισθού, παροχών και εργασιακών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων, προνομίων, επιδομάτων και κύρους. Πρέπει να περιλαμβάνει τα ίδια ή ουσιαστικά παρόμοια καθήκοντα και ευθύνες, τα οποία με τη σειρά τους πρέπει να συνεπάγονται αντίστοιχες δεξιότητες, αρμοδιότητες και εξουσία.
Αφαιρετική σκέψη - Abstract reasoning


Η αφαιρετική σκέψη είναι η ικανότητα ανάλυσης και αξιολόγησης πληροφοριών και επίλυσης πολύπλοκων προβλημάτων. Αναφέρεται επίσης ως η διαδικασία αντίληψης θεμάτων και η εξαγωγή συμπερασμάτων με τη χρήση συμβόλων ή γενίκευσης, αντί συγκεκριμένων τεκμηριωμένων στοιχείων.

Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινωντήτων (EPSO):
Aποστολή της EPSO είναι η παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών επιλογής προσωπικού για λογαριασμό των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες για τη σταδιοδρομία στα ευρωπαϊκά όργανα, τη διαδικασία επιλογής, καθώς και ενδεικτικά τεστ επιλογής.


http://europa.eu/epso/discover/prepa_test/sample_test/index_en.htm#http://www.reference.com/motif/Education/abstract-reasoning
Αφανείς αναπηρίες


Hidden disabilities Μη ορατές αναπηρίες, όπως μαθησιακές διαταραχές, κατάχρηση αλκοόλ, κατάθλιψη, κ.λπ.
Αυτοεξυπηρέτηση εργαζομένων - Employee self-service


Μια τάση στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού που επιτρέπει στους εργαζόμενους να χειρίζονται πολλά από τα εργασιακά καθήκοντα που συνήθως διαχειρίζεται το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (π.χ. εγγραφή σε πρόγραμμα παροχών, ενημέρωση των προσωπικών τους στοιχείων) μέσω της χρήσης ενδοδικτύου της εταιρείας ή άλλων διαδικτυακών εφαρμογών.
Άυλες ανταμοιβές - Intangible rewards


Μη χρηματική ενίσχυση, όπως ο έπαινος, που δίνεται σε εργαζόμενο εις αναγνώρισης της καλής εκτέλεσης ενός έργου ή της επίτευξης ενός συγκεκριμένου στόχου.
Άτομο με αναπηρία - Disabled individual


Σύμφωνα με τη Διακύρυξη των Δικαιωμάτων των ΑμεΑ της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε (1975), ο όρος ανάπηρο άτομο σημαίνει κάθε άτομο ανίκανο να επιβεβαιώσει από μόνο του, ολικά ή μερικά, τις αναγκαιότητες για μια κανονική ατομική και κοινωνική ζωή, εξαιτίας μειωμένων σωματικών η πνευματικών δυνατοτήτων που έχει εκ γενετής ή όχι.; http://gr.ettad.eu/understanding-disability/disability-legislation-in-the-eu
Ατεκμηρίωτες / Περιστασιακές - Anecdotal


Πληροφορίες που βασίζονται σε παρατηρήσεις ή ενδείξεις μεμονωμένων ενεργειών αντί οποιασδήποτε οργανωμένης ή επιστημονικής διαδικασίας. http://www.merriam-webster.com/dictionary/anecdotal
Ασφαλιστικά μέτρα- Injunction


Δικαστική εντολή, η οποία διατάσσει ένα πρόσωπο είτε να προβεί σε, είτε να απέχει από, μια συγκεκριμένη ενέργεια.
Ασφάλιση ευθύνης για εταιρικές εργασιακές πρακτικές - Employment practices liability insurance (EPLI)


Ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που παρέχει στους εργοδότες προστασία έναντι απαιτήσεων για διακρίσεις, παράνομη απόλυση, σεξουαλική παρενόχληση ή άλλα εργασιακά ζητήματα που εγείρουν εργαζόμενοι, πρώην ή δυνητικοί εργαζόμενοι.
Ασφάλιση έναντι λαθών και παραλείψεων - Errors and omissions insurance


Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο παρέχει σε επιχειρήσεις κάλυψη και προστασία έναντι πιθανών αγωγών από πελάτες.

Δ

Διαθεσιμότητα - Suspension


Ο εργοδότης, σε περίπτωση περιορισμού της οικονομικής του δραστηριότητας, μπορεί αντί να προβεί σε απολύσεις, να θέσει σε διαθεσιμότητα τους εργαζομένους του, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 10, Ν.3198/55. Νόμιμος λόγος για τη θέση σε διαθεσιμότητα είναι ο περιορισμός της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης. H προϋπόθεση αυτή συντρέχει όταν ο περιορισμός του κύκλου των εργασιών της επιχείρησης καθιστά αδύνατη ή ασύμφορη την απασχόληση του συνόλου ή μέρους του προσωπικού. Η διαθεσιμότητα δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τους τρεις μήνες ετησίως. Κατά τη διάρκειά της ο εργαζόμενος δεν παρέχει εργασία, αλλά λαμβάνει τις μισές αποδοχές. Οι αποδοχές αυτές υπολογίζονται βάσει του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών του των δύο τελευταίων μηνών. http://www.power-tax.gr/catalognews.asp?catid=1546
Δανεισμός εργαζομένων - Employee leasing


Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:
Ν. 2956/2001. Νομοθεσία για τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (βλ. Άρθρο 20). http://www.ypakp.gr/uploads/docs/361.pdf
Φόρουμ νοικιασμένων εργαζόμενων:
Ιστολόγιο στο οποίο "νοικιασμένοι εργαζόμενοι" ενημερώνονται για τα εργασιακά τους δικαιώματα και καταχωρούν τις απόψεις τους.
http://noikiasmenoi-ergazomenoi.blogspot.com/
Δειγματοληψία εργασίας - Job sampling


Χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής, ο όρος αναφέρεται στην πρακτική παρακολούθησης και αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίον ο υποψήφιος εκτελεί στην πράξη ορισμένα επιλεγμένα εργασιακά καθήκοντα.
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) - Consumer Price Index (CPI)


Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) καταρτίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) και χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των μεταβολών του γενικού επιπέδου των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών που συνθέτουν το "καλάθι της νοικοκυράς".

Ονομάζεται και δείκτης κόστους ζωής.


Τράπεζα της Ελλάδος: Στην ιστοσελίδα παρέχονται πληροφορίες και σύνδεσμοι σχετικά με την κατάρτιση του ΔΤΚ, του Εναρμονισμένου ΔΤΚ, καθώς και του σύνθετου δείκτη οικονομικής δραστηριότητας.
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/prices.aspx
Δείκτης Προσωπικότητας - Myers-Briggs Myers-Briggs Type Indicator


Ένα ψυχολογικό τεστ που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τον τύπο προσωπικότητας ενός ατόμου.
Δείκτης περιστατικών ή Δείκτης επίπτωσης - Incidence rate


Υποδηλώνει τον αριθμό των τραυματισμών/ ασθενειών στο χώρο εργασίας και τον αριθμό των χαμένων ημερών εργασίας ανά 100 εργαζόμενους.
Δείκτης Νοημοσύνης - Intelligence quotient (IQ)


Η μέτρηση των γνωστικών ικανοτήτων ενός ατόμου, όπως αυτές μετρώνται από ένα τεστ ευφυΐας.
Δείκτης Κόστους Εργασίας - Labour Cost Index / Labour Price Index / Employment cost index (US)


O δείκτης κόστους εργασίας μετρά τις σχετικές αλλαγές στους μισθούς, τα επιδόματα και επιμίσθια για μια συγκεκριμένη ομάδα επαγγελμάτων. Ως συνολικό κόστος εργασίας, η Ελληνική Στατιστική Αρχή περιλαμβάνει τις αμοιβές των απασχολουμένων, τις εργοδοτικές εισφορές όπως και το σύνολο των φόρων που πληρώνει ο εργοδότης (εκτός του φόρου μισθωτών υπηρεσιών) και οι οποίοι σχετίζονται με την απασχόληση. Από το συνολικό κόστος εργασίας αφαιρούνται οι επιδοτήσεις που λαμβάνει ο εργοδότης ενώ δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για επαγγελματική κατάρτιση.Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ): Ο παρακάτω σύνδεσμος θα σας οδηγήσει σε δείκτες σχετικούς με την αγοράς εργασίας και συγκεκριμένα στους δείκτες κόστους εργασίας σε πολλούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.


http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0501
Eurostat:

H στατιστική υπηρεσία της ΕΕ

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home) η οποία παρέχει πληροφορίες που καθιστούν δυνατές τις συγκρίσεις μεταξύ κρατών ή περιοχών. Η ιστοστελίδα προσφέρει στατιστική ανάλυση ανά θεματική κατηγορία καθώς μία σειρά δημοσιεύσεων.

Στο σύνδεσμο θα βρείτε στοιχεία σχετικά με τους δείκτες κόστους εργασίας στην Ε.Ε.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Labour_cost_index_-_recent_trends"Labour cost index - recent trends" - Statistics Explained (2011/6/6)
http://stats.oecd.org/glossary/search.asp

Ελληνική Στατιστική Αρχή. (2010). Έρευνα δεικτών κόστους εργασίας. http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0199/Other/A0199_DKT06_MT_QQ_01_2000_00_2099_01_F_GR.pdf
Δείκτες αναφοράς / Σημεία αναφοράς - Benchmarks


Τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται ως βάση σύγκρισης ή μέτρησης.
Δημογραφικά στοιχεία - Demographics


Τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού, όπως η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, ο αριθμός μελών της οικογένειας, το μορφωτικό επίπεδο, η γεωγραφική τοποθεσία και το επάγγελμα.CIA / The World Fact Book: Στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ θα βρείτε στοιχεία για την ιστορία, τους κατοίκους, την οικονομία, την κυβέρνηση κ.ά. των περισσότερων κρατών του πλανήτη.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html

Ελληνική Στατιστική Αρχή:

Στην ενότητα "πληθυσμός" θα βρείτε δημογραφικά στοιχεία για τον νόμιμο και τον πραγματικό πληθυσμό της Ελλάδας.
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A1604http://www.businessinsider.com/the-greek-crisis-is-about-demographics-2010-5
Δημιουργία εικόνας εργοδότη / Τοποθέτηση εταιρικής επωνυμίας εργοδότη - Employment branding


Η διαδικασία δημιουργία μίας εταιρικής εικόνας που επικοινωνεί προς την αγορά εργασίας την εταρική κουλτούρα, τη δυναμική της εταιρείας, τις παρεχόμενες ευκαιρίες ανάπτυξης, αξιοποιώντας τεχνικές μάρκετινγκ, επικοινωνίας και τεχνολογίας. Μέσω αυτής της διαδικασίας, η εταιρεία στοχεύει να προσελκύσει ταλέντα και να δημιουργήσει ένα ικανό και δεσμευμένο ανθρώπινο δυναμικό.
Δήλωση αποστολής - Mission statement


Μια δήλωση που απεικονίζει τι είναι, τι κάνει και που οδεύει η εταιρεία.
Δέσμευση εργαζομένων - Employee engagement


 1. Ο θετικός τρόπος σκέψης κατά την εργασία που χαρακτηρίζεται από ενεργητικότητα (προσπάθεια και επιμονή παρά την εμφάνιση δυσκολιών), αφοσίωση (περηφάνια, αίσθηση ικανοποίησης και ενθουσιασμού) και απορρόφηση (πλήρης συγκέντρωση στην εργασία, δυσκολία αποστασιοποίησης από την εργασία).

 2. Η θετική στάση ενός εργαζόμενου προς τον οργανισμό και τις αξίες του. Ο εργαζόμενος που αισθάνεται δέσμευση αντιλαμβάνεται το εργασιακό περιβάλλον και συνεργάζεται με τους συναδέλφους του για τη βελτίωση της εργασίας προς όφελος του οργανισμού. Ο οργανισμός οφείλει να καλλιεργήσει αυτή τη στάση επενδύοντας στη δυαδική του σχέση με τον εργαζόμενο.

 3. Η ενεργοποίηση και έκφραση της "προτιμότερης πλευράς" ενός ατόμου, της αληθινής του ταυτότητας, των αυθεντικών σκέψεων και συναισθημάτων του, η οποία δημιουργείται υπό κατάλληλες συνθήκες και οδηγεί στην διοχέτευση της προσωπικής ενέρεγειας σε φυσικές, νοητικές και συναισθηματικές εργασίες ή δραστηριότητες.

Αναφέρεται και ως προσπάθεια, συμμετοχή, παρακίνηση.CIPD: Παρέχονται πληροφορίες για την έννοια της δέσμευσης των υπαλλήλων καθώς και συμβουλές για τη δημιουργία δέσμευσης στο ανθρώπινο δυναμικό.
http://www.cipd.co.uk/hr-resources/factsheets/employee-engagement.aspx

Institute for Employment Studies:
Περίληψη μελέτης σχετικά με τους παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη της δέσμευσης των εργαζομένων.
"http://www.employment-studies.co.uk/summary/summary.php?id=408" Schaufeli, W.B., Salanova, M., Gonzalez-Romá, V., & Bakker, A.B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A confirmative analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3, 71–92.
Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal, 33, 692–724.
Robinson, D., Perryman, S., and Hayday S. (2004). The Drivers of Employee Engagement. Report 408, Institute for Employment Studies.
Δεξιότητα - Competency (-ies)


 1. Οι γνώσεις, ικανότητες και συμπεριφορές που απαιτούνται για την εκτέλεσεη ενός συγκεκριμένου καθήκοντος ή εργασίας.

 2. Σύνολα συμπεριφορών τα οποία απαιτούνται για την επίτευξη υψηλής απόδοσης.

 3. Τα χαρακτηριστικά ενός ατόμου τα οποία οδηγούν στην ικανοποιητική ή υψηλή απόδοση.CEDEFOP: Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το CEDEFOP συνεργάζεται με κυβερνήσεις, συνδικαλιστικά σωματεία, ερευνητές και εργοδότες με σκοπό την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών, την ενδοευρωπαϊκή συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών.


www.cedefop.europa.eu

1. Mansfield, (1999). What is competence all about? Competency, 6 (3), pp.24-28.
2. Bartram, D. (2005) The Great Eight competencies: A criterion-centric approach to validation. Journal of Applied Psychology, 90, 1185–1203
3. http://www.merriam-webster.com/dictionary/competency
Διαιτησία - Arbitration


Μια εναλλακτική μέθοδος επίλυσης διαφορών που χρησιμοποιεί ένα ουδέτερο τρίτο μέρος (δηλ. έναν διαιτητή) για να επιλύσει διαφορές μεταξύ ατόμων, ομάδων ή μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης και να εκδώσει μια δεσμευτική απόφαση. Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.): Σκοπός του ΟΜΕΔ είναι η υποστήριξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών με την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης και διαιτησίας.


Ο Ο.ΜΕ.Δ. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ), τον Πρόεδρο, και εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως παρατηρητή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Στις ιστοσελίδες του Ο.ΜΕ.Δ. περιέχονται πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχει, για θέματα που αφορούν σε διάφορα πεδία στο χώρο της εργασίας, για τη νομοθεσία που αφορά στις συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα σήμερα, για τις εκδόσεις στις οποίες έχει προβεί.
http://www.omed.gr
Διαθεσιμότητα - Suspension


Ο εργοδότης, σε περίπτωση περιορισμού της οικονομικής του δραστηριότητας, μπορεί αντί να προβεί σε απολύσεις, να θέσει σε διαθεσιμότητα τους εργαζομένους του, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 10, Ν.3198/55. Νόμιμος λόγος για τη θέση σε διαθεσιμότητα είναι ο περιορισμός της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης. H προϋπόθεση αυτή συντρέχει όταν ο περιορισμός του κύκλου των εργασιών της επιχείρησης καθιστά αδύνατη ή ασύμφορη την απασχόληση του συνόλου ή μέρους του προσωπικού. Η διαθεσιμότητα δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τους τρεις μήνες ετησίως. Κατά τη διάρκειά της ο εργαζόμενος δεν παρέχει εργασία, αλλά λαμβάνει τις μισές αποδοχές. Οι αποδοχές αυτές υπολογίζονται βάσει του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών του των δύο τελευταίων μηνών. http://www.power-tax.gr/catalognews.asp?catid=1546
Διαδικτυακή σπίλωση - Cybersmear


Η χρήση ιστοσελίδων, διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας ή πινάκων ανακοινώσεων για τη δημοσίευση προσβλητικών ή δυσφημιστικών δηλώσεων σχετικά με πρώην εργοδότες.http://definitions.uslegal.com/c/cybersmear/
Διαδικασίες προσφυγής/ παραπόνων - Grievance procedures


Η διαδικασία και οι κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθούν οι εργαζόμενοι, η διοίκηση ή το συνδικάτο κατά την επίλυση διαφορών ή διενέξεων.
Διαβούλιο - Caucus


Ένας όρος εργασιακών σχέσεων που χρησιμοποιείται για να καθορίσει την περιοδική διαθεσιμότητα των δύο πλευρών στις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να δοθεί στα εμπλεκόμενα μέρη η ευκαιρία να εξετάσουν τις σχετικές θέσεις τους. http://www.merriam-webster.com/dictionary/caucus
Δημοσιονομικός περιβαλλοντισμός - Fiscal environmentalism


Αναφέρεται σε εταιρικές πρακτικές οι οποίες είναι αυτοσυντηρούμενες και φιλικές προς το περιβάλλον.
Διαμεσολαβητής - Ombudsperson


Ένα ουδέτερο τρίτο μέρος που βοηθάει άτομα ή ομάδες ατόμων στην επίλυση διαφορών, μεσολαβώντας, καθοδηγώντας και διευκολύνοντας την επικοινωνία μεταξύ των μερών και προτείνοντας κατάλληλες λύσεις.
Διακρίσεις - Discrimination


Οποιαδήποτε πολιτική ή ενέργεια που ασκείται σχετικά με πολιτικές προσέλκυσης, πρόσληψης, προώθησης, αμοιβής ή εκπαίδευσης και έχει ως συνέπεια την άδικη μεταχείριση ενός ατόμου ή ομάδας ατόμων με βάση κριτήρια όπως το φύλο, η ηλικία, η εθνικότητα, πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις κλπ.Για τη Διαφορετικότητα - Κατά των Διακρίσεων: Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρέχει πληροφορίες σχετικά με θέματα διακρίσεων και διαφορετικότητας. Στοχεύει τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στα ενδιαφερόμενα μέρη όπως εργοδότες και άτομα που εργάζονται στον τομέα της ισότητας. www.stop-discrimination.info/

1) http://www.businessdictionary.com/definition/discrimination.html

2) Altman, Andrew, "Discrimination", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = .

3) http://www.oxforddictionaries.com/view/entry/m_en_gb0230270#m_en_gb0230270
Διακράτηση / διατήρηση εργαζομένων - Employee retention


Πολιτικές και πρακτικές ενός οργανισμού με σκοπό την εκπλήρωση των διαφόρων αναγκών των εργαζομένων και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που τους ενθαρρύνει να παραμείνουν στο δυναμικό του οργανισμού.
Διακεκομμένη άδεια/ άδεια μειωμένου ωραρίου - Intermittent / reduced schedule leave


Σύμφωνα με τον FMLA, ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει άδεια που δεν λαμβάνεται συνεχόμενα αλλά αντιθέτως σε προσαυξήσεις ημερών ή ωρών.
Διαιτησία - Arbitration


Μια εναλλακτική μέθοδος επίλυσης διαφορών που χρησιμοποιεί ένα ουδέτερο τρίτο μέρος (δηλ. έναν διαιτητή) για να επιλύσει διαφορές μεταξύ ατόμων, ομάδων ή μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης και να εκδώσει μια δεσμευτική απόφαση. Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.): Σκοπός του ΟΜΕΔ είναι η υποστήριξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών με την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης και διαιτησίας.


Ο Ο.ΜΕ.Δ. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ), τον Πρόεδρο, και εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως παρατηρητή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Στις ιστοσελίδες του Ο.ΜΕ.Δ. περιέχονται πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχει, για θέματα που αφορούν σε διάφορα πεδία στο χώρο της εργασίας, για τη νομοθεσία που αφορά στις συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα σήμερα, για τις εκδόσεις στις οποίες έχει προβεί.
http://www.omed.gr
Διαφορετικότητα - Diversity


Τα στοιχεία εκείνα που διαφοροποιούν ένα άτομο και ενίοτε δυσχεραίνουν την ομαλή ένταξή του στην πλειονοτική ομάδα, στην οποία επιθυμεί ή επιβάλλεται να ενταχθεί.

Ορατές διαστάσεις της διαφορετικότητας είναι η φυλή, η ηλικία, το φύλο, δευτερογενείς επιρροές είναι η θρησκεία, η μόρφωση, κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, ενώ υφίστανται και εργασιακές διαφορετικότητες όπως η διοίκηση και τα συνδικάτα, η ειδικότητα, το ιεραρχικό επίπεδο κλπ.
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Στο σύνδεσμο θα βρείτε νόμους σχετικά με την κοινωνική προστασία και την αποκατάσταση ατόμων ειδικών κατηγοριών:
http://www.ypakp.gr/index.php?ID=YWuhW6DgH6FbPteB&Rec_ID=1829
http://www.shrm.org/hrdisciplines/Diversity/Pages/default.aspx
http://www.cipd.co.uk/hr-topics/diversity-equality.aspx
http://ec.europa.eu/employment_social/fdad/cms/stopdiscrimination/diversity_in_the_eu/?langid=el&gclid=CM349ozo7KgCFQUz3wodCG8sFA
Διατομεακές διακρίσεις - Intersectional discrimination


Διάκριση που υφίσταται όχι μόνο εξαιτίας ενός προστατευόμενου χαρακτηριστικού γνωρίσματος (π.χ. φυλή), αλλά και εξαιτίας της διασταύρωσης δύο ή περισσοτέρων προστατευόμενων βάσεων (π.χ. φυλή και φύλο), ήτοι ο Τίτλος VII απαγορεύει τις διακρίσεις κατά Αφροαμερικανών γυναικών ακόμη κι αν ο εργοδότης δεν κάνει διακρίσεις κατά λευκών γυναικών ή Αφροαμερικανών ανδρών.
Διατμηματικές / Διαλειτουργικές ομάδες - Cross-functional teams


Ομάδες εργασίας, αποτελούμενες από άτομα που εκπροσωπούν τις διάφορες λειτουργίες, τμήματα ή διευθύνσεις του οργανισμού οι οποίες έχουν ένα κοινό σκοπό ή στόχο.
Διαπροσωπικές επικοινωνίες - Interpersonal communications


Αναφέρεται στη διαδικασία επικοινωνίας με κάποιο άλλο πρόσωπο ή ομάδα, κατά την οποία εκφράζονται συναισθήματα, σκέψεις ή πληροφορίες μέσω χειρονομιών ή λεκτικής επικοινωνίας.
Διαπερατός / Ευέλικτος οργανισμός - Boundaryless organization


Ορίζεται ως ένα είδος οργανισμού το οποίο απομακρύνει ενδοεπιχειρησιακά εμπόδια όπως αυτά μεταξύ ιεραρχικών επιπέδων και τμήμάτων, καθώς και εξωτερικά εμπόδια μεταξύ του οργανισμού και των προμηθευτών, πελατών ή και ανταγωνιστών, με στόχο να ενισχύσει την ευελιξία του, την ικανότητα ανταπόκρισης στην αλλαγή καθώς και να αυξήσει τη ροή πληροφοριών. Αυτή η μορφή οργανωσιακού σχεδιασμού περιλαμβάνει τη δημιουργία σύνθετων ομάδων από μέλη διαφόρων τμημάτων, την ενδυνάμωση των υπαλλήλων, καθώς και τη μείωση των ιεραρχικών επιπέδων. O όρος προήρθε από τον Jack Welch, Διευθύνων Σύμβουλος της General Electric."boundaryless organization."

A Dictionary of Business and Management. 2006. Encyclopedia.com. 18 May. 2011 .
Διάμεσος μισθός - Median wage


Η διαφορά μεταξύ του υψηλότερα αμειβόμενου 50 τοις εκατό και του χαμηλότερα αμειβόμενου 50 τοις εκατό των εργαζομένων σε μια συγκεκριμένη θέση ή επάγγελμα.
Διάμεσος - Median


Η μεσαία αξία σε μια σειρά αξιών που ταξινομούνται κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση ζυγού αριθμού αξιών, διάμεσος είναι ο μέσος όρος δύο μεσαίων αξιών. http://www.merriam-webster.com/dictionary/median?show=0&t=1306939199
Διαχείριση της γνώσης - Knowledge management


Η διαδικασία δημιουργίας, απόκτησης, συμμετοχής και διαχείρισης της γνώσης ούτως ώστε να αυξηθεί η απόδοση σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο οργανισμού.
Διαχείριση της αναπηρίας - Disability management


Η διαδικασία συντονισμού των προσπαθειών μεταξύ εργαζομένων, διοίκησης, ιατρών, παρόχων υπηρεσιών αποκατάστασης και ασφαλιστικών φορέων προσανατολισμένη στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών που επιφέρει η αναπηρία (τραυματισμός ή ασθένεια) στις φυσικές δεξιότητες του κάθε εργαζομένου οι οποίες συνδέονται με την εργασία του και η παροχή βοήθειας σε τραυματισθέντες εργαζομένους προκειμένου να συνεχίσουν να εκτελούν επιτυχώς τα εργασιακά τους καθήκοντα.

ETTAD:
Ιστοχώρος o οποίος απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και στοχεύει να επιτρέψει στους μαθητές με αναπηρίες να συμμετέχουν πλήρως στην εκπαίδευση ενηλίκων, συμβουλεύοντας το εκπαιδευτικό προσωπικό για την κατάλληλη διαμόρφωση των στρατηγικών διδασκαλίας, κατάρτισης και αξιολόγησης.
http://www.ettad.eu/

National Institute of Disability Management and Research (NIDMAR):
Διεηνής οργανισμός που αποσκοπεί στη μείωση του ανθρώπινου, κοινωνικού και οικονομικού κόστους σε εργαζόμενους, εργοδότες και στην κοινωνία μέσω εκπαίδευσης, έρευνας, και εφαρμογής πολιτικών και προγραμμάτων που προωθούν την ομαλή ένταξη των ατόμων με αναπηρία στον εργασιακό χώρο.

http://www.nidmar.ca/index.asp
http://www.cspdm.ca/pages/index.html
http://www.dmec.org/
http://www.ehow.com/how_2265376_start-disability-management-program.html
http://www.disabled.gr/lib/?p=7588
Διαχείριση συμπεριφορικών κινδύνων - Behavioral risk management


Η διαδικασία ανάλυσης και προσδιορισμού προβλημάτων συμπεριφοράς στον εργασιακό χώρο και η εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων, πολιτικών ή υπηρεσιών για τη διόρθωση ή εξάλειψη των σχετικών κινδύνων.
Διαχείριση κρίσεων - Crisis management


Οι διαδικασίες και ενέργειες τις οποίες ακολουθεί ένας οργανισμός για να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο έκτακτα συμβάντα ή καταστάσεις τα οποία απειλούν την επιχειρηματική λειτουργία και την επιτυχία του. Τέτοια συμβάντα ή καταστάσεις μπορεί να αφορούν σε πυρκαγιές, σεισμούς, περιστατικά βίας στο χώρο εργασίας, τρομοκρατικές ενέργειες, καθώς και σφάλματα στην παραγωγή προϊόντων, τεχνικά λάθη κ.ά.

Η διαχείριση κρίσεων συχνά απαιτεί τη λήψη γρήγορων αποφάσεων με βάση περιορισμένη ή ατελής πληροφόρηση.
Bernstein Crisis Management:
Περιέχει συλλογή κειμένων που αφορούν στη διαχείριση κρίσεων, όπως μελέτες περιπτώσεων, αναλύσεις, απόψεις, κριτικές βιβλίων κλπ. http://www.bernsteincrisismanagement.com/newsletter.html

United Kingdom Government Business Link:
Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες για τη διαχείριση κρίσεων όπως μέθοδοι εντοπισμού κινδύνων και σχέδια προετοιμασίας για έκτακτα συμβάντα.

http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/layer?topicId=1074458463
http://www.hrdictionary.com/definition/crisis-management.html
http://www.oxforddictionaries.com/view/entry/m_en_gb0191260#m_en_gb0191260
Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού - Human resource management


Η επίσημη δομή εντός του οργανισμού που είναι αρμόδια για όλες τις αποφάσεις, στρατηγικές, παράγοντες, αρχές, λειτουργίες, πρακτικές, τμήματα, δραστηριότητες και μεθόδους που σχετίζονται με τη διαχείριση ανθρώπων.
Διαχείριση αλλαγής - Change management


Η συστηματική προσέγγιση και εφαρμογή της γνώσης, των εργαλείων και πόρων με σκοπό τη μετάβαση ανθρώπων, ομάδων και οργανισμών από την υπάρχουσα κατάσταση σε μία νέα, επιθυμητή κατάσταση. Ως διαχείριση αλλαγής νοείται ο καθορισμός και η υιοθέτηση εταιρικών στρατηγικών, δομών, διαδικασιών και τεχνολογιών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αλλαγές σε εξωτερικές συνθήκες και στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία - Occupational Safety and Health Administration


Ένα τμήμα του αμερικανικού Υπουργείου Εργασίας αρμόδιο για την επίβλεψη και διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στις ΗΠΑ, το οποίο καθορίζει και επιβάλλει πρότυπα, παρέχει κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση, καθιερώνει συνεργασίες και ενθαρρύνει τη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
Διερευνητική/ Εξεταστική (των πραγμάτων) Επιτροπή - Fact finding


Η διαδικασία χρήσης ενός αμερόληπτου τρίτου μέρους που δεν απασχολείται από τον οργανισμό, προκειμένου να εξετάσει όλα τα γεγονότα που σχετίζονται με κάποια καταγγελία.
Διερευνητική σύσκεψη - Fact-finding conference


Μια ανεπίσημη συνάντηση που διευθύνεται από την EEOC για την επίλυση καταγγελιών περί διακρίσεων μεταξύ ενός εργοδότη και του ενάγοντος.
Διεθνής μετεγκατάσταση - Global relocation


Η διαδικασία μετεγκατάστασης ενός προσώπου από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια ξένη χώρα, προς το σκοπό εκτέλεσης μιας ανατεθείσας αποστολής.
Διοίκηση μέσω/βάσει στόχων - Management by Objective (MBO)


Μια στρατηγική αξιολόγησης της απόδοσης, στην οποία οι υφιστάμενοι καθορίζουν και θέτουν στόχους για τους ίδιους, βασιζόμενοι στους γενικούς σκοπούς και στόχους του οργανισμού.
Δικηγόρος - Attorney


Ένας επαγγελματίας εξουσιοδοτημένος να ασκεί δικηγορία και ο οποίος δύναται να διοριστεί νόμιμα είτε από έναν ενάγοντα είτε από έναν εναγόμενο για να παρέχει νομικές συμβουλές ή να ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος για λογαριασμό αυτού σε νομικές διαδικασίες.

Law.gr:
Ιστοσελίδα με καταλόγους δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, με σύνδεσμους στο Σύνταγμα της Ελλάδος και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
Www.law.gr
Δίκαιη εκπροσώπηση - Fair representation


Ο όρος αυτός είναι υποχρεωτικός για τα συνδικάτα των ΗΠΑ και σημαίνει ότι ένα συνδικάτο εφ' όσον έχει το δικαίωμα εκπροσώπησης των εργαζομένων σε μια ομάδα διαπραγμάτευσης, δεν μπορεί να ενεργεί κατά τρόπο αυθαίρετο, μεροληπτικό ή κακόπιστο κατά την εκπροσώπηση οποιωνδήποτε εργαζομένων της συγκεκριμένης ομάδας.

fair representation. (n.d.). Merriam-Webster's Dictionary of Law. Retrieved June 18, 2011, from Dictionary.com website: http://dictionary.reference.com/browse/fair representation
Διεύρυνση της εργασίας - Job enlarging


Μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για να κρατά τους εργαζόμενους σε συνεχή παρότρυνση. Η διαδικασία περιλαμβάνει την προσθήκη νέων καθηκόντων, τα οποία εμπίπτουν στον ίδιο επίπεδο δεξιοτήτων και ευθύνης σε μια εργασία.
Διευρυμένες μισθολογικές ομάδες - Broadbanding


Μια μισθολογική δομή που συμπυκνώνει ένα μεγάλο αριθμό περιορισμένων μισθολογικών κλιμάκων σε λιγότερες αλλά πιο διευρυμένες ομάδες, με μεγαλύτερο μισθολογικό εύρος.

http://humanresources.about.com/od/glossaryb/g/broadbanding.htm
Δυσανάλογη μεταχείριση - Disparate treatment


Η εν λόγω μεταχείριση προκύπτει όταν οι κανόνες ή οι πολιτικές μιας επιχείρησης εφαρμόζονται με ασυνέπεια σε συγκεκριμένα άτομα, ενίοτε λόγω κριτηρίων που σχετίζονται με το φύλο, την ηλικία κλπ.

Labor Notes: Πρόκειται για ένα κίνημα συνδικαλιστών ακτιβιστών με σκοπό την οργάνωση και την επικοινωνία στόχων όπως η συνεργασία ενώσεων εργαζομένων, η δικτύωση μεταξύ συνδικαλιστών, η αντίσταση κατά των στρατηγικών που στρέφονται ενάντια στους εργαζόμενους κλπ.

http://www.labornotes.org/node/2523http://www.businessdictionary.com/definition/disparate-treatment.html
http://www.answers.com/topic/disparate-treatment
http://www.employmentblawg.com/2006/disparate-treatment-vs-disparate-impact/
Δυναμική ομάδας - Group dynamics


Ο κοινωνικός τρόπος που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσα σε μια ομάδα.
Δραστηριότητες της καθημερινής ζωής - Life activity


Για τους σκοπούς του Άρθρου 503 του Νόμου περί Αποκατάστασης και του ADA, οι δραστηριότητες που περιορίζονται από την αναπηρία ενός προσώπου όπως η αυτοεξυπηρέτηση, η εκτέλεση χειρωνακτικών καθηκόντων, η βάδιση, η όραση, η ακοή, η ομιλία, η αναπνοή, η μάθηση και η εργασία.
Διοικητική Αποκέντρωση - Decentralization


Η διαδικασία ανάθεσης εξουσιών λήψης αποφάσεων σε χαμηλότερα επίπεδα μέσα στην οργανωτική ιεραρχία.

http://hbswk.hbs.edu/archive/4020.html
Διοικητική ανάπτυξη - Management development


Εκπαιδευτικά και αναπτυξιακά προγράμματα σχεδιασμένα να παρέχουν σε νέους και υφιστάμενους διευθυντές τους απαραίτητους πόρους για να γίνουν πιο αποδοτικοί στους ρόλους τους.
Δυσφήμιση - Defamation


Ζημία που προκαλείται στο χαρακτήρα ή τη φήμη ενός ατόμου συνεπεία προφορικών ή γραπτών ψευδών ή κακόβουλων δηλώσεων ενός άλλου ατόμου(-ων).
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/defamation
Δυσμενής επίπτωση - Adverse impact


Ένα σημαντικά διαφορετικό ποσοστό επιλογής στην πρόσληψη, προαγωγή ή σε άλλη απόφαση εργασιακής απασχόλησης, το οποίο λειτουργεί μειονεκτικά και εις βάρος μιας φυλής, ενός φύλου ή μιας εθνοτικής ομάδας.

Adverse Impact: Ιστότοπος με πλούσια πληροφόρηση σχετικά με θέματα που άπτονται των δυσμενών δράσεων και επιπτώσεων, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επαγγελματιών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, ερευνητών και δικηγόρων, την καλύτερη κατανόηση των σχετικών εννοιών και την ευθυγράμμιση των νομικών, επιστημονικών και κοινωνικών στόχων.


http://adverseimpact.org/
Δυσμενής / Μεροληπτική επιλογή - Adverse selection


Έννοια η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στις Η.Π.Α. και αναφέρεται στις πρακτικές ή οι πολιτικές επιλογής ενός εργοδότη, οι οποίες συντελούν σε μεροληπτική ή δυσμενή μεταχείριση ενός ατόμου ή ατόμων που είναι μέλος/-η μιας προστατευόμενης ομάδας.

http://www.humanresourcesiq.com/glossary/adverse-selection/
Δυσμενής / Μεροληπτική δράση - Adverse action


Έννοια η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στις Η.Π.Α. και αφορά σε οποιαδήποτε πράξη ενός εργοδότη που έχει ως συνέπεια ένα άτομο ή ομάδα ατόμων να στερείται ίσων ευκαιριών απασχόλησης.

http://definitions.uslegal.com/a/adverse-action/
Δυσανανάλογες επιπτώσεις - Disparate impact


Τα δυσμενή αποτελέσματα πολιτικών ή κανόνων που εφαρμόζονται μεν για όλους τους εργαζομένους και δεν αποσκοπούν στη διάκριση, εντούτοις έχουν διαφορετική και περισσότερο αρνητική επίπτωση σε άτομα που ανήκουν σε μία συγκεκριμένη κατηγορία (π.χ. άτομα με αναπηρία, γυναίκες, μετανάστες). http://www.businessdictionary.com/definition/disparate-impact.html
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Disparate+Impact
http://www.ceousa.org/content/view/505/138/

Ι

Ικανότητα - Ability


Επιδεξιότητα ή δεξιοτεχνία ή προσόν που απαιτείται για την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων. http://www.definitions.net/definition/ability
Ιατρικές εξετάσεις - Medical examinations/testing


Ιατρική αξιολόγηση που διενεργείται μετά την προσφορά εργασίας από μια ιατρική εταιρεία ή έναν ανεξάρτητο γιατρό, για να βεβαιωθεί εάν ένας υποψήφιος είναι σε θέση να εκτελέσει τις σωματικές απαιτήσεις μια συγκεκριμένης εργασίας.
Ιεραρχία αναγκών - Hierarchy of needs


Μια θεωρία της ψυχολογίας, η οποία αποδίδεται στον Abraham H. Maslow, στην οποία πρότεινε ότι ο άνθρωπος θα επιδιώκει διαρκώς την εκπλήρωση των βασικών αναγκών του (ύπνο, τροφή, νερό, στέγη κ.λπ.) και ότι οι ανάγκες αυτές καθορίζουν εν τέλει τη συμπεριφορά του.
Ίσες ευκαιρίες απασχόλησης - Equal employment opportunity


Μια δήλωση πολιτικής περί του ότι όλα τα άτομα λαμβάνονται εξίσου υπόψη για μια θέση εργασίας και ότι ο εργοδότης δεν κάνει διακρίσεις λόγω φυλής, χρώματος, θρησκείας, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, εθνικής καταγωγής, αναπηρίας ή φύλου.

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων:
Kυβερνητικός φορέας υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς, ο οποίο υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα και Δράσεις.

Στην ιστοσελίδα μπορείτε να λάβετε πληροφόρηση για τις πολιτικές και τα προγράμματα που υλοποιούνται, τις υπηρεσίες που παρέχονται και τα νομοθετικά μέτρα που θεσπίζονται για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.
http://www.isotita.gr/

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι): Ερευνητικό κέντρο το οποίο έχει ως κύριο σκοπό την πραγματοποίηση επιστημονικών ερευνών και μελετών για θέματα ισότητας των φύλων. σε θέματα που άπτονται της ισότητας των φύλων, όπως η απασχόληση, η επιχειρηματικότητα των γυναικών, η εκπαίδευση, η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ο κοινωνικός αποκλεισμός. Πολλές από αυτές τις μελέτες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του κέντρου.
www.kethi.gr
Ίση μεταχείριση - Equal treatment


Νομικό δόγμα που σκοπεύει στη θέσπιση ενός γενικού πλαισίου ρυθμίσεως για την καταπολέμηση των διακρίσεων ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης κατά τρόπο δίκαιο, συνεπή και αμερόληπτο στις πολιτικές και πρακτικές του εργοδότη και εν γένει στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας.


ΚΕΠΕΑ (Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων): Μέσο πληροφόρησης εργαζομένων και ανέργων για θέματα εργασιακών σχέσεων, ασφαλιστικής νομοθεσίας και μεταναστευτικής πολιτικής. Στην ιστοσελίδα εμπεριέχεται και ο νόμος περί "Εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης". (Ν3896/2010)
www.kepea.gr

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
"Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού" (Ν. 3304/2005 - ΦΕΚ 16/Α. 27/01/2005)
http://www.ypakp.gr/uploads/files/2538.pdf
Ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης - Full-time equivalent (FTE)


Μια αξία που ορίζεται για να δηλώσει τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που θα απασχολούνταν εάν ο αριθμός των ωρών εργασίας που πραγματοποίησαν εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης είχε πραγματοποιηθεί από εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης."Glossary: Full-time equivalent (FTE)" - Statistics Explained (2011/6/1)
Ισορροπημένη κάρτα απόδοσης - Balanced scorecard


Μια δημοφιλής έννοια στρατηγικής διοίκησης που αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’90 από τους Robert Kaplan και David Norton.

Η ισορροπημένη κάρτα απόδοσης είναι ένα σύστημα διαχείρισης και μέτρησης που επιτρέπει στους οργανισμούς να αποσαφηνίσουν το όραμα και τη στρατηγική τους και να το μεταφράσουν σε δράσεις.

Στόχος της ισοροπημένης κάρτας απόδοσης είναι να συνδέσει την απόδοση της επιχείρησης με την επιχειρησιακή στρατηγική, μετρώντας αποτελέσματα σε τέσσερις τομείς: οικονομική απόδοση, γνώση των πελατών, εσωτερικές διαδικασίες και μάθηση και ανάπτυξη.

Balanced Scorecard: Ιστότοπος που περιέχει πληροφορίες, ιδέες και εργαλεία σχετικά με τη στρατηγική και τη διοίκηση της απόδοσης σε επιχειρήσεις.

http://www.balancedscorecard.org
Ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης - Full-time equivalent (FTE)


Μια αξία που ορίζεται για να δηλώσει τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που θα απασχολούνταν εάν ο αριθμός των ωρών εργασίας που πραγματοποίησαν εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης είχε πραγματοποιηθεί από εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης."Glossary: Full-time equivalent (FTE)" - Statistics Explained (2011/6/1)

Ε

Επίσχεση εργασίας - Work stoppage


Σε περίπτωση καθυστέρησης των δεδουλευμένων αποδοχών του μισθωτού εκ μέρους του εργοδότη, ο μισθωτός έχει δικαίωμα, ως μέσο άμυνας, να ασκήσει το δικαίωμα επισχέσεως της εργασίας του. Σ` αυτή την περίπτωση ο εργαζόμενος απαλλάσσεται από την υποχρεώσή του περί παροχής εργασίας, δικαιούμενος παράλληλα τις αποδοχές του για το χρονικό διάστημα αποχής του μέχρι την αποπληρωμή των οφειλομένων από τον εργοδότη. http://www.power-tax.gr/catalognews.asp?catid=1546
Τεστ επιδόσεων - Achievement test


Ένα τυποποιημένο μέσο αξιολόγησης που χρησιμοποιείται για να μετρηθεί το πόσα έχει μάθει ένα άτομο, ή ποιες δεξιότητες έχει αποκτήσει συνεπεία της κατάρτισης, της εκπαίδευσης ή της προηγούμενης εμπειρίας του.
Ενεργός μάθηση - Action learning


Μια διαδικασία εκμάθησης η οποία επικεντρώνεται στις ενέργειες και τις εμπειρίες του μαθητευόμενου και περιστρέφεται γύρω από τον εντοπισμό λύσεων σε πραγματικά προβλήματα. Reginald Revans: Βρετανός καθηγητής ο οποίος ανακάλυψε και ανέπτυξε τη μέθοδο της ενεργούς μάθησης. Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε βασικές πληροφορίες για την προσέγγιση αυτή καθώς και σχετική βιβλιογραφία.
http://www.12manage.com/methods_revans_action_learning.html
Επικουρικό πρόγραμμα - Adjunct program


Ένα συμπληρωματικό εργαλείο εκπαίδευσης που εφαρμόζει τις αρχές του προγραμματισμού στις υπάρχουσες εκπαιδευτικές ενότητες, τα υλικά, τα κείμενα, τα εγχειρίδια και στoχεύει να κατευθύνει τον μαθητευόμενο σε συγκεκριμένους τομείς εντός της εκπαιδευτικής ενότητας. (βλ. Computer based Training)
Επίδραση «Halo/horn» - Halo/horn effect


Μια μορφή προκατάληψης του συνεντευκτή, που προκύπτει όταν ο συνεντευκτής βαθμολογεί ή κρίνει ένα άτομο με βάση τα θετικά ή ισχυρά χαρακτηριστικά του γνωρίσματα ή ιδιότητες, με αποτέλεσμα η γενική αντίληψη για το άτομο αυτό να επισκιάζει τυχόν αρνητικά χαρακτηριστικά. Αναφέρεται ως «επίδραση halo» όταν λειτουργεί προς όφελος του υποψηφίου ή ως «επίδραση horn» όταν λειτουργεί εις βάρος του υποψηφίου.
Επιθετική εξαγορά - Hostile takeover


Η μοχλευμένη εξαγορά μιας εταιρίας, η οποία αντιβαίνει προς τις επιθυμίες της διοίκησης και του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας - στόχου.
Εγγενής ανταμοιβή - Intrinsic reward


Μια ανταμοιβή που δίνεται σε έναν εργαζόμενο για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου, σκοπού ή έργου.
Εγκυρότητα περιεχομένου - Content validity


Ο βαθμός στον οποίο ένα τεστ ή άλλο μέσο αξιολόγησης μετρά όλες τις πιθανές διαστάσεις και εκφάνσεις της έννοιας ή των χαρακτηριστικών υπό αξιολόγηση, αναδεικνύοντας την πληρότητα του μέσου αξιολόγησης.

Trochim, William M. The Research Methods Knowledge Base, 2nd Edition. Internet WWW page, at URL: (version current as of October 20, 2006).
http://www.experiment-resources.com/content-validity.html
Εγχειρίδια ή βοηθήματα εργασίας - Job aids


Ένα έγγραφο αποτελούμενο από πληροφορίες ή οδηγίες που χρησιμοποιούνται για να καθοδηγήσουν το χρήστη στο πώς να εκτελέσει σωστά ένα καθήκον.
Εγχειρίδιο εργαζομένων - Employee handbook


Γραπτό ή ηλεκτρονικό έγγραφο που περιέχει περιλήψεις των πολιτικών και των παροχών του εργοδότη με σκοπό την εξοικείωση των εργαζομένων με διάφορα θέματα που επηρεάζουν την εργασιακή σχέση.
Εθνικές κατηγορίες - Ethnic categories


Μία ομάδα ατόμων τα μέλη της οποίας ταυτίζονται μεταξύ τους συνήθως με βάση μία κοινή καταγωγή και ενίοτε με βάση την κουλτούρα, τη γλώσσα, τη θρησκεία, ή βιολογικά χαρακτηριστικά.Eurostat /

Population Statistics: Η Eurostat δημοσιεύει μεταξύ άλλων δημογραφικές αναλύσεις, προβλέψεις για τον πληθυσμό κάθε κράτους, στοιχεία για τον πληθυσμό που έχει μεταναστεύσει στην Ε.Ε., τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι χώρες υποδοχείς σχετικά με την έκδοση ασύλου.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/introduction.

H περιεκτική μέλετη "Demography Report 2010" περιέχει αναφορές σε όλα τα παραπάνω στοιχεία για την ΕΕ των 27, καθώς και ξεχωριστή αναφορά για τις εξελίξεις κάθε χώρας.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/documents/Tab/report.pdfSmith, Anthony D. (1987), The Ethnic Origins of Nations, Blackwell, Oxford.
Εθνική καταγωγή - National origin


Η χώρα--συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν υφίστανται πλέον--γέννησης κάποιου ή η χώρα γέννησης των προγόνων του. Οι όροι «εθνική καταγωγή» και «εθνικότητα» χρησιμοποιούνται συχνά με την ίδια έννοια, αν και ο όρος «εθνοτική ομάδα» μπορεί να αναφέρεται στο θρήσκευμα ή στο χρώμα δέρματος, καθώς και στη χώρα καταγωγής των προγόνων κάποιου ατόμου.
Ειδική πρόσληψη βάσει επαγγελματικών προσόντων - Bona fide occupational qualification (BFOQ)


Μια εξαίρεση στην αμερικάνικη νομοθεσία περί ίσων ευκαιριών απασχόλησης, η οποία επιτρέπει στους εργοδότες να βασίσουν τις αποφάσεις πρόσληψης για μια συγκεκριμένη εργασία σε παράγοντες όπως το φύλο, το θρήσκευμα ή η εθνική καταγωγή, εφόσον μπορούν να καταδείξουν ότι οι παράγοντες αυτοί αποτελούν ουσιώδες προσόν για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας. http://definitions.uslegal.com/b/bona-fide-occupational-qualification/
Εκτελεστικό Διάταγμα - Executive Order


Ένα επίσημο προεδρικό διάταγμα που έχει την ισχύ νόμου. Στην Ελλάδα τα εκτελεστικά διατάγματα είναι πράξεις της Πολιτείας που εκδίδει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προς εκτέλεση νόμων αλλά με πρόταση των Υπουργών, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη αυτών."Εxecutive Order". The Free Dictionary by Farlex. 16 June 2011.
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/executive+order
Έκτακτος εργαζόμενος - Contingent worker


Αναφέρεται σε ένα άτομο που εκτελεί συγκεκριμένα καθήκοντα για λογαριασμό ενός οργανισμού χωρίς να έχει ρητή σύμβαση μακροπρόθεσμης απασχόλησης (π.χ. ένας ανεξάρτητος ανάδοχος που προσλαμβάνεται για να διεκπεραιώσει ένα έργο, ένας σύμβουλος, ένας προσωρινός εργάτης). Eurofound: Οργανσιμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών και συμβουλών σε θέματα εργασικών σχέσεων, συνθηκών εργασίας και διαχείρισης αλλαγής με βάση συγκριτικές μελέτες μεταξύ των κρατών-μελών. Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε πληρφορίες σχετικά με τις μορφές απασχόλησης και την ελαστικοποίηση της εργασίας. http://www.eurofound.europa.eu/areas/employmentstatus/index.htmhttp://labor-employment-law.lawyers.com/employment-contracts/Contingent-Workers.html
Εκπατρισμένος - Expatriate


Ένα άτομο που ζεί και εργάζεται εκτός της πατρίδας του, ενίοτε λόγω μετάθεσης στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης ανάθεσης έργου.

Expat Advisory: Ιστοσελίδα στην οποία συμμετέχουν οι εκπατρισμένοι και προσφέρουν δωρεάν πληροφορίες για τοπικές επιχειρήσεις, εκδηλώσεις, άρθρα, για περισσότερες από 200 χώρες.


http://www.expat-advisory.com/
Ευρωπαϊκή Ένωση: Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων που μετακινούνται εντός της Ε.Ε. και πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς που υφίστανται για άτομα εκτός Ε.Ε. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=25

Expat Expert:
Ιστοσελίδα της συγγραφέως Robin Pascoe που περιέχει βίντεο, άρθρα, ποικίλους συνδέσμους και φόρουμ τόσο για τους εκπατρισμένους όσο και για τις οικογένειές τους.


www.expatexpert.com"expatriate". Oxford Dictionaries. April 2010. Oxford Dictionaries. April 2010. Oxford University Press. 16 June 2011 .
Εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως - Distance learning


Η διαδικασία κατά την οποία ο σπουδαστής εκπαιδεύεται, ενώ βρίσκεται σε απόσταση από τον καθηγητή, βασιζόμενος σε ένα κατάλληλα σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε τοποθεσίες εκτός αίθουσας διδασκαλίας ή από μία τοποθεσία σε μία άλλη με τη χρήση τεχνολογίας (π.χ. τηλεδιάσκεψη, αμφίδρομη οπτικοακουστική επικοινωνία, διαδικτυακές εφαρμογές).

European Distance and E-learning Network: Δίκτυο ακαδημαϊκών και επαγγελματιών που ασχολούνται με την εκπαίδευση εξ'άποστάσεως, με σκοπό την προώθηση αυτής της μεθόδου εκπαίδευσης, εντός και εκτός Ευρωπαϊκών συνόρων.


http://www.eden-online.org/
http://www.ekep.gr/english/education/exapostaseos.asp
http://www.eden-online.org/eden.php?menuId=4
Εκπαίδευση για διαχείριση της διαφορετικότητας - Diversity training


Η κατάρτιση της ανώτατη διοίκησης και του προσωπικού που στοχεύει στην ενίσχυση της επίγνωσης και κατανόησης της διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο, αλλά και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα διευκολύνουν τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εργαζομένων. Free Management Library (http://managementhelp.org/): Δωρεάν βιβλιοθήκη η οποία παρέχει άρθρα, πρακτικές ασκήσεις και εργαλεία με σκοπό την προσωπική, επαγγελματική και οργανωσιακή ανάπτυξη. Ο παρακάτω σύνδεσμος αφορά στην εκπαίδευση σε θέματα διαφορετικότητας. http://managementhelp.org/emp_well/diversty/diversty.htm
Έκθεση πιστοληπτικής ικανότητας - Consumer credit report


Oποιαδήποτε κοινοποίηση πληροφοριών από κάποια εταιρεία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που αφορά την πιστοληπτική φερεγγυότητα ενός καταναλωτή, την πιστοληπτική του κατάσταση, την πιστοληπτική ικανότητα, τον χαρακτήρα, τη γενική του φήμη, τα προσωπικά χαρακτηριστικά ή τον τρόπο ζωής του, οι οποίες πληροφορίες χρησιμοποιούνται ή αναμένεται να χρησιμοποιηθούν με σκοπό να λειτουργήσουν ως παράγοντες προσδιορισμού της επιλεξιμότητας ενός καταναλωτή για λήψη πίστωσης ή ασφάλειας που θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για προσωπικούς, οικογενειακούς, οικιακούς ή επαγγελματικούς σκοπούς.
Έκθεση αξιολόγησης - Essay appraisal


Μια μέθοδος αξιολόγησης που απαιτεί από τον αξιολογητή να παρέχει περιγραφή για την απόδοση ενός προσώπου με βάση τις παρατηρήσεις του. Λόγω της ελεύθερης ή ημιδομημένης μορφής της έκθεσης, η συγκεκριμένη μέθοδος αξιολόγησης παρουσιάζει προβλήματα τυποποίησης και σύγκρισης των αποτελεσμάτων.
Εισαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα - Induction program


Προγράμματα σχεδιασμένα να κατατοπίζουν και να εγκλιματίζουν τους νεοπροσληφθέντες στον οργανισμό.
Εισαγόμενο εργατικό δυναμικό - Impatriate


Ξένοι υπήκοοι που προσλαμβάνονται από Αμερικανούς εργοδότες στο πλαίσιο του προγράμματος H1-B visa για την πλήρωση κενών θέσεων για τις οποίες απαιτούνται ιδιαίτερα προσόντα, λόγω έλλειψης καταρτισμένου αμερικανικού εργατικού δυναμικού.
Ειδικός σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού - Human Resource Specialist


Ένας όρος που χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα πρόσωπο, το οποίο διαθέτει την εξειδίκευση και υπευθυνότητα για ένα συγκεκριμένο κλάδο ή λειτουργία στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού (ήτοι αμοιβή, παροχές, εργασιακές σχέσεις κ.λπ.). Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD): To CIPD είναι ο μεγαλύτερος Ευρωπαϊκός οργανισμός για επαγγελματίες του χώρου της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού με έδρα τη Βρετανία και διεθνή παρουσία. Το CIPD παρέχει εκπαιδευτικά σεμινάρια, επαγγελματική πιστοποίηση, άρθρα, νέα κλπ. Ο παρακάτω σύνδεσμος περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη μείωση προσωπικού.
http://www.cipd.co.uk
Έμμεσες δαπάνες - Indirect costs


Δαπάνες όπως πρόσθετες παροχές, γενικά έξοδα, λογαριασμοί υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ενοίκιο ή εξοπλισμός, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί προς το σκοπό εκτέλεσης κοινών γενικών δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν μπορούν να αποδοθούν ή να χρεωθούν απευθείας στην παραγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή έργου.
Έλεγχος (μελέτη) δέουσας επιμέλειας / Ενδελεχής έλεγχος - Due diligence


Ανάλυση της κατάστασης μιας επιχείρησης μέσω της διενέργειας έρευνας και εκτίμησης προκειμένου να εξεταστούν οι λεπτομέρειες μιας συγκεκριμένης επένδυσης ή αγοράς, λαμβάνοντας επαρκείς και ακριβείς πληροφορίες ή έγγραφα που ενδέχεται να επηρεάσουν την έκβαση της συναλλαγής. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε συγχωνεύσεις και αποκτήσεις για τον προσδιορισμό του κινδύνου που αντιπροσωπεύει η αγορά για το αντισυμβαλλόμενο μέρος. http://www.businessdictionary.com/definition/due-diligence.html
Ελάχιστος/ Κατώτατος μισθός - Minimum wage


Το χαμηλότερο ωρομίσθιο που μπορεί να καταβληθεί σε έναν εργαζόμενο για όλες τις ώρες που εργάστηκε, όπως ορίζει η ομοσπονδιακή ή κρατική νομοθεσία.
Ελάχιστα προσόντα/ Ελάχιστες προϋποθέσεις - Minimum qualifications


Τα χαρακτηριστικά μιας περιγραφής θέσης εργασίας που καθορίζουν τη βασική γραμμή για την εκπλήρωση των προσόντων για μια συγκεκριμένη θέση.
Εκτοπισμός - Bumping


Η πρακτική που δίνει τη δυνατότητα σε ιεραρχικά ανώτερους εργαζομένους, οι θέσεις των οποίων πρόκειται να καταργηθούν ή να περικοπούν, να αποδεχτούν μια εναλλακτική θέση εργασίας εντός του οργανισμού, την οποία έχουν τα προσόντα να εκτελέσουν και η οποία προς το παρόν καταλαμβάνεται από άλλον εργαζόμενο με μικρότερη εμπειρία. http://www.hrdictionary.com/definition/bumping.html (Retrieved: 21.03.2011)
Εκτοπισμένοι εργαζόμενοι - Displaced workers


Άτομα που έχουν χάσει τη δουλειά τους λόγω κλεισίματος ενός εργοστασίου, μετεγκατάστασης, μείωσης του αριθμού των εργαζομένων ή κατάργησης θέσεων. Τα άτομα που έχουν χάσει τη δουλειά τους λόγω χαμηλής απόδοσης δεν υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία. http://www.businessdictionary.com/definition/displaced-worker.html
http://www.ehow.com/list_7357529_displaced-worker-education-grants.html
http://www.associatedcontent.com/article/2947022/displaced_workers_growing_by_the_millions.html?cat=31
Ελληνική Στατιστική Αρχή - Hellenic Statistical Authority


Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) είναι ανεξάρτητη Αρχή σκοπός της οποίας είναι η συστηματική παραγωγή επίσημων στατιστικών μέσω του συντονισμού φορέων που έχουν την υποχρέωση συλλογής στατιστικών στοιχείων, καθώς και η διενέργεια επιστημονικών ερευνών και η κατάρτιση μελετών, οι οποίες αφορούν σε όλους τους τομείς οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας της χώρας, υποστηρίζοντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, χάραξης και αξιολόγησης πολιτικών της Κυβέρνησης και των φορέων του Δημοσίου.

Ελληνική Στατιστική Αρχή: Η ενότητα που αφορά στην αγορά εργασίας περιέχει στοιχεία για την απασχόληση και την ανεργία, έρευνες για το εργατικό δυναμικό, στοχεία για το κόστος εργασίας και σχετικούς δείκτες.
Www.statistics.gr
Έλεγχος ιστορικού - Background check /investigation


Η διαδικασία επαλήθευσης των στοιχείων που παρέχουν οι υποψήφιοι για θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της επικοινωνίας με πρώην εργοδότες, της λήψης δικαιολογητικών σπουδών και της αίτησης για λήψη ποινικού μητρώου ή έκθεσης πιστοληπτικής ικανότητας.
Έλεγχος ευθύνης για εργασιακές πρακτικές - Employment practices liability audit


Η αξιολόγηση των τρεχουσών πολιτικών και πρακτικών ενός εργοδότη για να προσδιοριστούν πιθανοί τομείς ευθύνης (ήτοι, διακρίσεις, παράνομη απόλυση και άλλες παραβιάσεις δικαιωμάτων των εργαζομένων) που συνήθως διενεργείται από εξωτερική συμβουλευτική ή δικηγορική εταιρεία.
Έλεγχος ανθρώπινου δυναμικού - Human resource auditing


Η διαδικασία αξιολόγησης προγραμμάτων ανθρώπινου δυναμικού για να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα ή η απόδοση.
Εμπορική Ονομασία Προϊόντος - Brand


Η ονομασία, φράση ή άλλο χαρακτηριστικό σήμα ενός προϊόντος, διαδικασίας ή υπηρεσίας ενός οργανισμού το οποίο το διαφοροποιεί από αυτά ενός άλλου οργανισμού.
Εμπλουτισμός της εργασίας - Job enrichment


Η πρακτική προσθήκης καθηκόντων σε μια θέση εργασίας, ως μέσο αύξησης του ελέγχου ή της υπευθυνότητας των εργαζομένων.
Έμμεσο εργατικό δυναμικόIndirect labor


Προσδιορίζει το εργατικό δυναμικό που είναι απαραίτητο για να υποστηρίξει την παραγωγή ενός προϊόντος, αλλά το οποίο δεν εμπλέκεται άμεσα στην ουσιαστική παραγωγική διαδικασία του προϊόντος.
Έμμεση αμοιβή - Indirect compensation


Αμοιβή η οποία δεν καταβάλλεται άμεσα σε έναν εργαζόμενο και υπολογίζεται επιπλέον του βασικού μισθού και του επιμίσθιου παραγωγικότητας (π.χ. ασφάλεια υγείας, οφθαλμολογική / οδοντιατρική κάλυψη, διακοπές, συνταξιοδοτικές παροχές, παροχές εκπαίδευσης, έξοδα μετακίνησης κ.λπ.).
Εμπορική Ονομασία Προϊόντος - Brand


Η ονομασία, φράση ή άλλο χαρακτηριστικό σήμα ενός προϊόντος, διαδικασίας ή υπηρεσίας ενός οργανισμού το οποίο το διαφοροποιεί από αυτά ενός άλλου οργανισμού.
Εναλλακτική επίλυση διαφορών - Alternative dispute resolution


Μια εθελούσια διαδικασία που χρησιμοποιείται στην επίλυση διαφορών ή διενέξεων μεταξύ ατόμων, ομάδων ή μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης. Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ενός ουδέτερου τρίτου μέρους για να διευκολύνει τη συζήτηση και να βοηθήσει τα μέρη στην επίτευξη μιας δεσμευτικής συμφωνίας.

BasesWiki: Οργανισμός ο οποίος αναπτύχθηκε με πρωτοβουλία του Γ.Γ. των Ηνωμένων Εθνών σε συνεργασία με το Harvard Kennedy School και το International Bar Association. Περιέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με υποθέσεις εναλλακτικής επίλυσης διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων, ατόμων, ομάδων και κοινοτήτων.

http://baseswiki.org

Scheinman Institute on Conflict Resolution: Διεθνούς φήμης ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Cornell το οποίο επικεντρώνεται σε εκπαιδευτικά προγράμματα και έρευνα σε θέματα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.
http://www.ilr.cornell.edu/conflictRes/
Εναλλακτική αξιολόγηση / Ολιστική αξιολόγηση - Alternative assessment


Μη παραδοσιακές διαδικασίες και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αξιολόγηση των μαθησιακών επιτευγμάτων ενός σπουδαστή. http://teachingtoday.glencoe.com/howtoarticles/alternative-assessment-primer
Εναλλακτικός τόπος εργασίας - Alternative worksite


Οποιαδήποτε τοποθεσία εκτός του τόπου εργασίας ή του εργοταξίου του εργοδότη, όπου επιτρέπεται στους εργαζομένους να εκτελέσουν τις εργασίες τους.
Εξαγορά - Acquisition


Η διαδικασία απόκτησης του ελέγχου μιας άλλης επιχείρησης μέσω αγοράς ή αγοραπωλησίας μετοχών.
Ενδοεταιρική συμβουλευτική - In-company/in-house counseling


Ένα πρόγραμμα υποστήριξης εργαζομένων που διεξάγεται από έναν καταρτισμένο επαγγελματία σύμβουλο, ο οποίος έχει προσληφθεί από τον εργοδότη ως εργαζόμενος για να διαχειριστεί όλες τις πτυχές του προγράμματος υποστήριξης εργαζομένων της εταιρείας.
Ενδοεπιχειρησιακή επαγγελματική διαδρομή - Career path


Η προοδευτική διαβάθμιση των θέσεων εργασίας σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς τομείς ενός οργανισμού, που κατατάσσονται από τη χαμηλότερη στην υψηλότερη κλίμακα ιεραρχίας.
Εναλλασσόμενη κατάταξη - Alternation ranking


Μια μέθοδος που χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων (και των θέσεων εργασίας), όπου ο αξιολογητής καλείται να επιλέξει τον καλύτερο και χειρότερο υπαλλήλο σε μία συγκεριμένη δεξιότητα από έναν κατάλογο όλων των εργαζομένων, στη συνέχεια τον δεύτερο καλύτερο και το δεύτερο χειρότερο και ούτω καθ'εξής. http://www.hrdictionary.com/definition/alternation-ranking.html
Ενσωμάτωση / Ολοκλήρωση της γνώσης - Knowledge Integration


Ορίζεται ευρέως ως η αφομοίωση, εξαγωγή, μετατροπή και φόρτωση πληροφοριών από διάφορα συστήματα σε ένα μόνο ενοποιημένο, σύμφωνο και ακριβές χώρο αποθήκευσης πληροφοριών που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση, διαχείριση και αναφορά πληροφοριών.
Εννοιολογική εγκυρότητα / Εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής - Construct validity


Η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής αφορά στον βαθμό που μία κλίμακα μέτρησης, ένα τεστ, μία μεταβλητή ή άλλο μέσο αξιολόγησης μετρά επακρβώς ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ή έννοια που έχει οριστεί.Trochim, William M. The Research Methods Knowledge Base, 2nd Edition. Internet WWW page, at URL: (version current as of October 20, 2006).
Ενήλικος σπουδαστής - Adult learner


Άτομα ηλικίας άνω της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία έχουν εγγραφεί σε ένα επίσημο ή ανεπίσημο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Ενεργός μάθηση - Action learning


Μια διαδικασία εκμάθησης η οποία επικεντρώνεται στις ενέργειες και τις εμπειρίες του μαθητευόμενου και περιστρέφεται γύρω από τον εντοπισμό λύσεων σε πραγματικά προβλήματα.

Reginald Revans: Βρετανός καθηγητής ο οποίος ανακάλυψε και ανέπτυξε τη μέθοδο της ενεργούς μάθησης.

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε βασικές πληροφορίες για την προσέγγιση αυτή καθώς και σχετική βιβλιογραφία.


http://www.12manage.com/methods_revans_action_learning.html
Ενδυνάμωση - Empowerment


Η διαδικασία ενίσχυσης των συναισθημάτων της αυτοαποτελεσματικότητας των εργαζομένων μέσω του εντοπισμού και της απομάκρυνσης των συνθηκών ή πρακτικών που καλλιεργούν την αίσθηση αδυναμίας.
Η ψυχολογική ενδυνάμωση αποτελείται από τέσσερις αντιλήψεις:

 1. Η αξία και το νόημα που προσδίδει ένας εργαζόμενος στους στόχους της δουλειάς του με βάση τις δικές του αξίες και πεποιθήσεις.
 2. Η ικανότητά να φέρει εις πέρας τα καθήκοντά του.
 3. Η αυτοδιάθεση, δηλαδή η αίσθηση ότι μπορεί να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελέσει τα καθήκοντά του.
 4. Η επίδραση που θεωρεί ότι έχει η εργασία του στα αποτελέσματα της επιχείρησης.
Η έλλειψη μιας εκ των τεσσάρων διαστάσεων θα μειώσει την αίσθηση της ενδυνάμωσης αλλά δεν θα την εξαλείψει.Conger, J. A., & Kanungo, R. N. 1988. The empowerment
process: Integrating theory and practice. Academy
of Management Review, 13: 471–482.
Spreitzer, G. M. 1995. Psychological empowerment in
the work place: Construct definition, measurement,
and validation. Academy of Management Journal,
38: 1442–1465
Ενδυματολογικός κώδικας - Dress code


Μια πολιτική ή κανόνας που χρησιμοποιείται από τους εργαζομένους ως κατευθυντήρια γραμμή για το τι θεωρείται κατάλληλη ενδυμασία στο χώρο εργασίας.
Εξωτερική συγκριτική αξιολόγηση - External benchmarking


Η διαδικασία σύγκρισης των τρεχουσών πολιτικών, πρακτικών και αποτελεσμάτων ενός οργανισμού με ενός άλλου ανταγωνιστικού οργανισμού(-ών) με σκοπό τη λήψη αποφάσεων σε τομείς επιχειρηματικής πρακτικής και απασχόλησης.

Business Link:
Επίσημος ιστότοπος της βρετανικής κυβέρνησης ο οποίος παρέχει ποικιλόμορφη υποστήριξη σε επιχειρήσεις και χρήσιμη πληροφόρηση σε θέματα συγκριτικής αξιολόγησης, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Cranfield.

http://www.businesslink.gov.uk/
Εξωθούμενη παραίτηση / Λύση σύμβασης με καταγγελία για "σπουδαίο λόγο" - Constructive discharge


Συντελείται όταν ένας διευθυντής / προϊστάμενος ή εργοδότης κάνεις τις συνθήκες εργασίες τόσο ανυπόφορες ή καταχρηστικές (π.χ. υβριστική συμπεριφορά, μείωση προσωπικότητας), ώστε ένας λογικός άνθρωπος θεωρεί ότι η παραίτηση είναι η μόνη επιλογή. http://jobsearchtech.about.com/od/federal_labor_law/a/constructive_2.htm
Εξωγενής ανταμοιβή - Extrinsic reward


Ένα είδος επιβράβευσης που αποκτάται μέσω της εργασίας αλλά δεν προέρχεται από το αντικείμενο της εργασίας. Η πιο προφανής εξωγενής ανταμοιβή είναι ο μισθός ο οποίος λαμβάνεται από έναν εργαζόμενο ως αντάλλαγμα για την εργασία του. Άλλα στοιχεία που μπορούν αν θεωρηθούν ως εξωγενείς ανταμοιβές είναι οι σχέσεις με τους συναδέλφορυς, η αναγνώριση από τους προϊσταμένους, και η προαγωγή. "extrinsic reward." A Dictionary of Business and Management. 2006. Encyclopedia.com. 16 Jun. 2011 .
Εξωγενείς παράγοντες παρακίνησης - Extrinsic motivator


Κινητήριοι παράγοντες που δεν προέρχονται και δεν ελέγχονται άμεσα από έναν άνθρωπο όπως οι αποδοχές, τα επιδόματα, οι παροχές, τα επιμίσθια κ.λπ. και χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς για την ενίσχυση της παρακίνησης και την αύξηση της απόδοσης στην εργασία.
Εξάντληση - Burnout


Σωματική ή συναισθηματική εξάντληση, έλλειψη κινήτρων ή χαμηλό ηθικό, συνεπεία της έκθεσης ενός ατόμου σε υπερβολικό ή παρατεταμένο στρες και απογοήτευση που προκλήθηκε από προσωπικά προβλήματα, εργασιακή πίεση, οικονομικές δυσκολίες, κ.λπ.

Helpguide.org:
Μία δημοφιλής ιστοσελίδα με χρήσιμες πληροφορίες για την κατανόηση, πρόληψη και επίλυση προβλημάτων ζωής. Στο σύνδεσμο θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις αιτίες, τα συμπτώματα και τους τρόπους αντιμετώπισης της εξάντλησης.

http://www.helpguide.org/mental/burnout_signs_symptoms.htmhttp://www.merriam-webster.com/dictionary/burnout
http://oxforddictionaries.com/definition/burnout
Επαγγελματική κινητικότητα - Career mobility


Η ανοδική, οριζόντια ή καθοδική αλλαγή από μία θέση εργασίας σε μία άλλη, και η αλλαγή από ένα επάγγελμα σε ένα διαφορετικό.

EURES: Η Ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα, η οποία περιλαμβάνει κενές θέσεις εργασίας, βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για για τη ζωή και την εργασία στο εξωτερικό.
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=elhttp://www.definitions.net/definition/career%20mobility
Επαγγελματική ιδιότητα - Job title


Μια ονομασία που δίνεται σε μια συγκεκριμένη θέση εργασίας, η οποία χρησιμοποιείται για να διαχωρίσει την εν λόγω θέση από άλλες θέσεις εργασίας εντός του οργανισμού.
Επαγγελματική ασθένεια/ νόσος - Occupational illness/disease


Ορίζεται από το Νόμο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (OSHA) ως «οποιαδήποτε αφύσικη κατάσταση ή διαταραχή, η οποία δεν αποτελεί συνέπεια εργατικού ατυχήματος και η οποία προκύπτει λόγω έκθεσης σε παράγοντες που συνδέονται με την απασχόληση».
Επαγγελματικές ομάδες - Occupational groups


Χρησιμοποιείται ως μέθοδος κατάταξης συγκεκριμένων επαγγελμάτων σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, όπως επαγγελματίες, τεχνικό/ τεχνολογικό προσωπικό, διοικητικό/ υπαλληλικό προσωπικό, προσωπικό πωλήσεων/ προσωπικό παροχής υπηρεσιών, προσωπικό λιανικού εμπορίου, κ.λπ.
Επαγγελματικές απαιτήσεις - Business necessity


Μια υπερασπιστική γραμμή που είναι διαθέσιμη όταν ο εργοδότης έχει ένα κριτήριο επιλογής, το οποίο είναι φαινομενικά ουδέτερο αλλά αποκλείει τα μέλη ενός φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής ή θρησκευτικής ομάδας σε ουσιαστικά υψηλότερο ποσοστό από τα μέλη άλλων ομάδων.

Ο εργοδότης πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι οι αμφισβητούμενες πρακτικές εκπληρώνουν αποτελεσματικά τους επιχειρηματικούς σκοπούς που φέρονται να εξυπηρετούν και ότι καμία εναλλακτική, αμερόληπτη πρακτική δεν μπορεί να επιτύχει την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία της επιχείρησής του.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Ν. 3304/2005 - ΦΕΚ 16/Α. 27/01/2005 - Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού


http://www.ypakp.gr/uploads/files/2538.pdf
Εξωτερικός Σύμβουλος - Freelance Consultant


Ένα άτομο που εργάζεται για να συνδράμει και να παρέχει συμβουλές σε πελάτες – οργανισμούς σε διάφορα θέματα και το οποίο αμείβεται μεμονωμένα για κάθε υπηρεσία που παρέχει.
Επικουρικά βοηθητικά συστήματα - Auxiliary aids


Ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και μηχανισμών απαραίτητων για να διασφαλιστεί η ύπαρξη εξίσου αποτελεσματικής επικοινωνίας» όσον αφορά άτομα με προβλήματα ακοής, ομιλίας και όρασης.

Τα εν λόγω βοηθήματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την παροχή διερμηνέων, επικουρικών ακουστικών συστημάτων, υλικών σε μορφή Μπράιγ (Braille), κρυφών υποτίτλων, τηλεπικοινωνιακών συσκευών για άτομα με προβλήματα ακοής, κ.λπ.
Επίδραση/ Φαινόμενο «Hawthorne» - Hawthorne effect


Όρος που προέκυψε από ένα πείραμα του Elton Mayo, από το οποίο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η έκφραση ενδιαφέροντος για εργαζομένους και η μεταχείριση αυτών κατά τρόπο που εκπληρώνει τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες και επιθυμίες τους, θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοσή τους στην εργασία.
Επιβράδυνση τρόπου ζωής - Downshifting


Αναφέρεται σε εργαζομένους που επιλέγουν να αποδεχτούν ή να παραμείνουν σε θέσεις εργασίας χαμηλότερου επιπέδου ή μισθοδοσίας, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις προσωπικές και οικογενειακές τους ανάγκες.Slow movement: Οργανισμός ο οποίος αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος έλλειψης χρόνου, προτείνοντας τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να επιβραδύνουν τον ρυθμό στη ζωή τους.
http://www.slowmovement.com
Επανατοποθέτηση στελεχών - Executive outplacement


Η παροχή επαγγελματιικών υπηρεσιών υποστήριξης σε απολυόμενα υψηλόβαθμα στελέχη με σκοπό την εξεύρεση νέας εργασίας. Οι υπηρεσίες παρέχονται από ανεξάρτητη εταιρεία ή εξειδικευμένους επαγγελματίες, πληρώνονται από τον εργοδότη και περιλαμβάνουν πρόσθετες διευκολύνσεις και δυνατότητες σε σχέση με προγράμματα επανατοποθέτησης στην εργασία για άλλους εργαζόμενους (π.χ. παροχή προσωπικού χώρου ή γραφείου).
Επανασχεδιασμός εργασίας - Job redesign


Η διαδικασία αναδιάρθρωσης μιας εργασίας, προσθέτοντας, αλλάζοντας ή καταργώντας ορισμένα καθήκοντα ή λειτουργίες προκειμένου να καταστεί η εργασία πιο ικανοποιητική ή απαιτητική.
Επαγγελματικό τέλμα - Career plateau


Προκύπτει όταν ένας εργαζόμενος έχει φτάσει στη υψηλότερο επίπεδο θέσης που μπορεί να κατέχει μέσα σε έναν οργανισμό και έχει ελάχιστες πιθανότητες μελλοντικής προαγωγής λόγω έλλειψης παρακίνησης, δεξιοτήτων, εταιρικής αναδιάρθρωσης ή άλλων παραγόντων. http://www.businessdictionary.com/definition/career-plateau.html
http://www.hrcrossing.com/article/270059/Stuck-on-a-Career-Plateau/
Επαγγελματική κινητικότητα - Career mobility


Η ανοδική, οριζόντια ή καθοδική αλλαγή από μία θέση εργασίας σε μία άλλη, και η αλλαγή από ένα επάγγελμα σε ένα διαφορετικό.

EURES: Η Ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα, η οποία περιλαμβάνει κενές θέσεις εργασίας, βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για για τη ζωή και την εργασία στο εξωτερικό.
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=elhttp://www.definitions.net/definition/career%20mobility
Επίπεδα επαγγελματικής σταδιοδρομίας / Σκάλα επαγγελματικής σταδιοδρομίας - Career ladder


Η προοδευτική διαβάθμιση των θέσεων εργασίας σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς τομείς ενός οργανισμού, που κατατάσσονται από την υψηλότερη στη χαμηλότερη κλίμακα με βάση το επίπεδο αρμοδιοτήτων και ευθυνών καθώς και το επίπεδο μισθοδοσίας.

Career One Stop: Ιστοσελίδα χρηματοδοτούμενη από το Αμερικανικό Υπουργείο Εργασίας, Απασχόλησης και Εκπαίδευσης, η οποία περιέχει πληροφορίες για επιχειρήσεις, υποψηφίους, φοιτητές, και επαγγελματίες στο χώρο της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Μεταξύ άλλων, παρατίθενται πληροφορίες για τα επίπεδα επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε επιλεγμένους κλάδους και επαγγέλματα.

http://www.careeronestop.org/
Επιμίσθιο/ Επίδομα παραγωγικότητας - Incentive pay


Πρόσθετη αμοιβή που χρησιμοποιείται ως κίνητρο και μέσο επιβράβευσης των εργαζομένων που επιτυγχάνουν τους στόχους απόδοσης ή παραγωγικότητας.
Επιμερισμός προμήθειας - Co-commission


Μια συμφωνία επιμερισμού της προμήθειας μεταξύ πωλητών όταν συμμετέχουν σε ομαδικές, διασυνοριακές ή διασταυρούμενες πωλήσεις προϊόντων.
Επιμερισμός θέσης εργασίας - Job sharing


Η πρακτική όπου δύο εργαζόμενοι εκτελούν τα καθήκοντα μιας θέσης εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Επιλεκτικό επιμίσθιο / Πρόσθετο επιμίσθιο - Discretionary bonus


Ένα είδος μεταβλητής πληρωμής, όπου ένας εργοδότης παρέχει πρόσθετη χρηματική αμοιβή σε έναν εργαζόμενο για λόγους που δεν σχετίζονται με κάποια προηγούμενη σύμβαση, συμφωνία ή υπόσχεση από την οποία ο εργαζόμενος θα ανέμενε τακτικά την εν λόγω πληρωμή.

http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_differences_in_a_Discretionary_bonus_versus_non_Discretionary_bonus
Επικουρικό πρόγραμμα - Adjunct program


Ένα συμπληρωματικό εργαλείο εκπαίδευσης που εφαρμόζει τις αρχές του προγραμματισμού στις υπάρχουσες εκπαιδευτικές ενότητες, τα υλικά, τα κείμενα, τα εγχειρίδια και στoχεύει να κατευθύνει τον μαθητευόμενο σε συγκεκριμένους τομείς εντός της εκπαιδευτικής ενότητας. (βλ. Computer based Training)
Επίσχεση εργασίας - Work stoppage


Σε περίπτωση καθυστέρησης των δεδουλευμένων αποδοχών του μισθωτού εκ μέρους του εργοδότη, ο μισθωτός έχει δικαίωμα, ως μέσο άμυνας, να ασκήσει το δικαίωμα επισχέσεως της εργασίας του.

Σ` αυτή την περίπτωση ο εργαζόμενος απαλλάσσεται από την υποχρεώσή του περί παροχής εργασίας, δικαιούμενος παράλληλα τις αποδοχές του για το χρονικό διάστημα αποχής του μέχρι την αποπληρωμή των οφειλομένων από τον εργοδότη.

http://www.power-tax.gr/catalognews.asp?catid=1546
Επίσχεση αμοιβής - Wage garnishment


Δικαστική απόφαση που διατάζει έναν εργοδότη να παρακρατεί ένα συγκεκριμένο ποσοστό από το μισθό ενός εργαζομένου, προκειμένου να τακτοποιηθεί μια οφειλή του εργαζομένου προς κάποιον πιστωτή."garnish".

Oxford Dictionaries. April 2010.

Oxford Dictionaries. April 2010. Oxford University Press. 20 June 2011 .
Επιστολή προσφοράς εργασίας - Job offer letter


Ένα επίσημο έγγραφο που παρέχει ένας εργοδότης σε κάποιον επιλεγμένο αιτούντα εργασία, το οποίο εκθέτει πληροφορίες σχετικά με τους όρους απασχόλησης, όπως την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης, τη θέση εργασίας για την οποία προσλαμβάνεται το άτομο, το συμφωνηθέντα μισθό, τις παροχές κ.λπ.

Ο εργοδότης απαιτεί συνήθως από τον αιτούντα να υπογράψει και να επιστρέψει την επιστολή ως επίσημη αποδοχή της θέσης εργασίας.
Επισπευσμένη διαιτησία - Expedited arbitration


Μέθοδος επίλυσης διαφορών που χρησιμοποιείται από την Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας για την επίλυση υποθέσεων σύμφωνα με ένα καθορισμένο σύνολο κατευθυντήριων γραμμών.
Επιχειρηματικό σχέδιο - Business plan


Ένα έγγραφο που παρέχει σχετικές πληροφορίες για μια εταιρεία, περιγράφοντας στοιχεία όπως την αγορά ή τον κλάδο δραστηριοποίησης, τα προϊόντα, τη διοίκηση, τους ανταγωνιστές, τις μελλοντικές προοπτικές και τις δυνατότητες ανάπτυξης.Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης:
Υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αποσκοπεί στην ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα και την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού της χώρας.


Www,ggea.gr


Gate to Growth:
Εταιρεία η οποία δημυργήθηκε με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για επιχειρηματίες και επενδυτές.
http://www.gate2growth.com/


Piraeus Bank Business Center:
Ιστοσελίδα του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς που περιέχει πληροφορίες και εργαλεία για τη διοίκηση επιχειρήσεων και απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Μεταξύ άλλων, παρέχονται πληροφορίες για τη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων.


http://businesscenter.piraeusbank.gr/US Small Business Administration: http://www.sba.gov/category/navigation-structure/starting-managing-business/starting-business/writing-business-plan
Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών Απασχόλησης - Equal Employment Opportunity Commission (EEOC)


Η ομοσπονδιακή αρχή των Η.Π.Α. που είναι αρμόδια για τη δημοσίευση κατευθυντήριων γραμμών, την επιβολή νόμων περί ίσων ευκαιριών απασχόλησης και τη διερεύνηση καταγγελιών για διακρίσεις λόγω φυλής, χρώματος, θρησκείας, φύλου (συμπεριλαμβανομένης της εγκυμοσύνης), εθνικής καταγωγής, ηλικίας ή αναπηρίας.

EEOC:

Η επίσημη ιστοσελίδα του αμερικάνικου οργανισμού που ευθύνεται για την εφαρμογή των νόμων που καθιστούν παράνομες τις διακρίσεις ενημερώνει, μεταξύ άλλων, τους υποψηφίους ή τους εργαζόμενους για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να καταθέσουν μηνύσεις σε περίπτωση που θεωρούν εαυτούς θύματα διακρίσεων και τους εργοδότες για το είδος των πρακτικών που στοιχειοθετούν διάκριση και για τους τρόπους επίλυσης των σχετικών προβλημάτων.


http://www.eeoc.gov/

Για την Διαφορετικότητα - Κατά των διακρισεων (βλ. διακρίσεις):
www.stop-discrimination.info
Επίτευξη στόχων - Goal achievement


Τι πρόοδο έχει κάνει ένας ανάδοχος προς την επίτευξη στόχων απασχόλησης ή προαγωγής που έχουν οριστεί ως μέσο αποκατάστασης της υποχρησιμοποίησης μελών προστατευόμενων ομάδων.
Επιχειρησιαή αντίληψη - Business literacy


Η γνώση και η κατανόηση της στρατηγικής, των οικονομικών, λογιστικών, διαχειριστικών και επιχειρησιακών λειτουργιών ενός οργανισμού καθώς και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται.
Επιχείρηση μειονοτικής ομάδας - Minority business enterprise


Μια μικρή επιχείρηση, η οποία κατέχεται κατά τουλάχιστον 51 τοις εκατό από μία ή περισσότερες μειονότητες ή, σε περίπτωση δημόσιας επιχείρησης, της οποίας τουλάχιστον το 51 τοις εκατό όλων των κατηγοριών ή ειδών μετοχών κατέχεται από μία ή περισσότερες μειονότητες και η διοίκηση και οι καθημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητες της οποίας ελέγχονται από μία ή περισσότερες μειονότητες.
Εργασιακή απασχόληση κατά βούληση - Employment-at-will


Ένα νομικό δόγμα, σύμφωνα με το οποίο μια εργασιακή σχέση δύναται να λυθεί από τον εργοδότη ή τον εργαζόμενο ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο ή ακόμα και αναίτια.
Εργασιακές σχέσεις - Employee relations


Ένας ευρύς όρος που αναφέρεται στη διατήρηση και ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου με σκοπό την βελτίωσης της παραγωγικότητας και της παρακίνησης. Επί της ουσίας πρόκειται για την πρόληψη και επίλυση εργασιακών προβλημάτων.

Ο όρος εργασιακές σχέσεις χρησιμοποιείται συχνά αντί του όρου βιομηχανικές σχέσεις (industrial relations) με σκοπό να τονίσει ότι η μελέτη του πεδίου αυτού δεν περιορίζεται στα συνδικαλιστικά σωματεία αλλά αφορά και σε άλλα θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού όπως τα συστήματα άμεσης επικοινωνίας και συμμετοχής κάθε εργαζόμενου.Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Εργασιακών Σχέσεων (European Industrial Relations Observatory, EIRO): Περιέχει νέα, άρθρα, μελέτες για τις εργασιακές σχέσεις. http://www.eurofound.europa.eu/eiro/

Μελέτη Εργασιακών Σχέσεων στην Ευρώπη,

2010: Η μελέτη αυτή εξετάζει τη συμμετοχή των των εργαζομένων και των εργοδοτών στις διαπραγματεύσεις και τον τρόπο με τον οπόιο οι σχετικές προσπάθειες βοήθησαν τις εταιρείες και τους εργαζόμενους να προσαρμοστούν στις αλλαγές και να περιορίσουν τις απολύσεις.


http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=997&furtherNews=yes
Heery, E. & Noon, M. (2001). A dictionary of human relations. Oxford: Oxford University Press.
Εργαζόμενοι ταχείας ανέλιξης - Fast-trackers


Εργαζόμενοι που έχουν επιδείξει μεγάλες προοπτικές προαγωγής και προορίζονται για υψηλότερες θέσεις εντός του οργανισμού. Συνήθως, ο όρος αναφέρεται σε ιδιαίτερα φιλόδοξα άτομα τα οποία αναζητούν τον την επιτυχία με τον ταχύτερο και αμεσότερο δυνατό τρόπο, καθοδηγούμενα από εξωγενή κίνητρα όπως οι αμοιβές και οι υψηλόβαθμες θέσεις."Fast track". The Free Dictionary by Farlex. 18 June 2011.
http://www.thefreedictionary.com/fast+tracker
Εργασιακή βαθμίδα - Job grade


Η ομάδα στην οποία κατατάσσονται θέσεις εργασίας με την ίδια ή παρόμοια αξία για να προσδιοριστούν οι κατάλληλες αμοιβές.
Εργοδότης - Employer


Πρόκειται για άτομα ή οργανισμούς που απασχολούν έμμισθους εργαζόμενους.Ομοσπονδία Ευρωπαίων Εργοδοτών (Federation of European Employers, FEE).

Παρέχει πληροφορίες για θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα σε θέματα αμοιβών, εργατικής νομοθεσίας, εργασιακών σχέσεων.

http://www.fedee.com/Employers. (n.d.). In UN Data Glossary. Retrieved from http://data.un.org/Glossary.aspx
"employer". Oxford Dictionaries. April 2010. Oxford Dictionaries. April 2010. Oxford University Press. 11 June 2011 .
Εργάτης / Τεχνίτης / Χειρώνακτας - Blue collar worker


Ωρομίσθιος εργάτης, ειδικευμένος ή ανειδίκευτος, που απασχολείται σε επαγγέλματα τα οποία απαιτούν σωματική ή χειρονακτική εργασία. Η αγγλική λέξη παραπέμπει στα προστατευτικά ρούχα μπλε χρώματος τα οποία συνήθιζαν και ακόμα συνηθίζουν να φοράνε εργάτες ώστε να είναι περισσότερο ανθεκτικά στη βρωμιά, σε αντίθεση με τους εργαζομένους σε γραφεία που συνήθως φοράνε ρούχα άσπρου χρώματος (white-collar workers). http://www.businessdictionary.com/definition/blue-collar.html
http://www.wordreference.com/gren/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82 (Retrieved: 16.03.2011)
Εργασιακή συνάφεια/ Συσχέτιση με την εργασία - Job-relatedness


Η απαίτηση ένας εργοδότης να είναι σε θέση να αποδείξει ότι μια συγκεκριμένη ενέργεια, πολιτική ή εργασιακή απαίτηση σχετίζεται με την ουσιαστική εργασία.
Εργασιακή ικανοποίηση - Job satisfaction


Χρησιμοποιείται για να καθορίσει το πώς αισθάνεται ένας εργαζόμενος σχετικά με τη δουλειά του, το εργασιακό περιβάλλον, το μισθό, τις παροχές, κ.λπ.
Εργατικό δυναμικό - Labor force


Ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων στο εργατικό δυναμικό πολιτών και στις ένοπλες δυνάμεις.
Εργατικό ατύχημα - Occupational injury


Τραυματισμός που υφίσταται κάποιος εργαζόμενος κατά τη διάρκεια της εργασίας, με συνέπεια ο εργαζόμενος να χρήζει ιατρικής περίθαλψης, εκτός των πρώτων βοηθειών, και έχει ως επακόλουθο την απουσία του από την εργασία για μία ή περισσότερες εργάσιμες ημέρες ή συνεπάγεται εργασιακούς περιορισμούς.
Εργατική αδικοπραξία - Employment torts


Οι λόγοι στους οποίους βασίζεται μια αγωγή, όπως π.χ. παράνομη απόλυση, αμέλεια ή παραβίαση του απορρήτου της ιδιωτικής ζωής.
Εργάτης της γνώσης - Knowledge worker


Εργαζόμενοι των οποίων τα καθήκοντα εργασίας είναι πρωτίστως πνευματικής φύσεως.
Ερμηνευτικές Οδηγίες περί Σεξουαλικής Παρενόχλησης - Interpretive Guidelines on Sexual Harassment


Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών Απασχόλησης (EEOC), στις οποίες ορίζεται η σεξουαλική παρενόχληση και η ευθύνη του εργοδότη να διατηρεί ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς σεξουαλική παρενόχληση ή εκφοβισμό.
Έρευνα εργασιακού κλίματος - Climate survey


Ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να διερευνήσει και να αξιολογήσει τις απόψεις, τα συναισθήματα, τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των εργαζομένων, όσον αφορά ποικίλους παράγοντες που σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα του οργανισμού, όπως είναι οι ευκαιρίες ανάπτυξης, η διοίκηση, οι εργασιακές σχέσεις, το εργασιακό περιβάλλον, κλπ.
Έρευνα απόψεων εργαζομένων (έρευνα ικανοποίησης / αντιλήψεων) - Attitude survey


Ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των απόψεων, συναισθημάτων, αντιλήψεων και προσδοκιών των εργαζομένων όσον αφορά ποικίλα οργανωτικά και διοικητικά θέματα.

Qualtrics: Οργανισμός ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ερευνών διαφόρων ειδών στο διαδίκτυο (www.qualtrics.com)
Εργονομία - Ergonomics


Η εφαρμοσμένη επιστήμη αντικείμενο της οποίας είναι ο σχεδιασμός και η κατανομή των αντικειμένων (π.χ. εξοπλισμός, επίπλωση, μηχανήματα, εργαλεία) με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ασφαλούς, αποδοτικής, άνετης και παραγωγικής αλληλεπίδρασης μεταξύ εργαζομένων και αντικειμένων.

UCLA Ergonomics:
Ιστοσελίδα που περιέχει πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την εργονομία για εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων, όπως μεθόδους αποφυγής τραυματισμών, ορθή στάση του σώματος, ασκήσεις κλπ.
http://ergonomics.ucla.edu/

Cornell University Ergonomics Web (CUErgo):
Ερευνητικό κέντρο το οποίο επικεντρώνεται στους τρόπους με τους οποίους ενισχύεται η χρησιμότητα μέσω της βελτίωσης του εργονομικού σχεδιασμού των μηχανημάτων, των εφαρμογών καθώς και των χώρων εργασίας, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της υγείας, της απόδοσης και της άνεσης των ατόμων.


http://ergo.human.cornell.edu/http://www.merriam-webster.com/dictionary/ergonomics
"human-factors engineering." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica, 2011. Web. 11 Jun. 2011. .
Εργοδότης επιλογής - Employer of choice


Ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν εργοδότη στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, οι πρακτικές, πολιτικές, παροχές και οι συνολικές συνθήκες εργασίας του οποίου του δίνουν τη δυνατότητα να προσελκύσει επιτυχώς και να διατηρήσει ταλαντούχους ανθρώπους, διότι οι εργαζόμενοι επιλέγουν να εργαστούν για αυτόν.

Great Place to Work Institute / Hellas: Το Great Place to Work® Institute, Inc. είναι μία εταιρεία παροχής διοικητικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και ερευνών με έδρα τις Η.Π.Α. το οποίο καταρτίζει λίστες επιχειρήσεων με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον σε 46 χώρες ανά τον κόσμο, σε ετήσια βάση.

To Great Place to Work® Institute Hellas αποτελεί τον εταίρο στην Ελλάδα του Great Place to Work® Institute Europe.
http://www.greatplacetowork.com/
http://www.greatplacetowork.gr/
The Times top 100 Graduate Employers:

Έρευνα της βρετανικής εφημερίδας "The Times" σχετικά με τους πλέον περιζήτητους εργοδότες αποφοίτων.
http://www.top100graduateemployers.com/Source: Herman, R. E. & Gioia, J. L. (2000). How to become an employer of choice. Naperville, IL: Oak Hill Publishing Company.
Εσωτερική ομάδα προσωρινών εργαζομένων - Internal temporary pool employee


Μια ομάδα πρώην εργαζομένων οι οποίοι καλούνται και προσλαμβάνονται προκειμένου να καλύψουν προσωρινές ανάγκες προσωπικού όποτε αυτό απαιτείται.
Εσωτερική αναγγελία θέσων εργασίας - Job Posting


Η πρακτική αναγγελίας όλων των νέων θέσεων εργασίας εσωτερικά, προκειμένου οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι να έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση για κενές θέσεις προτού ο εργοδότης αναζητήσει υποψηφίους μέσω εξωτερικών πηγών προσέλκυσης εργαζομένων. http://www.businessdictionary.com/definition/job-posting.html

(Retrieved: 16.03.2011)
Εσωτερικές προσλήψεις - Internal recruitment


Η πρακτική αξιολόγησης του τρέχοντος εργατικού δυναμικού ενός εργοδότη, για να προσδιοριστεί εάν οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες ή προσόντα προκειμένου να καλύψουν συγκεκριμένα κενά, είτε μέσω προαγωγής είτε μέσω μετάθεσης.
Εσωπορισμός - Insourcing


Αναφέρεται στη διαδικασία εσωτερικής διαχείρισης προγραμμάτων παροχών για εργαζομένους ή άλλων προγραμμάτων, αντί της χρήσης υπηρεσιών ανεξάρτητου παρόχου.
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - Corporate citizenship


 1. Πρόκειται για την με ηθικό και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο μεταχείριση των εμπλεκομένων μερών μιας επιχείρησης (όπως οι μέτοχοι, εργαζόμενοι, πελάτες, επιχειρηματικοί συνεργάτες, κυβερνήσεις και κοινότητες). Στόχος είναι η δημιουργία όλο και υψηλότερου επιπέδου ζωής, με ταυτόχρονη προστασία της αποδοτικότητας της επιχείρησης και των εμπλεκομένων μερών τόσο μέσα όσο και έξω από αυτήν. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης εναλλακτικά με άλλους παρόμοιους όρους όπως η Εταιρική Διακυβέρνηση ή/και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. (Πηγή : ILO Enterprise Forum, Geneva, Nov.1999)

 2. Η διαχείριση του συνόλου των σχέσεων της εταιρίας με τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται, σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. (Πηγή : European Commission, 2001) Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Δίκτυο επιχειρήσεων με αποστολή την προώθηση της έννοιας της ΕΚΕ με απώτερο στόχο την ισσόρπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

  http://www.csrhellas.org/http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=1280&Itemid=187
Εταιρική εικόνα - Corporate image


Ο τρόπος με τον οποίο οι πελάτες, οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες, τα σωαματεία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή το ευρύ κοινό αντιλαμβάνονται έναν οργανισμό.

http://www.businessdictionary.com/definition/corporate-image.html
Εταιρικές αξίες - Corporate values


Τα προδιαγεγραμμένα πρότυπα, οι αρχές ή οι ιδέες που ένας οργανισμός θεωρεί άκρως σημαντικά για την επίτευξη της αποστολής του και καθοδηγούν τον τρόπο λειτουργίας και συμπεριφοράς προς εργαζομένους, πελάτες, προμηθευτές, και μετόχους.

http://www.businessdictionary.com/definition/corporate-values.html
Εταιρεία εξεύρεσης στελεχών - Executive search firm


Οργανισμός που χρησιμοποιείται από εργοδότες για να τους βοηθήσει στην εξεύρεση και επιλογή κατάλληλων στελεχών για ανώτερες ή ανώτατες θέσεις εργασίας.

Association of Executive Search Consultants (AESC):
Πρόκειται για επαγγελματικό φορέα αναγνωρισμένο από την αμερικανική κυβέρνηση και την Ε.Ε. που εκπροσωπεί εταιρείες αναζήτησης στελεχών σε περισσότερα από 70 κράτη. Πέρα από τις υπηρεσίες που προσφέρει στα μέλη του, προωθεί συγκεκριμένα επαγγελματικά πρότυπα, πραγματοποιεί έρευνες στα κύρια θέματα του κλάδου, και καταθέτει σχόλια νομικής φύσεως.

http://www.aesc.org
Εσωτερικός έλεγχος - Internal audit


Η διαδικασία διενέργειας εσωτερικής επιθεώρησης ενός ή περισσοτέρων διαδικασιών, λειτουργιών, προγραμμάτων κ.λπ. ενός οργανισμού.
Ευέλικτο ωράριο εργασίας - Flextime


Ευέλικτος προγραμματισμός εργασίας με βάση τον οποίο ο εργοδότης ορίζει κάποιες σταθερές βασικές ώρες εργασίας όπου όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι παρόντες (π.χ. 11πμ έως 3μμ) και παρέχει στους εργαζόμενους ευελιξία ως προς την ώρα έναρξης και λήξης του ωραρίου τους.

Συνήθως, υπάρχει ένα όριο σχετικά με το πόσο νωρίς μπορούν να ξεκινήσουν να εργάζονται και πόσο αργά μπορούν να τελειώσουν. Επίσης, ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό του ευέλτικου ωραρίου εργασίας είναι ο βαθμός στον οποίο επιτρέπεται να μεταφέρονται εργάσιμες ώρες την επόμενη μέρα. Κάποιοι οργανισμοί το απαγορεύουν (οπότε οι εργαζόμενοι δουλεύουν 8 ώρες καθημερινά), άλλοι επιτρέπουν τη μεταφορά αλλά απαιτούν εργασία 40 ωρών την εβδομάδα, ενώ σε λίγες περιπτώσεις επιτρέπεται και η μεταφορά ωρών εργασίας τον επόμενο μήνα.

Eurofound / Flexicurity:
Στην ιστοσελίδα παρέχονται πληροφορίες για την ερμηνεία του flexicurity στην Ε.Ε, καθώς και για σχετικές συμφωνίες που έχουν υπογραφεί όπως το "Common Principes of Flexicurity" (Οι κοινές αρχές της Ευελιξίας με Ασφάλεια).

http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/flexicurity.htmBaltes, B. B., Briggs, T. E., Huff, J. H., Wright, J. A., & Neuman, G. A. (1999). Flexible and compressed workweek schedules: A meta-analysis of their effects of work-related criteria. Journal of Applied Psychology, 84(4), 496-513.
Ευέλικτη στελέχωση - Flexible staffing


Η πρακτική χρησιμοποίησης προσωρινών ή δανειζόμενων εργαζομένων, ανεξάρτητων αναδόχων ή εργαζομένων μερικής απασχόλησης για την κάλυψη κενών θέσεων, αντί της πρόσληψης μόνιμου εργατικού δυναμικού πλήρους απασχόλησης.

Houseman, S. (1999). Flexible Staffing Arrangements. United States Department of Labour. http://www.dol.gov/oasam/programs/history/herman/reports/futurework/conference/staffing/2_definitions.htm
Εταιρική κουλτούρα - Corporate culture


Οι αξίες, οι πεποιθήσεις και οι πρακτικές που υιοθετούνται από έναν οργανισμό και επηρεάζουν άμεσα τις στάσεις και τις συμπεριφορές των εργαζομένων.

Organisational Culture: Ιστότοπος με άρθρα, ιδέες, ερωτηματολόγια σχετικά με την εταιρική κουλτούρα.


http://www.organizationalculture101.com/definition-of-organizational-culture.html
Εφάπαξ πληρωμή - Lump-sum payment


Μια πάγια διαπραγματεύσιμη πληρωμή, η οποία δεν είθισται να περιλαμβάνεται στις ετήσιες αποδοχές ενός εργαζομένου. Συχνά παρέχεται αντί της αύξησης μισθού.
Ευρωπαϊκή Εργατική Νομοθεσία - EU Employment Law


Business Link: Πρόκειται για έναν οδηγό για την Ευρωπαϊκή Εργατική Νομοθεσία που καλύπτει θέματα μητρότητας, ωραρίου, συμβάσεων, διακρίσεων, ισότητας κλπ:

http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/layer?topicId=1083400004
Ευέλικτος προγραμματισμός εργασίας - Flexible scheduling


Μια εναλλακτική ρύθμιση εργασίας που παρέχει στους εργαζόμενους μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να εκπληρώνουν τις προσωπικές τους ανάγκες, επιτρέποντάς τους να εργάζονται σε μη παραδοσιακά χρονοδιαγράμματα (π.χ. συμπιεσμένη εργάσιμη εβδομάδα, ευέλικτο ωράριο εργασίας).

http://www.businessdictionary.com/definition/flexible-scheduling.html
Επαγγελματική κινητικότητα - Career mobility


Η ανοδική, οριζόντια ή καθοδική αλλαγή από μία θέση εργασίας σε μία άλλη, και η αλλαγή από ένα επάγγελμα σε ένα διαφορετικό.

EURES: Η Ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα, η οποία περιλαμβάνει κενές θέσεις εργασίας, βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για για τη ζωή και την εργασία στο εξωτερικό.
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=elhttp://www.definitions.net/definition/career%20mobility

Β

Βαθμολογική αξιολόγηση εργαζομένων - Absolute ratings


Μια μέθοδος αξιολόγησης όπου ο αξιολογητής ορίζει ένα συγκεκριμένο βαθμό (τιμή) σε καθορισμένη κλίμακα για τη συμπεριφορά ή την απόδοση ενός ατόμου, σε αντίθεση με την αξιολόγηση στην οποία κατατάσσει βαθμολογικά τα υπό αξιολόγηση άτομα βασιζόμενος σε συγκρίσεις μεταξύ τους.
Βάρος αποδείξεως - Burden of proof


Όταν ένα πρόσωπο προβάλλει ότι δεν τηρήθηκε η αρχή της ίσης μεταχείρισης και αποδεικνύει ενώπιον δικαστηρίου ή αρμόδιας διοικητικής αρχής πραγματικά γεγονότα από τα οποία μπορεί να συναχθεί άμεση ή έμμεση διάκριση, το αντίδικο μέρος φέρει το βάρος
να αποδείξει στο δικαστήριο, ή η διοικητική αρχή να θεμελιώσει, ότι δεν συνέτρεξαν περιστάσεις που συνιστούν παραβίαση της αρχής αυτής.
http://www.ypakp.gr/uploads/files/2538.pdf
Βαρύτητα κριτηρίων / παραγόντων - Factor weight


Ο βαθμός βαρύτητας που ανατίθεται σε κάθε παράγοντα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης θέσεων εργασίας για να προσδιοριστεί η σχετική αξία κάθε θέσης. Pay Equity Comission:
Οργανισμός ο οποίος ασχολείται με τον διακανονισμό και την επίλυση θεμάτων που αφορούν την μισθολογική ισότητα. Στην ιστοσελίδα θα βρείτε αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας αξιολόγησης θέσεων εργασίας καθώς και επεξήγηση του τρόπου προσδιορισμού της βαρύτητας των κριτηρίων.
http://www.payequity.gov.on.ca/en/resources/eval/weighting.php
Βασικοί δείκτες απόδοσης (ΒΔΚ) - Key performance indicators (KPI)


Οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης αποτελούν ποσοτικές, συγκεκριμένες μετρήσεις της απόδοσης ενός οργανισμού σε ένα συγκεκριμένο τομέα(-είς) δραστηριότητας. Σκοπός των ΒΔΚ είναι να παρέχουν στην εταιρεία ποσοτικές μετρήσεις στοιχείων που η εταιρεία έχει προσδιορίσει ως σημαντικά για τους οργανωτικούς και επιχειρηματικούς μακροπρόθεσμους στόχους και ως σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας. Μόλις προσδιοριστούν και αναλυθούν καταλλήλως, οι ΒΔΚ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο κατανόησης και βελτίωσης της απόδοσης και της συνολικής επιτυχίας του οργανισμού. Αναφέρονται και ως Βασικοί Δείκτες Επιτυχίας.
Βασικοί τομείς αποτελεσμάτων - Key result areas


Χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό προτύπων και στόχων, οι βασικοί τομείς αποτελεσμάτων αποτελούν τα κύρια καθήκοντα μιας θέσης εργασίας, τα οποία προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης εργασίας
Βασικοί τομείς αποτελεσμάτων - Key result areas


Χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό προτύπων και στόχων, οι βασικοί τομείς αποτελεσμάτων αποτελούν τα κύρια καθήκοντα μιας θέσης εργασίας, τα οποία προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης εργασίας
Βορειοαμερικανική Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου - North American Free Trade Agreement (NAFTA)


Πρόκειται για μια συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού, με την οποία καθιερώθηκε ένα πρόγραμμα για τη σταδιακή κατάργηση των δασμών και την εξάλειψη διαφόρων τελών και άλλων εμποδίων προκειμένου να ενισχυθεί το ελεύθερο εμπόριο μεταξύ των τριών χωρών της Βορείου Αμερικής.
Βλάβη/ Ανικανότητα - Impairment


Χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό προτύπων και στόχων, οι βασικοί τομείς Μια σωματική ή ψυχική κατάσταση που απορρέει από τραυματισμό ή ασθένεια και η οποία περιορίζει την ευχέρεια ή τις λειτουργίες του ανθρώπου όπως την ικανότητα ακοής, όρασης, βάδισης, ομιλίας κ.λπ.
Βιομηχανική ψυχολογία - Industrial psychology


Πρόκειται για μια μορφή εφαρμοσμένης ψυχολογίας που ασχολείται με τη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς στο χώρο εργασίας και τον τρόπο αποτελεσματικής διαχείρισης του βιομηχανικού εργατικού δυναμικού καθώς και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες.ς
Βιομηχανική δημοκρατία - Industrial democracy


Η συμμετοχή των εργαζομένων και η παραχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτούς ως προς τη λήψη αποφάσεων εντός του οργανισμού, με μεθόδους όπως κοινές διμερείς επιτροπές εργαζομένων - διοίκησης, ομάδες εργασίας, κύκλους ποιότητας, επιχειρησιακών ομάδων εργαζομένων, κ.λπ.
Βιομηχανική αποκατάσταση - Industrial rehabilitation


Προγράμματα σχεδιασμένα να επισπεύδουν την επιστροφή τραυματισμένων εργαζόμενων στην εργασία και τη διακοπή της παροχής αποζημίωσης.
Βιογραφικό σημείωμα - Curriculum vitae (CV)


Ένα περιεκτικό έγγραφο που περιγράφει την εργασιακή προϋπηρεσία ενός ατόμου, το μορφωτικό υπόβαθρο, τα επιτεύγματα, τις δεξιότητες, και άλλες σχετικές πληροφορίες και συνήθως αποστέλλεται από έναν υποψήφιο για μια θέση εργασίας στον δυνητικό εργοδότη. Στην Ευρώπη, το έγγραφο αυτό είναι συνήθως δισέλιδο, ενώ στις ΗΠΑ βιογραφικό σημείωμα απαιτείται κυρίως σε ακαδημαΙκές, εκπαιδευτικές, και ερυενητικές θέσεις εργασίας.

Europass CV:
Τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα που χρησιμοποιείται στην Ε.Ε και αναδεικνύει τις δεξιότητες και τα προσόντα των ατόμων.

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp
About.com:
Ιστοσελίδα που παρέχει πληθώρα πληροφοριών για ποικίλα θέματα ιδιαίτερα δημοφιλής στις ΗΠΑ. Ο σύνδεσμος περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα βιογραφικά σημειώματα όπως συμβουλές, πρότυπα σημειώματα, συνοδευτικές επιστολές κλπ.
http://jobsearch.about.com/od/cvadvice/a/cvadvice.htm
Βασικός υπάλληλος - Key employee


Σύμφωνα με τις διατάξεις του FMLA, ως βασικός υπάλληλος ορίζεται ένας μισθωτός εργαζόμενος, ο οποίος κατατάσσεται στο 10% των υψηλότερα αμειβόμενων εργαζομένων που απασχολεί ένας εργοδότης σε ακτίνα 120 χιλιομέτρων. Σύμφωνα με τον ERISA, ως βασικός υπάλληλος ορίζεται ένας συμμετέχων σε πρόγραμμα, ο οποίος αποτελεί υψηλά αμειβόμενο στέλεχος ή ιδιοκτήτη εταιρείας.

Σ

Συμφωνία αποπληρωμής - Payback agreement


Μια συμφωνία μεταξύ ενός εργοδότη και ενός εργαζόμενου, που χρησιμοποιείται κυρίως για μετεγκατεστημένους εργαζόμενους, και η οποία ορίζει ότι ο εργαζόμενος δεν θα λύσει οικειοθελώς την απασχόλησή του στον οργανισμό για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αρχής γενομένης από την ημερομηνία μετεγκατάστασης. Η μη συμμόρφωση προς τους όρους της συμφωνίας συνεπάγεται την υποχρέωση του εργαζόμενου να επιστρέψει ένα μέρος οποιωνδήποτε ή όλων των εξόδων που πραγματοποίησε ο εργοδότης για λογαριασμό του εργαζόμενου. Χρησιμοποιείται επίσης από εργοδότες που πληρώνουν δαπανηρά εκπαιδευτικά σεμινάρια ή προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τη δουλειά ή την επαγγελματική ανάπτυξη.
Σύστημα μέτρησης απόδοσης ανθρώπινου δυναμικού - Human resource metrics


Μετρήσεις που χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί η αξία και η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών ανθρώπινου δυναμικού. Συνήθως περιλαμβάνει στοιχεία όπως το κόστος ανά πρόσληψη, η αναλογία κύκλου εργασιών/ δαπανών, η απόδοση επένδυσης σε εκπαίδευση και ανθρώπινο κεφάλαιο, ποσοστά και δαπάνες εργατικού δυναμικού /παραγωγικότητας, κόστος παροχών ανά εργαζόμενο κ.λπ. CIPD / Performance Appraisal:
Η ιστοσελίδα του CIPD παρέχει βασικές πληροφορίες για διάφορα θέματα ΔΑΔ, μεταξύ των οποίων η αξιολόγηση. Στο σύνδεσμο θα βρείτε ορισμούς, έρευνες, συμβουλές για την προετοιμασία και διεξαγωγή της συνέντευξης αξιολόγησης και άλλα χρήσιμα στοιχεία.
http://www.cipd.co.uk/hr-resources/factsheets/performance-appraisal.aspx
Σφάλμα κεντρικής τάσης - Error of central tendency


Ένα σφάλμα αξιολόγησης που προκύπτει όταν ο αξιολογητής παρουσιάζει την τάση να δίνει μόνο μεσαίας κλίμακας βαθμολογίες σε όλα τα άτομα που αξιολογούνται, ανεξάρτητα από την ατομική τους απόδοση. CIPD / Performance Appraisal:
Η ιστοσελίδα του CIPD παρέχει βασικές πληροφορίες για διάφορα θέματα ΔΑΔ, μεταξύ των οποίων η αξιολόγηση. Στο σύνδεσμο θα βρείτε ορισμούς, έρευνες, συμβουλές για την προετοιμασία και διεξαγωγή της συνέντευξης αξιολόγησης και άλλα χρήσιμα στοιχεία.
http://www.cipd.co.uk/hr-resources/factsheets/performance-appraisal.aspx
Σκιώδης εργασίας/ Επίσκεψη εργασίας - Job shadowing


Μια προσωρινή, άμισθη εργασιακή ευκαιρία, κατά την οποία οι σπουδαστές μαθαίνουν σχετικά με μια συγκεκριμένη δουλειά (συνήθως σε κάποιον τομέα ενδιαφέροντος) ακολουθώντας κατά πόδας έναν εργαζόμενο κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας.
Σοβαρός λόγος - Just cause


Νομικός όρος που χρησιμοποιείται από εργοδότες ως κατευθυντήρια αρχή όποτε εγείρουν κάποια μορφή διορθωτικής ή πειθαρχικής ενέργειας κατά εργαζομένων. Ο σοβαρός λόγος προσδιορίζεται εξετάζοντας το εύλογο της πειθαρχικής ενέργειας σύμφωνα με ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών (π.χ. ο εργαζόμενος είχε λάβει επαρκή προειδοποίηση ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά του θα είχε ως συνέπεια πειθαρχικές ενέργειες ή απόλυση· η διοίκηση διενήργησε δίκαιη και αντικειμενική διερεύνηση των γεγονότων πριν την έγερση οποιασδήποτε πειθαρχικής διαδικασίας· κανόνες, εντολές και πειθαρχικές ενέργειες πρέπει να εφαρμόζονται κατά συνεπή και αμερόληπτο τρόπο· η πειθαρχική ενέργεια πρέπει να σχετίζεται εύλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος και το εργασιακό ιστορικό του εργαζόμενου, κ.λπ.).
Στυλ Μάθησης - Learning Style


Τα στυλ μάθησης ορίζονται, κατατάσσονται και προσδιορίζονται με διάφορους τρόπους. Σε γενικές γραμμές αποτελούν γενικά πρότυπα που παρέχουν καθοδήγηση ως προς τη μάθηση και διδασκαλία. Τα στυλ μάθησης μπορούν να περιγραφούν ως ένα σύνολο παραγόντων, συμπεριφορών και νοοτροπίας που διευκολύνουν τη μάθηση ενός ατόμου σε μια συγκεκριμένη κατάσταση.
Στόχος - Objective


Ο καθορισμός του τι πρέπει να επιτευχθεί, το χρονικό πλαίσιο επίτευξης και το πρόσωπο που θα το επιτύχει.
Στόχος - Goal


Μια δήλωση που σκιαγραφεί τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, επιτεύγματα ή στόχους που επιθυμεί να επιτύχει ένας οργανισμός.
Στέλεχος - Executive


Όρος που χρησιμοποιείται ως αναφορά στα υψηλόβαθμα πρόσωπα ή ομάδες ατόμων που έχουν διοικητικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ολόκληρου του οργανισμού, μονάδας ή τμήματός του.

Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ): Οργανισμός που αποτελείται από ανώτατα στελέχη της αγοράς με αποστολή την διαμόρφωση θέσεων που αφορούν στην ανώτατη διοίκηση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών και την αξιοποίηση των γνώσεων και της πείρας τους για προσωπικούς, εταιρικούς, κοινωνικούς και εθνικούς σκοπούς.

http://www.ease.gr
"executive". Oxford Dictionaries. April 2010. Oxford Dictionaries. April 2010. Oxford University Press. 15 June 2011 .
Σταθμοί εργασίας κοινής χρήσης - Hot-desks


Μια μέθοδος εξοικονόμησης χώρου γραφείων, στην οποία οι εργαζόμενοι δεν διαθέτουν το δικό τους γραφείο αλλά μοιράζονται το ίδιο γραφείο σε διαφορετικές ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της εβδομάδας.
Σταθερό έτος - Fixed year


Όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα αμετάβλητο έτος, όπως το ημερολογιακό ή το οικονομικό έτος.
Σύγκρουση συμφερόντων - Conflict of interest


Αναφέρεται σε καταστάσεις όπου ένα πρόσωπο έχει άλλες ανταγωνιστικές οικονομικές, επαγγελματικές ή προσωπικές υποχρεώσεις ή συμφέροντα που παρεμποδίζουν τη δυνατότητά του να εκτελέσει επαρκώς τα απαιτούμενα καθήκοντα κατά τρόπο δίκαιο και αντικειμενικό. http://www.merriam-webster.com/dictionary/conflict%20of%20interest
Συγκριτικός μισθολογικός δείκτης - Compa ratio


Η αναλογία μεταξύ ενός πραγματικού μισθού προς το μέσο όρο ή ένα σημείο αναφοράς της αντίστοιχης μισθολογικής βαθμίδας.
Συγκριτική αξιολόγηση εργαζομένων - Comparative rating


Μια μέθοδος αξιολόγησης που καθορίζει βαθμολογικές κατατάξεις κάνοντας συγκρίσεις μεταξύ των ατόμων που βαθμολογούνται.
Συγκριτική αξιολόγηση - Benchmarking


Η συστηματική διαδικασία σύγκρισης των προϊόντων, υπηρεσιών και πρακτικών ενός οργανισμού με εκείνα ανταγωνιστικών οργανισμών ή κορυφαίων εταιρειών του κλάδου, προκειμένου να προσδιοριστεί τι είναι αυτό που κάνουν και τους επιτρέπει να επιτύχουν υψηλά επίπεδα απόδοσης.

Ελληνικό Κέντρο Benchmarking: Πρόκειται για μία λειτορυγία της Ερευνητικής Μονάδας URENIO που στοχεύει στην διάδοση της τεχνικής της Συγκριτικής Αξιολόγησης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
http://www.e-benchmarking.org
Συγκεντρωτισμός - Centralization


Η διαδικασία συγκέντρωσης όλων των εξουσιών λήψης αποφάσεων σε μία κεντρική ομάδα ή τοποθεσία. http://www.answers.com/topic/centralization-1 "centralisation." Definitions.net. STANDS4 LLC, 2011. 2 June. 2011. http://www.definitions.net/definition/centralisation
Συμβουλευτική για τη διαμόρφωση εικόνας - Image consulting


Η πρακτική παροχής συμβουλών σε άτομα, σχετικά με στοιχεία όπως η προσωπική εμφάνιση, η ενδυμασία, ο τρόπος ομιλίας ή το στιλ.
Συμβουλευτική - Counseling


Η Συμβουλευτική είναι η διαδικασία της αλληλεπίδρασης που ασκείται ανάμεσα στον σύμβουλο και το άτομο που απευθύνεται σ' αυτόν, επεξεργάζεται τα προβλήματα που απασχολούν το άτομο και διευκολύνει την επίλυσή τους. Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση ή τη λύση συγκεκριμένων προβλημάτων: λήψη αποφάσεων, αντιμετώπιση κρίσεων, βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων, επίλυση συγκρούσεων και ανάπτυξη αυτογνωσίας, βασισμένης σε μια σχέση αποδοχής, σεβασμού και εμπιστοσύνης.

Η προσέγγιση που εφαρμόζει ο κάθε Σύμβουλος βασίζεται στην ειδική επιστημονική και πρακτική του εκπαίδευση με την οποία αποκτά την εξειδίκευση του.

Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής: Ιδρύθηκε με σκοπό να αναπτύξει και να εδραιώσει τη συμβουλευτική και το επάγγελμα του συμβούλου στην Ελλάδα, να παρέχει πληροφορίες και να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο πρακτικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
http://www.hac.com.gr

1) "counseling." Definitions.net. STANDS4 LLC, 2011. 30 April. 2011. http://www.definitions.net/definition/counseling

2) http://hac.com.gr/css/default/templates/def/details.php?lng=1&cat=47
Συμβουλευτικές υπηρεσίες επαγγελματικπύ προσανατολισμού - Career counseling


Η καθοδήγηση ατόμων στη διαδικασία προγραμματισμού και λήψης αποφάσεων επαγγελματικής σταδιοδρομίας, η παροχή υποστήριξης για τη λήψη κατάλληλων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών, καθώς και η παροχή των πόρων που απαιτούνται για την περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης και εύρεσης εργασίας.

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ): Το ΕΚΕΠ είναι ο εθνικός φορέας για τον συντονισμό, την υποστήριξη, την πιστοποίηση, και την ενίσχυση των δράσεων των φορέων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού. Επίσης, είναι το εξουσιοδοτημένο Εθνικό Κέντρο Euroguidance, και αποτελεί μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου

Euroguidance.

http://www.ekep.gr

GCDF: Το Global Career Development Facilitator (GCDF) είναι μία διεθνής πιστοποίηση η οποία απευθύνεται σε συμβούλους σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
http://www.nbccinternational.org/home/obtain-certification/gcdf
Σύμβαση εργασίας - Employment agreement/contract


Μια επίσημη, νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ ενός εργοδότη και ενός εργαζομένου που καθορίζει τους όρους απασχόλησης όπως τη διάρκεια, την αμοιβή, τις παροχές κ.λπ.
Σύμβαση εργαζομένων - διοίκησης - Labor-management contract


Μια δεσμευτική συμφωνία που διέπει τους μισθούς, τις παροχές, τα δικαιώματα εκπροσώπησης και άλλες εργασιακές συνθήκες μεταξύ ενός εργατικού σωματείου και της διοίκησης.
Σύμβαση / Συμφωνία εμπιστευτικότητας - Confidentiality agreement


Μια σύμβαση που απαγορεύει σε έναν εργαζόμενο να αποκαλύψει εμπιστευτικές ή ιδιοκτησιακές πληροφορίες που αφορούν στην εταιρεία. Η συμφωνία συνήθως διαρκεί καθ'όλη τη διάρκεια της συνεργασίας του εργαζομένου με την εταιρεία καθώς και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της.

The Insider: Βραβευμένη ταινία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα η οποία διηγείται την ιστορία ενός στελέχους καπνοβιομηχανικής εταιρείας που γνωρίζει πράγματα που μπορούν να βλάψουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την εταιρία.

Ο πρόεδρός της εταιρείας τον πιέζει να υπογράψει μια συμφωνία εμπιστευτικότητας όμως ένας δημοσιογράφος δίνει διέξοδο στο απολυόμενο στέλεχος να αποκαλύψει αυτά που γνωρίζει, θέτοντας όμως έτσι σε κίνδυνο τον πρωταγωνιστή της ταινίας.


http://video.movies.go.com/insider/index_flash.htmlhttp://humanresources.about.com/od/glossaryc/g/confidentiality_agreement.htm
Συγχώνευση - Merger


Η συνένωση δύο ή περισσοτέρων διαφορετικών οργανισμών σε μια κοινή ιδιοκτησιακή και διοικητική δομή.Ευρωπαϊκή Ένωση - ‘Your Europe - Business’

Παρέχει πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν στη σύσταση μιας νέας εταιρείας, τη φορολογία, τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, τις συγχωνεύσεις, μεταφορά ιδιοκτησιακού καθεστώτος για κάθε χώρα της Ευρωπαικής Ένωσης. http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_en.htm
Συμπεριφορική συνέντευξη - Behavioral-based interview


Μια τεχνική συνέντευξης που εστιάζει σε προηγούμενες εμπειρίες, συμπεριφορές, γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ενός υποψηφίου, ζητώντας από τον υποψήφιο να δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα κατα τα οποία επέδειξε ορισμένες συμπεριφορές ή δεξιότητες, ως μέσο πρόβλεψης της μελλοντικής του συμπεριφοράς και απόδοσης. http://www.job-interview-site.com:
Ιστότοπος που παρέχει πληροφορίες σχετικά με συνήθεις ερωτήσεις στις συνεντεύξεις επιλογής ανθρώπινου δυναμικού καθώς και ενδεικτικές απαντήσεις.
Συμπεριφορικές κλίµακες αξιολόγησης - Behaviorally anchored rating scale (BARS)


Ένα είδος αξιολόγησης που απαιτεί από τους αξιολογητές να καταγράψουν σημαντικούς παράγοντες μιας εργασίας και να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με συμπεριφορές που διακρίνουν μεταξύ υψηλής και χαμηλής απόδοσης. Στη συνέχεια, αυτές οι συμπεριφορές κατηγοριοποιούνται και τους αποδίδεται μια αριθμητική αξία που χρησιμοποιείται ως βάση για την αξιολόγηση http://performance-appraisals.org: Πρόκεται για την ιστοσελίδα του Robert Bacal, συγγραφέα βιβλίων διοίκησης της απόδοσης, το οποίο περιέχει χρήσιμους ορισμούς και άρθρα σχετικά με τα θέματα της αξιολόγησης.
Σύμβουλος διαχείρισης/ διοίκησης - Management consultant


Ένα άτομο που εργάζεται ανεξάρτητα για να συνδράμει και να συμβουλέψει τους πελάτες όσον αφορά διευθυντικές αρμοδιότητες σχετικά με τα διάφορα ζητήματα του οργανισμού.
Συμβουλευτική προσωπικής επαγγελματικής ανάπτυξης / Επαγγελματική συμβουλευτική - Developmental counseling


Μια μορφή συμβουλευτικής ψυχολογίας όπου ειδικοί ψυχολόγοι εργάζονται μαζί με εργαζόμενους ή μαθητές για να εντοπίσουν δυνατά και αδύνατα σημεία, να επιλύσουν προβλήματα και να δημιουργήσουν ένα κατάλληλο πρόγραμμα δράσης.

American Counseling Association: Πρόκειται για ένα οργανισμό που αποσκοπεί στην ανάπτυξη διαφόρων επαγγελμάτων συναφών με τη συμβουλευτική, θέτοντας επαγγελματικά πρότυπα, δημοσιεύοντας μελέτες, πραγματοποιώντας εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ.
http://www.counseling.org/

Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική: Επιστημονικό κέντρο του Εθνικού και Καποδιστραικού Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό την έρευνα σε θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής και ανάπτυξης.

http://www.keaes.gr/main/

British Association for Counselling and Psychotherapy:
www.bacp.co.ukCrookston, B. B. (1972). A developmental view of academic advising as teaching. Journal of College Student Personnel, volume 13, pp. 12-17.
Συμβουλευτική επιτροπή - Advisory committee


Μια ομάδα ή επιτροπή εσωτερικών ή εξωτερικών μελών χωρίς δυνατότητα λήψης αποφάσεων, η οποία συνεδριάζει για να προσδιορίσει και να συζητήσει συγκεκριμένα θέματα και να υποβάλει προτάσεις.
Συμφωνία τήρησης απορρήτου ή Σύμβαση Εμπιστευτικότητας - Nondisclosure agreement


Μια σύμβαση που απαγορεύει σε έναν εργαζόμενο να αποκαλύψει εμπιστευτικές ή ιδιοκτησιακές πληροφορίες.
Συμφωνία μη ανταγωνισμού - Noncompete agreement


Ένα συμβόλαιο που απαγορεύει σε έναν εργαζόμενο να εργαστεί για κάποιον ανταγωνιστή μέσα σε ένα συγκεκριμένο κλάδο, απόσταση ή/και χρονικό διάστημα.
Συμπιεσμένη εργάσιμη εβδομάδα - Compressed workweek


Μια εναλλακτική μέθοδος προγραμματισμού, που επιτρέπει στον εργαζόμενο να εργαστεί τις συνολικές εβδομαδιαίες ώρες του σε μία περίοδο μικρότερη των πέντε ημερών την εβδομάδα.
Συμπιεσμένη εργάσιμη εβδομάδα - Compressed workweek


Μια εναλλακτική μέθοδος προγραμματισμού, που επιτρέπει στους εργαζομένους να εργαστούν τις ώρες της εβδομάδας τους σε περίοδο μικρότερη των πέντε ημερών την εβδομάδα.
Συνέντευξη αποχώρησης - Exit interview


Μια συνέντευξη που διεξάγεται κατά το χρόνο παραίτησης ενός εργαζομένου και χρησιμοποιείται για να προσδιοριστούν οι παράγοντες που οδήγησαν τον εργαζόμενο στην απόφασή του να φύγει. Πολλοί εργοδότες χρησιμοποιούν εξωτερικές εταιρείες για να πραγματοποιήσουν τις συνεντεύξεις αποχώρησης με σκοπό να διασφαλίσουν την ειλικρίνεια των απαντήσεων του παραιτηθέντος εργαζομένου.

Exit Interviews.com.au:
Ιστοσελίδα που παρέχει δωρεάν πληροφορίες και άρθρα σχετικά με τους στόχους και τα οφέλη των συνεντέυξεων αποχώρησης, συνήθεις ερωτήσεις και τρόποι αξιοποίησης των αποτελεσμάτων.
http://www.exitinterviews.com.au/
Συνέντευξη - Interview


Χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία επιλογής και συνιστά πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με ένα άτομο ή ομάδα, κατά την οποία τίθενται ερωτήσεις για να εκμαιευτούν πληροφορίες από τον αιτούντα εργασία, προκειμένου να προσδιοριστεί εάν ο αιτών είναι κατάλληλος για τη θέση απασχόλησης.
Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας - Acquired immune deficiency syndrome (AIDS)


Προκαλείται από τον ανθρώπινο ανοσοελλειμματικό ιό (HIV), ο οποίος καταστρέφει ή προκαλεί ζημιά σε κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, καταστρέφοντας προοδευτικά την ικανότητα του σώματος να καταπολεμήσει τις μολύνσεις και ορισμένα είδη καρκίνου. Άτομα που έχουν διαγνωστεί με τη νόσο του AIDS μπορεί να προσβληθούν από νοσήματα απειλητικά για τη ζωή, τα οποία ονομάζονται ευκαιριακές λοιμώξεις και οι οποίες προκαλούνται από μικρόβια όπως ιούς ή βακτήρια, από τα οποία συνήθως δεν αρρωσταίνουν υγιή άτομα. AIDS.ORG: Ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός, αποστολή του οποίου είναι να βοηθήσει να περιοριστούν οι μολύνσεις του ιού HIV και να βελτιώσει τις ζωές όσων έχουν προσβληθεί από τον ιό, μέσω εκπαίδευσης και ανοιχτής προσφοράς σχετικών γνώσεων.
www.aids.org
Σχετικές ιστοσελίδες στην Ελλάδα είναι οι www.hiv.gr και www.hivaids.gr
Συναπασχόληση - Joint employment


Η σχέση μεταξύ ενός Επαγγελματικού Οργανισμού Εργοδοσίας ή μιας εταιρείας μίσθωσης εργαζομένων και ενός εργοδότη, η οποία βασίζεται στο συμβατικό επιμερισμό ευθυνών και αρμοδιοτήτων σχετικά με τους εργαζόμενους.
Συναισθηματική νοημοσύνη - Emotional intelligence


Περιγράφει την ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίσει τα δικά του συναισθήματα καθώς και αυτά άλλων προσώπων και να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να κατευθύνει τις σκέψεις και τις ενέργειές του. Consortium for Research on

Emotional Intelligence in Organizations:
Οργανισμός ο οποίος δειξάγει ερευνητικές μελέτες για τη συναισθηματική νοημοσύνη στον εργασιακό χώρο. Στην ιστοσελίδα θα βρείτε αναφορές, βιβλιογραφικές πηγές, άρθρα και επιλεγμένα κεφάλαια από βιβλία, συνδέσμους, καθώς και τεστ αξιολόγησης σχετικών ικανοτήτων (προς πώληση).
http://www.eiconsortium.org/

Daniel Goleman:
Διεθνούς φήμης ψυχολόγος ο οποίος μέσω των βιβλίων του κατέστησε γνωστό στο ευρύ κοινό τον όρο συναισθηματική νοημοσύνη. Στην προσωπική του ιστοσελίδα θα βρείτε συνεντεύξεις και άρθρα του συγγραφέα.
http://danielgoleman.info/Goleman, D. (1998). Working with Emotional Intelligence.

Bloomsbury Publishing: London.
Mayer, J., Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence?. In P. Salovey and D. Sluyter (Eds). Emotional development and emotional intelligence: Implications for educators. (pp.3-31). New York: Basic Books.
Συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης - Informed consent


Η συμφωνία ενός προσώπου να επιστρέψει σε κάτι να διαδραματιστεί, αφού το πρόσωπο αυτό ενημερώθηκε για τους σχετικούς κινδύνους και εναλλακτικές.
Σύνολο υποψηφίων - Applicant pool


Το σύνολο των ατόμων που έχουν υποβάλει αίτηση για μια θέση και τα οποία ο εργοδότης χρησιμοποιεί για να επιλέξει τους καταλληλότερους υποψηφίους για τη θέση εργασίας.
Συνολική καταβλητέα αποζημίωση - Global compensation


Μισθολογικές πρακτικές για εκείνους τους εργαζομένους στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα σε διεθνείς προορισμούς. Τα πακέτο αποδοχών συχνά περιλαμβάνει επιπλέον κίνητρα και επιμίσθια υπηρεσιών ως μέσο αντιστάθμισης της διαφοράς σε φόρους και κόστος ζωής.
Συνοδήγηση / Καθοδήγηση - Coaching


Μια μέθοδος αναπτυξης, στην οποία ένα πεπειραμένο ή ειδικευμένο άτομο καθοδηγεί τον συνοδηγούμενο σε μία συνεργατική, συστηματική, και δημιουργική διαδικασία, με σκοπό να το βοηθήσει να αναπτύξει δεξιότητες, να βελτιώσει την απόδοσή του και την ποιότητα της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.International

Coaching Federation: Διεθνής οργανισμός ο οποίος στοχεύει στην ανάπτυξη του επαγγέλματος του συνοδηγού, στην παροχή επαγγελματικών πιστοποιήσεων και στη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου συνοδηγών.
www.coachfederation.org

Association for Coaching: Οργανισμός ο οποίος απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου και αποσκοπεί στην προώθηση καλών πρακτικών και στην ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των μελών του. www.associationforcoaching.com
Συνεργοδοσία/ Δανεισμός εργαζομένων / Τριμερείς σχέσεις εργασίας - Co-employment


Η σχέση μεταξύ μιας εταιρείας μίσθωσης εργαζομένων και ενός εργοδότη, η οποία βασίζεται στο συμβατικό επιμερισμό ευθυνών και αρμοδιοτήτων όσον αφορά τους εργαζομένους.http://www.papaphilippou.gr/GR_files/Publications/Publications_7.html (Accessed: 25.03.2011)
Συνέντευξη παρατήρησης - Observation interview


Η διαδικασία παρατήρησης εργαζομένων κατά την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών ή καθηκόντων τους, που χρησιμοποιείται για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με συγκεκριμένες θέσεις εργασίας ή καθήκοντα.
Συνέντευξη εκτός χώρου εργασίας - Field interview


Μια συνέντευξη πρόσληψης που διεξάγεται εκτός του χώρου εργασίας του εργοδότη.
Σύστημα κινήτρων - Incentive pay plan


Ένα πρόγραμμα που παρέχει πρόσθετη αμοιβή με στόχο να εξυπηρετεί ως κίνητρο για άριστη απόδοση, για την επίτευξη ή υπέρβαση στόχων ή προτύπων παραγωγικότητας, καθώς και άλλες εισφορές σύμφωνα με καθορισμένους στόχους ή πρότυπα.
Σύστημα καθοδηγητών νεοπροσληθφέντων - Buddy system


Μια μορφή καθοδήγησης νεοεισερχομένων εργαζομένων στην επιχείρηση, βάσει του οποίου ένας πιο έμπειρος εργαζόμενος (συνήθως του ιδίου τμήματος) αναλαμβάνει να βοηθήσει τον νεοεισερχόμενο να ενταχθεί ομαλά στον οργανσιμό, να τον ενημερώσει για τους στόχους, τον τρόπο λειτουργίας και την κουλτούρα της επιχείρησης, να τον συστήσει στους συναδέλφους, να του παρέχει προσωπική βοήθεια και να απαντά στις ερωτήσεις του όποτε αυτό απαιτείται.
Σύστημα εντοπισμού υποψηφίων - Applicant tracking system


Οποιοδήποτε έγγραφο ή μηχανογραφημένο σύστημα που εντοπίζει τα στοιχεία που διαθέτει ο οργανισμός σχετικά με τις ανάγκες στελέχωσης, όπως βιογραφικά/ αιτήσεις και εσωτερικές πληροφορίες για θέσεις εργασίας. http://en.wikipedia.org/wiki/Applicant_tracking_system
Σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού - Human resource management system


Μια εφαρμογή λογισμικού που συνδυάζει διάφορες λειτουργίες ανθρώπινου δυναμικού, όπως παροχές, μισθοδοσία, στελέχωση, εκπαίδευση κ.λπ. σε ένα συνολικό πακέτο.
Συσσώρευση αδείας - Leave stacking


Χρησιμοποιείται για να καθορίσει την πρακτική προγραμματισμού άδειας στο πλαίσιο του FMLA, με τέτοιο τρόπο ώστε το επίδομα αδείας του εργαζομένου να είναι συνεχές για δύο διαδοχικά ημερολογιακά έτη. Συνήθως προκύπτει όταν ο εργοδότης χρησιμοποιεί τη μέθοδο του ημερολογιακού έτους για τον καθορισμό της δωδεκάμηνης περιόδου στο πλαίσιο του FMLA.
Συντρέχουσα εγκυρότητα - Concurrent validity


Η συντρέχουσα εγκυρότητα εξετάζει το βαθμό στον οποίο οι μετρήσεις ενός τεστ ή άλλου μέσου αξιολόγησης συσχετίζονται με ένα συναφές χαρακτηριστικό προς την αναμενόμενη κατεύθυνση. π.χ. η σύγκριση των αποτελέσματα της αξιολόγησης δεξιοτήτων με την εργασιακή απόδοση.

Web Center for Social Research Methods (The Research Methods Knowledge Base): Ένα ιδιαίτερα εύχρηστο διαδικυτακό βιβλίο που δημιουργήθηκε από τον καθηγητή του πανεπιστημίου Cornell W. Trochim, το οποίο επεξηγεί με θέματα που αφορούν στις μεθόδους έρευνας κοινωνικών επιστημών όπως η δημιουργία υποθέσεων, δειγματοληψία, μέτρηση, ερευνητικού σχεδιασμού, ανάλυση δεδομένων κλπ.
http://www.socialresearchmethods.netTrochim, William M. The Research Methods

Knowledge Base, 2nd Edition. Internet WWW page, at URL: (version current as of October 20, 2006).
http://www.experiment-resources.com/concurrent-validity.html
Συντελεστής βαρύτητας - Impact ratio


Το ποσοστό επιλογής, για μια ευκαιρία απασχόλησης, για μια προστατευόμενη ομάδα ανθρώπων, διαιρεμένο με το ποσοστό επιλογής για την ομάδα με το υψηλότερο ποσοστό επιλογής. Σε μια δυσμενή κατάσταση απασχόλησης, ο συντελεστής βαρύτητας είναι το ποσοστό της ομάδας με το χαμηλότερο ποσοστό διαιρεμένο με το ποσοστό της εν λόγω ομάδας. Οι συντελεστές βαρύτητας συγκρίνονται με τον κανόνα του 80 τοις εκατό για να προσδιοριστεί η δυσμενής επίπτωση.
Σφάλμα αυστηρότητας - Strictness error


Προκύπτει όταν ένας αξιολογητής δίνει συστηματικά χαμηλές βαθμολογίες στους αξιολογούμενους.Bohlander, G. and Snell, S. (2010). Managing Human Resources. South Western, Cengage Learning: Mason.
Σφάλμα ασυνέπειας - Error of inconsistency


Συντελείται όταν δεν υπάρχουν καθορισμένα πρότυπα αξιολόγησης προσώπων στον οργανισμό και οι αξιολογητές χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές για τη βαθμολόγηση τους.Bohlander, G. and Snell, S. (2010). Managing Human Resources. South Western, Cengage Learning: Mason.
Σφάλμα αντιπαραβολής - Error of contrast / Candidate-order effect


Ένα σφάλμα που συντελείται όταν οι αξιολογητές ή συνεντευκτές δίνουν βαθμολογίες βασιζόμενοι σε συγκρίσεις μεταξύ των ατόμων υπό αξιολόγηση αντί να χρησιμοποιούν τα καθορισμένα κριτήρια και πρότυπα του οργανισμού.

9 common errors in Performance Appraisal:
Ένα από τα πολυπληθή άρθρα του διαδικτύου που εξηγούν κοινά σφάλματα που πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων. Το άρθρο παραθέτει συνδέσμους σε άλλα κείμενα που δείχνουν τις αιτίες και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών των σφαλμάτων.
http://www.ehow.com/list_6499538_9-common-errors-performance-appraisals.html
Σύστημα μέτρησης/ Μετρική - Metrics


Μια μέθοδος μέτρησης που χρησιμοποιείται για να καθορίσει την αποτελεσματικότητα και αξία των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού στην αύξηση της απόδοσης και των κερδών.
Σύστημα κινήτρων για δικαιώματα προαίρεσης μετοχών - Incentive stock option


Ένα πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε εργαζομένους που επιτρέπει τη χορήγηση ή άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών και τη μεταφορά των φορολογικών υποχρεώσεων σε επόμενες χρήσεις. Όλα τα κέρδη επί των δικαιωμάτων προαίρεσης φορολογούνται μόνο όταν ο κάτοχος πωλήσει τις μετοχές.
Σχεδιασμός επαγγελματικής σταδιοδρομίας - Career planning


Η διαδικασία καθορισμού βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επαγγελματικών στόχων και ο προσδιορισμός κατάλληλων εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων για την περαιτέρω ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επίτευξη επαγγελματικών στόχων.
Σφάλμα φωτοστέφανου - Error of halo


Ένα σφάλμα γενικοποίησης που προκύπτει όταν ο αξιολογητής ή συνεντευκτής επηρεάζεται από κάποια ιδαίτερα θετική ιδιότητα του υπό αξιολόγηση ατόμου και το βαθμολογεί συνολικά με θετικό τρόπο.

Edward Thorndike:
Αμερικάνος ψυχολόγος ο οποίος πρώτος ανακάλυψε το φαινόμενο "halo" όταν σε πείραμα κατά το οποίο ζήτησε από τους αξιωματικούς να αξιολογήσουν τους στρατιώτες, μέτρησε υψηλή συνδιακύμανση μεταξύ όλων των θετικών και όλων των αρνητικών αξιολογήσεων και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αξιωματικοί αξιολογούν συνολικά τους στρατιώτες ως "καλούς" ή "κακούς" και δεν διακρίνουν έυκολα τα επιμέρους χαρακτηριστικά.

Στην ιστοσελίδα θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις θεωρίες και τη ζωή του E. Thorndike:
http://www.answers.com/topic/edward-thorndike http://www.merriam-webster.com/dictionary/halo%20effect
"halo effect." Definitions.net. STANDS4 LLC, 2011. 13 June. 2011. http://www.definitions.net/definition/halo effect
Σφάλμα πρόσφατης επίδοσης - Error of recency


Συντελείται όταν οι αξιολογητές βαθμολογούν με βάση την εργασιακή απόδοση κατά την πρόσφατη χρονική περίοδο αντί της απόδοσης κατά τη συνολική περιόδο αξιολόγησης.Bohlander, G. and Snell, S. (2010). Managing Human Resources. South Western, Cengage Learning: Mason.
Σφάλμα προβολής / Σφάλμα ομοιότητας - Error of projection / "Similar-to-me" effect


Σφάλμα το οποίο συντελείται όταν οι αξιολογητές ή συνεντευκτές έχουν την προδιάθεση να επιτρέπουν στα δικά τους προσωπικά ή επαγγελματικά χαρακτηριστικά ή αξίες να επηρεάσουν τη βαθμολογία που δίνουν.Bohlander, G. and Snell, S. (2010). Managing Human Resources. South Western, Cengage Learning: Mason.
Σφάλμα επιοίκειας - Leniency error


Προκύπτει όταν ένας αξιολογητής δίνει συστηματικά υψηλές βαθμολογίες και προκαλείται κυρίως από έλλειψη ενδιαφέροντος στη διαδικασία ή χαμηλή αυτοπεποίθηση.Bohlander, G. and Snell, S. (2010). Managing Human Resources. South Western, Cengage Learning: Mason.
Σχέδιο έκτακτης ανάγκης - Contingency planning


Η διαδικασία προσδιορισμού των βασικών συστημάτων πληροφοριών και επιχειρησιακών λειτουργιών ενός οργανισμού και η ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων, προκειμένου τα εν λόγω συστήματα και λειτουργίες να τεθούν ξανά σε λειτουργία μετά από κάποια καταστροφή ή άλλη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/contingency+plan
Σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων - Crisis management plan


Ένα επίσημο γραπτό σχέδιο που καθορίζει συγκεκριμένες ενέργειες ή μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση καταστροφικών συμβάντων ή τραγωδιών στον εργασιακό χώρο. Περιέχει πληροφορίες με στοιχεία επικοινωνίας των ατόμων που πρέπει να εμπλακούν για την αντιμετώπιση της κρίσης, συμβουλές για τις απαραίτητες ενέργειες που συνήθως πρέπει να πραγματοποιούνται σε μία κρίση, συγκεκριμένα καθήκοντα που ανατίθενται στα μέλη της ομάδας διαχείρισης κρίσης κλπ. Το σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα εργαλείο αναφοράς και όχι σαν ένας διεξοδικός οδηγός για τη διαχείριση της κρίσης.

Free Management Library:
Συλλογή σύντομων άρθρων με κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση κρίσεων καθώς και παραδείγματα επιτυχημένων και αποτυχημένων περιπτώσεων διαχείρισης κρίσης.

http://managementhelp.org/crisis/crisis.htmCoombs, T. (2007). Crisis Management and Communication. Institute for Public Relations. http://www.instituteforpr.org/topics/crisis-management-and-communications/
Σχέδιο ανάκαμψης από καταστροφή - Disaster recovery plan


Ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών και διαδικασιών που χρησιμοποιείται από έναν οργανισμό για την ανάκτηση δεδομένων που χάθηκαν λόγω ισχυρών δυνάμεων της φύσης όπως σεισμοί, πυρκαγιές, ανεμοστρόβιλοι, πλημμύρες ή τυφώνες. http://www.ehow.com/about_5317047_definition-disaster-recovery-plans.html
Σχεδιασμός συνεχούς επιχειρησιακής λειτουργίας - Business continuity planning


Ορίζεται γενικά ως μια διοικητική διαδικασία που αποσκοπεί στον προσδιορισμό πιθανών απειλών και σχετικών επιπτώσεων για τον οργανισμό και στην παροχή ενός στρατηγικού και λειτουργικού πλαισίου για να διασφαλιστεί ότι ο οργανισμός είναι σε θέση να αντέξει οποιαδήποτε διατάραξη, διακοπή ή απώλεια στις κανονικές επιχειρηματικές δραστηριότητες ή λειτουργίες.

Business Continuity Institute:
Το BCI δημιουργήθηκε για να προσφέρει υποστήριξη σε επαγγελματίες που ασχολούνται με το σχεδιασμό συνεχούς επιχειρησιακής λειτουργίας. Ο ευρύτερος σκοπός του BCI είναι η προώθηση υψηλών προτύπων επαγγελματικής λειτουργίας και επιχειρηματικής ηθικής κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.
www.thebci.org
Σοβαρός λόγος - Just cause


Νομικός όρος που χρησιμοποιείται από εργοδότες ως κατευθυντήρια αρχή όποτε εγείρουν κάποια μορφή διορθωτικής ή πειθαρχικής ενέργειας κατά εργαζομένων. Ο σοβαρός λόγος προσδιορίζεται εξετάζοντας το εύλογο της πειθαρχικής ενέργειας σύμφωνα με ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών (π.χ. ο εργαζόμενος είχε λάβει επαρκή προειδοποίηση ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά του θα είχε ως συνέπεια πειθαρχικές ενέργειες ή απόλυση· η διοίκηση διενήργησε δίκαιη και αντικειμενική διερεύνηση των γεγονότων πριν την έγερση οποιασδήποτε πειθαρχικής διαδικασίας· κανόνες, εντολές και πειθαρχικές ενέργειες πρέπει να εφαρμόζονται κατά συνεπή και αμερόληπτο τρόπο· η πειθαρχική ενέργεια πρέπει να σχετίζεται εύλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος και το εργασιακό ιστορικό του εργαζόμενου, κ.λπ.).

N

Νεποτισμός / Οικογενειοκρατεία - Nepotism


Ευνοιοκρατία (φαβοριτισμός) που εκδηλώνεται προς συγγενείς από άτομα που κατέχουν θέση εξουσίας, όπως διευθυντές ή προϊσταμένους.
Νόμος για την Ισότητα των Αμοιβών του 1963 - Equal Pay Act of 1963


Ομοσπονδιακός νόμος που απαγορεύει στους εργοδότες να κάνουν διακρίσεις μεταξύ γυναικών και ανδρών ως προς τις αποδοχές, όταν οι εργαζόμενοι αυτοί εκτελούν καθήκοντα που είναι ουσιαστικά ίδια ή συγκρίσιμης αξίας.
Νόμος για τις Εργασιακές Σχέσεις του 1947 - National Labor Relations Act (NLRA) of 1947


Ο Εθνικός Νόμος για τις Εργασιακές Σχέσεις (NLRA), που θεσπίστηκε το 1935, προβλέπει ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να συστήσουν, να μετέχουν σε και να υποστηρίζουν οργανώσεις εργαζομένων και να διαπραγματεύονται συλλογικά με όλους τους εργοδότες. Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Εργασιακών Σχέσεων (European Industrial Relations Observatory, EIRO). Περιέχει νέα, άρθρα, μελέτες για τις εργασιακές σχέσεις. http://www.eurofound.europa.eu/eiro/
Νόμος για την Προστασία των Παροχών Εργαζομένων Μεγαλύτερης Ηλικίας του 1990 - Older Workers Benefit Protection Act (OWBPA) of 1990


Ο OWBPA τροποποίησε τον ADEA απαγορεύοντας σε όλους τους εργοδότες να κάνουν διακρίσεις στα προγράμματα παροχών για εργαζομένους, είτε παρέχοντας ίσες παροχές για όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως ηλικίας, είτε δαπανώντας το ίδιο ποσό για παροχές για αμφότερες τις ηλικιακές ομάδες. Παρέχει επίσης διευκρινήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις αποποίησης δικαιωμάτων του ADEA.
Νόμος για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση - Child-labor law


Ο νόμος 1837/1989 απαγορεύει την εργασία σε ανήλικους που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, εξαιρουμένων συγκεκριμένων οικογενειακού χαρακτήρα εργασιών.

Στην Ελλάδα, όπως και σε άλλα κράτη, υπάρχει όριο στις ώρες που οι νέοι κάτω των 18 ετών μπορούν να εργαστούν καθώς και συγκεκριμένα επαγγέλματα τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα για να ασκηθούν από νεαρούς εργάτες.Υπουργείο Ασφάλειας και Κοινωνικής Πρόνοιας:

Στη διαδικτυακό τόπό του Υπουργείου παρατίθεται η Νομοθεσία σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, καθώς και συγκερκιμένα νομοθετήματα για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων όπως οι ανήλικοι.

http://www.ypakp.gr/index.php?ID=SGVzgOekXjrMAcXl
Νόμος για την Προστασία της Υγείας Νεογέννητων και Μητέρων του 1996 Newborns’ and Mothers’ Health Protection Act (NMHPA) of 1996


Απαιτεί ένα ελάχιστο διάστημα παραμονής σε νοσοκομείο λόγω τοκετού. Η εν λόγω απαίτηση ισχύει για ασφαλιστικές εταιρείες που παρέχουν ασφάλειες και προγράμματα υγείας, οι οποίες στα ασφαλιστήρια συμβόλαιά τους προβλέπουν την παραμονή σε νοσοκομείο λόγω τοκετού. Ο νόμος προβλέπει ότι η κάλυψη για παραμονή σε νοσοκομείο κατόπιν φυσιολογικού τοκετού δεν δύναται να είναι μικρότερη των 48 ωρών τόσο για τη μητέρα όσο και για το νεογέννητο και σε περίπτωση τοκετού με καισαρική δεν δύναται να είναι μικρότερη των 96 ωρών.
Νόμος του 1978 για την Ηλικίας Υποχρεωτικής Συνταξιοδότησης - Mandatory Retirement Age Law of 1978


Νόμος που απαγορεύει στους εργοδότες (με εξαίρεση τους απαλλαγμένους εργαζομένους και τις θέσεις εργασίες) να εφαρμόζουν πολιτικές ή πρακτικές που προβλέπουν την υποχρεωτική συνταξιοδότηση εργαζομένων ηλικίας κάτω των 70 ετών.
Νομός περί Ισότητας όσον αφορά την Ψυχική Υγεία του 1996 - Mental Health Parity Act (MHPA) of 1996


Απαγορεύει σε ομαδικά προγράμματα υγείας και ασφαλιστικές εταιρείες που προσφέρουν παροχές ψυχικής υγείας να καθορίζουν ετήσια ή ισόβια όρια στις παροχές ψυχικής υγείας, τα οποία είναι χαμηλότερα από τα όρια που ορίζονται για οποιαδήποτε άλλη ασθένεια.
Νόμος περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του 1970 - Occupational Safety and Health Act (OSHA) of 1970


Ένας νόμος που καθορίζει πρότυπα με τα οποία οι εργοδότες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προκειμένου να παρέχουν ασφαλείς εργασιακές συνθήκες χωρίς να εγκυμονεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για την υγεία όλων των εργαζομένων. Επιπλέον, ο νόμος απαιτεί από τους εργοδότες να παρέχουν μέσα προστασίας στους εργαζόμενους από τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο χώρο εργασίας και θα είχαν ως ενδεχόμενη συνέπεια κάποια ασθένεια, τον τραυματισμό ή θάνατο ενός προσώπου, καθώς και να γνωστοποιούν στους εργαζόμενους πληροφορίες σχετικά με επικίνδυνα υλικά ή χημικά που ενδεχομένως χρησιμοποιούν.
Νόμος περί «Γυάλινης Οροφής» του 1991 - Glass Ceiling Act of 1991


Ένας νόμος που θεσπίστηκε προκειμένου να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την υποχρησιμοποίηση γυναικών και μειονοτήτων σε ορισμένες θέσεις εντός του αμερικανικού εργατικού δυναμικού και να εξαλείψει τα εμπόδια για την επαγγελματική τους ανέλιξη.
Νόμος για την Ισότητα των Αμοιβών του 1963 - Equal Pay Act of 1963


Ομοσπονδιακός νόμος που απαγορεύει στους εργοδότες να κάνουν διακρίσεις μεταξύ γυναικών και ανδρών ως προς τις αποδοχές, όταν οι εργαζόμενοι αυτοί εκτελούν καθήκοντα που είναι ουσιαστικά ίδια ή συγκρίσιμης αξίας.
Νόμος για την Ισότητα των Αμοιβών του 1963 - Equal Pay Act of 1963


Ομοσπονδιακός νόμος που απαγορεύει στους εργοδότες να κάνουν διακρίσεις μεταξύ γυναικών και ανδρών ως προς τις αποδοχές, όταν οι εργαζόμενοι αυτοί εκτελούν καθήκοντα που είναι ουσιαστικά ίδια ή συγκρίσιμης αξίας.

Ο

Οικονομική κατάσταση - Financial statement


Μια έκθεση που περιλαμβάνει οικονομικές πληροφορίες, οι οποίες απορρέουν από τα λογιστικά αρχεία του οργανισμού.
Ομάδα εστίασης - Focus group


Πρόκειται για μία μέθοδο ποιοτικής έρευνας βασισμένη σε μια μικρή ομάδα ατόμων που περνά από συνέντευξη μέσω δομημένων συζητήσεων που διευθύνονται από έναν καθοδηγητή, προκειμένου να ακουστούν απόψεις, σκέψεις και ιδέες για ένα συγκεκριμένο θέμα ή αντικείμενο συζήτησης.

Focus group tips:
Ιστοσελίδα με πρακτικές συμβουλές σχετικά με την οργάνωση των ομάδων εστίασης, το σχεδιασμό ερωτήσεων, την καθοδήγηση των ομάδων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων.

http://www.focusgrouptips.com
Reference for Business / Focus Groups:

Πηγή με βασικές πληροφορίες για τις εφαρμογές, τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα των ομάδων εστίασης,
http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Fa-For/Focus-Groups.html
Ομάδα θέσεων εργασίας - Job group


Ένα τμήμα εντός του εργατικού δυναμικού του αναδόχου για σκοπούς ανάλυσης του εργατικού δυναμικού για υποχρησιμοποίηση. Η ομαδοποίηση θέσεων εργασίας πραγματοποιείται σε ομαδικές επαγγελματικές ιδιότητες βάσει της ομοιότητας του περιεχομένου εργασίας, των αμοιβών και των ευκαιριών εξέλιξης.
Ομάδα σύσκεψης - Huddle group


Μια εκπαιδευτική μέθοδος, στην οποία οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε μικρές ομάδες, τους δίνεται ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που πρέπει να διαχειριστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα (συνήθως σε λιγότερο από 10 λεπτά) και στη συνέχεια εκθέτουν τα ευρήματά τους στην ευρύτερη συλλογική ομάδα.
Ομαδική αγωγή - Class action suit


Αγωγή που κατατίθεται από ένα εμπλεκόμενο μέρος για λογαριασμό του ιδίου και άλλων ανθρώπων μιας ομάδας που μοιράζονται την ίδια καταγγελία ή απαίτηση. http://www.merriam-webster.com/dictionary/class%20action
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Class+action+lawsuit
Ονομαστική ομαδική τεχνική γένεσης ιδεών/ Τεχνική ονομαστικής ομάδας - Nominal group technique


Ένα εργαλείο προγραμματισμού συναίνεσης που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τα πλεονεκτήματα ενός οργανισμού, διεύθυνσης ή τμήματος, στο οποίο οι συμμετέχοντες συγκεντρώνονται για να συζητήσουν σημαντικά θέματα, προβλήματα και λύσεις.
Ομαδική συνέντευξη - Group interview


Μέθοδος συνέντευξης, στην οποία ο υποψήφιος εργαζόμενος περνά από συνέντευξη από μια μικρή ομάδα συναδέλφων ή ομολόγων του.
Ομαδική ανατοποθέτηση στην εργασία - Group outplacement


Χρησιμοποιείται ως μέτρο μείωσης του κόστους και ενσωματώνει τις ίδιες αρχές με τις παροχές ατομικής ανατοποθέτησης στην εργασία (ήτοι, παροχή συμβουλών για εύρεση εργασίας, εκπαίδευση και άλλες υπηρεσίες σε εκτοπισμένους εργαζόμενους) με μόνη εξαίρεση ότι η παροχή συμβουλών πραγματοποιείται σε ομαδική και όχι ατομική βάση.
Όροι απασχόλησης - Conditions of employment


Αφορούν στο περιεχόμενο ενός συμβολαίου που βοηθούν στον ορισμό της σχέσης μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου. Οι όροι μπορεί να είναι γενικοί και να σχετίζονται με τις πολιτικές ενός οργανισμού και τους κανόνες εργασίας που πρέπει να τηρούν οι εργαζόμενοι, ή εξατομικευμένοι και να αφορούν σε στοιχεία όπως ο μισθός και οι παροχές.
Οριζόντια οργάνωση - Horizontal organization


Μια οργανωτική δομή αποτελούμενη από λίγα επίπεδα ιεραρχίας. Τέτοιες οργανωτικές δομές συχνά βασίζονται στη χρήση διατμηματικών ομάδων.
Οριζόντια ενσωμάτωση - Horizontal integration


Γνωστή και ως κυκλική εργασία, πρόκειται για μια μέθοδο διεύρυνσης της εργασίας, στην οποία οι εργαζόμενοι εναλλάσσονται μεταξύ διαφόρων συγκρίσιμων εργασιακών πόστων σε μια προσπάθεια αποφυγής της ανίας και τόνωσης του ηθικού.
Οριζόντια / επίπεδη οργανωτική δομή - Flat organization


Ένα είδος οργανωτικής δομής που αποτελείται από λιγότερα διοικητικά επίπεδα από την υψηλότερη έως την κατώτερη βαθμίδα σε σχέση με την παραδοσιακή γραφειοκρατική δομή.

Τα κύρια οφέλη της επίπεδης οργανωτικής δομής είναι η ενίσχυση της ευελιξίας της επιχείρησης λόγω της κατάργησης πολλών ιεραρχικών επιπέδων και της συμμετοχής κατάλληλα εκπαιδευμένων εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων δίχως την ανάγκη συνεχούς επίβλεψής τους.Organisational Structure:
Άρθρο που αναφέρεται στα διαφορετικά είδη οργανωτικών δομών, από τον καθηγητή C. Fontaine του Northwestern

University.http://www.professorfontaine.com/files/Organizational_Structure_White_Paper_v7b.pdfhttp://www.businessdictionary.com/definition/flat-organization.html

Τ

Τεστ γνωστικής ικανότητας - Cognitive ability testing


Ένα εργαλείο αξιολόγησης που χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία επιλογής, προκειμένου να μετρήσει τις ικανότητες μάθησης και συλλογισμού του υποψηφίου. Society for Industrial and Organizational Psychology: Οργανισμός ο οποίος απευθύνεται σε επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς και φοιτητές της βιομηχανικής και οργανωσιακής ψυχολογίας. Ο ιστότοπος παρέχει πληθώρα πληροφοριών (π.χ. άρθρα, βιβλία, συνέδρια) καθώς και ενημέρωση σχετικά με διαθέσιμα τεστ γνωστικής ικανότητας.
http://www.siop.org/workplace/employment%20testing/testtypes.aspx
Ταξινόμηση επαγγελμάτων - Job classification


Μια μέθοδος αξιολόγησης που χρησιμοποιείται για συγκρίσεις επαγγελμάτων, η οποία ομαδοποιεί τα επαγγέλματα σε έναν προκαθορισμένο αριθμό βαθμίδων, όπου έκαστο εξ’ αυτών έχει μια περιγραφή κατηγορίας και μια καθορισμένη μισθολογική κλίμακα.
Τεκμηρίωση / Έγγραφα τεκμηρίωσης - Documentation


Αναφέρεται σε έγγραφες κοινοποιήσεις, αρχεία, έντυπα, υπομνήματα, επιστολές και άλλα έγγραφα που χρησιμοποιούνται σε πειθαρχικές διαδικασίες.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ): Τo EKT είναι ο εθνικός οργανισμός που συγκεντρώνει ένα ευρύτατο φάσμα πληροφοριών σε θέματα επιστήμης, έρευνας & τεχνολογίας. Διαθέτει υποδομές ανοικτής πρόσβασης στη γνώση και συμμετέχει ενεργά στο διεθνές κίνημα της Ανοικτής Πρόσβασης.
http://www.ekt.gr/
Τεστ αξιολόγησης ικανοτήτων / δυνατοτήτων - Aptitude testing


1. Ένα τυποποιημένο μέσο αξιολόγησης που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής και στόχο έχει να μετρήσει και να προβλέψει τις ικανότητες ενός ατόμου. 2. Ένα μέσο αξιολόγησης που στοχεύει να μετρήσει τις δυνατότητες ενός ατόμου να αποκτήσει μελλοντικά συγκεκριμένες ικανότητες. "aptitude test." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica, 2011. Web. 02 Jun. 2011. .
Τεστ αξιολόγησης ικανοτήτων - Ability test


Ένα μέσο αξιολόγησης που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των δεξιοτήτων ενός ατόμου, του επιπέδου διανοητικών ή σωματικών ικανοτήτων του (π.χ. επίλυση προβλημάτων, χειρωνακτική επιδεξιότητα)
Τεστ ανίχνευσης ουσιών - Drug testing


Η διαδικασία εξέτασης εργαζομένων για την ανίχνευση παράνομων ουσιών ή αλκοόλ στον οργανισμό τους. Το τεστ ανίχνευσης ουσιών μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν την απασχόληση, τυχαία ή μετά από κάποιο ατύχημα, καθώς και λόγω σοβαρής αιτίας ή υποψίας ανάλογα με την πολιτική του εργοδότη και οποιονδήποτε εφαρμοστέο κρατικό νόμο.
Τεστ ακεραιότητας - Integrity testing


Ένα εργαλείο ψυχολογικής αξιολόγησης που χρησιμοποιείται πριν την πρόσληψη για να εκτιμήσει την εντιμότητα ενός υποψηφίου.
Τμηματοποίηση - Departmentation


Η διαδικασία διαχωρισμού του εργατικού δυναμικού, των λειτουργιών, διαδικασιών ή επιχειρησιακών μονάδων σε χωριστές ομάδες σύμφωνα με κάποιο κριτήριο (π.χ. τμηματοποίηση με βάση τα προϊόντα, τους πελάτες, την τοποθεσία της επιχείρησης).

http://wiki.answers.com/Q/Bases_of_departmentation
Τμηματική διαπραγμάτευση - Fractional bargaining


Διαπραγμάτευση που διεξάγεται σε επίπεδο επιχειρησιακού τμήματος ή ομάδας και η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σιωπηρή συναίνεση για να αγνοηθούν ορισμένες διατάξεις μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας.
Τηλεφωνικό κέντρο - Call center


Το τμήμα ενός οργανισμού που είναι υπεύθυνο για την ταυτόχρονη διαλογή, διαβίβαση και καταχώρηση μεγάλου όγκου κλήσεων που σχετίζονται με πελάτες μέσω της χρήσης τεχνολογίας και άλλων μέσων.
Τεχνίτης - Craft worker


Ένα άτομο που απασχολείται σε ένα επάγγελμα ή μια δραστηριότητα που χρησιμοποιεί πεπειραμένα χέρια για να δημιουργήσει πρακτικά ή διακοσμητικά αντικείμενα. Παραδείγματα: ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, μηχανοτεχνίτης, ψυκτικός, ξυλουργός, μαραγκός.

http://www.oxforddictionaries.com/definition/craftwork?view=uk
Τεστ επιδόσεων - Achievement test


Ένα τυποποιημένο μέσο αξιολόγησης που χρησιμοποιείται για να μετρηθεί το πόσα έχει μάθει ένα άτομο, ή ποιες δεξιότητες έχει αποκτήσει συνεπεία της κατάρτισης, της εκπαίδευσης ή της προηγούμενης εμπειρίας του.
Τεστ εντιμότητας/ ακεραιότητας - Honesty/integrity testing


Τεστ που χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί η τάση που έχει ένα άτομο να επιδείξει ανέντιμη συμπεριφορά ή διαγωγή (π.χ. να κλέψει ή να πει ψέματα).
Τροποποίηση της συμπεριφοράς - Behavior modification


Μια συνειδητή προσπάθεια αλλαγής ή περιορισμού της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς ενός ατόμου, προσδιορίζοντας την αναμενόμενη συμπεριφορά και ενισχύοντας και επιβραβεύοντας την επιθυμητή συμπεριφορά.
Τράπεζα εργασίας - Job bank


Αναφέρεται σε ομάδες συνταξιοδοτημένων εργαζόμενων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από εργοδότες για την κάλυψη αναγκών σε θέσεις μερικής απασχόλησης ή προσωρινής εργασίας.

Γ

Γενετικές διακρίσεις - Genetic-based discrimination


Η προκατάληψη προς τους ανθρώπους οι οποίοι διαθέτουν μία γενετική ανωμαλία ή ασθένεια. Η γενετική διάκριση μπορεί να οδηγήσει έναν εργοδότη να αρνηθεί να προσλάβει έναν υποψήφιο ή μια ασφαλιστική εταιρεία να μην του προσφέρει τις υπηρεσίες της. National Human Genome Research Institute:
Ερευνητικός οργανισμός που εξειδικεύεται σε θέματα βιοιατρικής. Ο σύνδεσμος προσφέρει βασικές πληροφορίες για τις διακρίσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν από εργοδότες ή ασφαλιστικές εταιρείες με βάση το γενετικό υλικό.
http://www.genome.gov/10002328 "Genetic Discrimination". Talking Glossary of Genetic Terms. National Human Genome Research Institute. http://www.genome.gov/Glossary/index.cfm?id=80
Γενιά Ι - Generation I


Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά το 1994, τα οποία μεγαλώνουν στην εποχή του Διαδικτύου.
Γενιά Υ ή Γενιά Ψ - Generation Y


Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει όσους γεννήθηκαν από το 1985 μέχρι σήμερα.
Γενιά Χ - Baby busters


Πρόκειται για τη γενιά η οποία γεννήθηκε ύστερα από την μεταπολεμική γενιά στην Αμερική, τον Καναδά και την Αυστραλία. Αν και δεν υπάρχει συμφωνία για την ακριβή χρονική περίοδο κατά την οποία γεννήθηκαν τα άτομα της Γενιάς Χ, συνήθως γίνεται αναφορά στις δεκαετίες του 1960 και 1970.
Γραφείο εύρεσης εργασίας - Employment agency


Ένας οργανισμός που προσπαθεί να ταιριάξει τις ανάγκες στελέχωησης μιας επιχείρησης με υποψήφιους οι οποίοι διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες. Κάποιες από αυτές τις εταιρείες είναι ιδιωτικές ενώ κάποιες άλλες είναι χρηματοδοτούμενες από το κράτος.

Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη της νεολαίας:
Ιστοσελίδα της Ε.Ε. που παραθέτει κατάλογο δημόσιων και ιδωτικών οργανισμών για την εύρεση εργασίας στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη.
http://europa.eu/youth/working/finding_a_job/index_he_el.html
Γραφείο επαγγελματικής σταδιοδρομίας - Career center


Ένα τμήμα που συστήνεται μέσα σε έναν οργανισμό και χρησιμοποιείται με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανατοποθέτησης και εύρεσης εργασίας σε απολυομένους εργαζομένους.
Γραμμή προόδου - Line of progression


Μια σειρά σχετικών θέσεων εργασίας σε μια ακολουθία προαγωγής, που ξεκινά με τις λιγότερο δύσκολες, χαμηλότερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και προχωρά σε πιο δύσκολες και υψηλότερα αμειβόμενες θέσεις. Συχνά, οι χαμηλότερες θέσεις εργασίας παρέχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση για τη μετάβαση σε θέσεις εργασίας υψηλότερου επιπέδου.
Γνωστικοί πόροι/ Γνωστικό ενεργητικό - Knowledge assets


Τα άυλο ενεργητικό ενός οργανισμού που σχετίζεται συγκεκριμένα με τη γνώση, την εξειδίκευση, τις πληροφορίες, τις ιδέες, τις βέλτιστες πρακτικές, την πνευματική ιδιοκτησία και άλλες ικανότητες.
Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες - Knowledge, skills and abilities (KSA’s)


Οι ιδιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας εργασίας και οι οποίες εκδηλώνονται συνήθως μέσω της απαιτούμενης εμπειρίας, μόρφωσης ή εκπαίδευσης.
Γεωγραφικές αποκλίσεις - Geographical differential


Η μισθολογική διαφορά για τις ίδιες ή συγκρίσιμες θέσεις εργασίας βάσει των αποκλίσεων στο εργατικό δυναμικό και στο κόστος ζωής μεταξύ γεωγραφικών περιοχών.
Γενική Συνομοσπονδία Εργαζομένων Ελλάδος - Greek Confederation of Labour (GSEE)


62 union federations and 75 labour centres with a total of 450,000 members. Umbrella organisation representing private sector workers. Although founded in 1918, GSEE was reformed after the Greek Civil war in 1950. The strength of the Greek trade union movement owes much to the Ergatiki Estia (OEE) system of compulsory union dues and contributions to trade union funds by a levy on social security payments.Πηγή: http://www.fedee.com/tradeunions.html#Greece
Γενιά Χ - Baby busters


Πρόκειται για τη γενιά η οποία γεννήθηκε ύστερα από την μεταπολεμική γενιά στην Αμερική, τον Καναδά και την Αυστραλία. Αν και δεν υπάρχει συμφωνία για την ακριβή χρονική περίοδο κατά την οποία γεννήθηκαν τα άτομα της Γενιάς Χ, συνήθως γίνεται αναφορά στις δεκαετίες του 1960 και 1970.
Γενιά Χ - Baby busters


Πρόκειται για τη γενιά η οποία γεννήθηκε ύστερα από την μεταπολεμική γενιά στην Αμερική, τον Καναδά και την Αυστραλία. Αν και δεν υπάρχει συμφωνία για την ακριβή χρονική περίοδο κατά την οποία γεννήθηκαν τα άτομα της Γενιάς Χ, συνήθως γίνεται αναφορά στις δεκαετίες του 1960 και 1970.

Κ

Καθοδήγηση - Mentoring


Μια μέθοδος ανάπτυξης της σταδιοδρομίας, κατά την οποία λιγότερο έμπειροι εργαζόμενοι συνδυάζονται με πιο πεπειραμένους συναδέλφους τους για την παροχή καθοδήγησης μέσω επίσημων ή ανεπίσημων προγραμμάτων. European Mentoring and Coaching Council: Ευρωπαϊκός οργανισμός ο οποίος στοχεύει στην προώθηση καλών πρακτικών και στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτύπων για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον κλάδο
www.emccouncil.org
Καθοδηγητής / Διευκολυντής / Διαμεσολαβητής / Συντονιστής - Facilitator


Ένας άτομο που βοηθά μια ομάδα να μάθει ή να επιτύχει ένα συγκεκριμένο στόχο, καθοδηγώντας και ελέγχοντας την ομαδική διαδικασία και επιτρέποντας στην ομάδα να εργαστεί συλλογικά για την επίλυση προβλημάτων και την εξεύρεση λύσεων. International Association of Faciltators (IAFs): Οργανισμός διεθνούς εμβέλειας που στοχεύει στην υποστήριξη και προώθηση της τέχνης και πρακτικής της καθοδήγησης μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, της επαγγελματικής ανάπτυξης και της δικτύωσης.
http://www.iaf-world.org
Καθορισμός στόχων/ Στοχοθεσία - Goal setting


Η διαδικασία καθορισμού και ανάθεσης συγκεκριμένων και επιτεύξιμων στόχων που πρέπει να εκπληρώσει ένα πρόσωπο, μια ομάδα ή ένας οργανισμός.
Καλόπιστη διαπραγμάτευση - Good -faith bargaining


Οι αρχές που εφαρμόζονται κατά τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, όπου δύο μέρη συναντιούνται και διαβουλεύονται σε εύλογες χρονικές στιγμές, έχοντας ανοιχτό μυαλό και την πρόθεση επίτευξης μιας συμφωνίας.
Καλόπιστη προσπάθεια - Good faith effort


Η προσπάθεια και η ενέργεια που καταβάλει ένας οργανισμός, προκειμένου να διορθώσει στόχους και συγκεκριμένους προβληματικούς τομείς.
Κανόνας αποκλειστικής χρήσης της Αγγλικής γλώσσας - English-only rules


Η πολιτική ή ο κανόνας εργασίας ενός εργοδότη που απαιτεί από τους εργαζομένους να μιλούν μόνο την Αγγλική κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο χώρο εργασίας.
Κανόνας ασφάλισης/ απασφάλισης - Lockout/tagout rule


Ένα πρότυπο του Νόμου περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (OSHA), το οποίο βοηθά στην προφύλαξη των εργαζομένων από επικίνδυνες ενέργειες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή τη συντήρηση μηχανημάτων και εξοπλισμού. Το πρότυπο προσδιορίζει τις απαραίτητες πρακτικές και διαδικασίες για την απενεργοποίηση και ασφάλιση ή απασφάλιση μηχανημάτων και εξοπλισμού, απαιτεί οι εργαζόμενοι να εκπαιδεύονται στο ρόλο που εκτελούν στο πρόγραμμα ασφάλισης/ απασφάλισης και ορίζει τη διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων για τη διατήρηση ή ενίσχυση του προγράμματος ελέγχου ενέργειας.
Καταλληλότητα προς εκτέλεση υπηρεσίας - Fitness for duty


Ένα έγγραφο που παρέχεται από γιατρό μετά από ιατρική εξέταση κατόπιν προσφοράς εργασίας, και το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες που χρησιμοποιεί ο εργοδότης για να καθορίσει την ικανότητα του υποψηφίου να εκτελέσει τα καθήκοντα που απαιτεί η δουλειά του. Χρησιμοποιείται επίσης ως αναφορά σε έγγραφα ή σημειώσεις από παρόχους ιατρικών υπηρεσιών, τα οποία αναφέρουν ότι το σχετικό πρόσωπο μπορεί να αναλάβει πλήρη ή τροποποιημένα καθήκοντα μετά από άδεια λόγω ασθενείας ή τραυματισμού.
Κατάθεση, μαρτυρία - Deposition


Η διαδικασία κατά την οποία ένα εμπλεκόμενο μέρος, συνοδευόμενο από τον νομικό του σύμβουλο, απαντά ενόρκως σε ερωτήσεις που αφορούν συναφή γεγονότα που σχετίζονται με μια υπόθεση την οποία έχει εγείρει ο δικηγόρος κάποιου άλλου εμπλεκόμενου μέρους. Η διαδικασία αυτή διεξάγεται εκτός δικαστικής αίθουσας.
Κατά τόπους προσαρμογή - Localization


Η στρατηγική του να εφαρμόζει κανείς συγκεκριμένη ορολογία και δεδομένα σε ένα συγκεκριμένο προϊόν ή εφαρμογή ανάλογα με την εκάστοτε τοποθεσία για την κάλυψη γλωσσικών, πολιτισμικών και άλλων απαιτήσεων μιας συγκεκριμένης αγοράς.
Κανόνας ασφάλισης/ απασφάλισης - Lockout/tagout rule


Ένα πρότυπο του Νόμου περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (OSHA), το οποίο βοηθά στην προφύλαξη των εργαζομένων από επικίνδυνες ενέργειες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή τη συντήρηση μηχανημάτων και εξοπλισμού. Το πρότυπο προσδιορίζει τις απαραίτητες πρακτικές και διαδικασίες για την απενεργοποίηση και ασφάλιση ή απασφάλιση μηχανημάτων και εξοπλισμού, απαιτεί οι εργαζόμενοι να εκπαιδεύονται στο ρόλο που εκτελούν στο πρόγραμμα ασφάλισης/ απασφάλισης και ορίζει τη διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων για τη διατήρηση ή ενίσχυση του προγράμματος ελέγχου ενέργειας.
Κατ’ οίκον εργαζόμενος - Home-based worker


Ο εργαζόμενος, ο οποίος εργάζεται στο σπίτι, αντί του φυσικού χώρου εργασίας στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.
Κατάχρηση ουσιών - Drug abuse/substance abuse


Συστηματική και υπερβολική χρήση ουσιών για μη ιατρικούς σκοπούς.
Κατάταξη εργασίας σε βαθμίδες - Job ranking


Η διαδικασία κατάταξης όλων των θέσεων εργασίας εντός του οργανισμού κατά σειρά σπουδαιότητας ή αξίας.
Κατάργηση θέσης εργασίας - Job displacement


Προκύπτει όταν η θέση ενός εργαζόμενου καταργείται.
Καταμέτρηση ατόμων - Head count


Αναφέρεται στο μέσο όρο των ατόμων που απασχολούνται άμεσα από την εταιρεία με σύμβαση μερικής και πλήρους απασχόλησης.
Κοστολόγηση θέσης εργασίας - Job pricing


Η διαδικασία προσδιορισμού αμοιβών για θέσεις εργασίας εντός του οργανισμού, αναλύοντας ερευνητικά στοιχεία για τον κλάδο ή τους τοπικούς μισθούς για να καθοριστούν οι κατάλληλες εργασιακές αμοιβές.
Κοινή επιτροπή διοίκησης/εργαζομένων - Joint/labor management committee


Μια επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους της διοίκησης και του σωματείου, σκοπός της οποίας είναι η αντιμετώπιση προβλημάτων, η επίλυση διαφορών και η θεμελίωση σχέσεων.
Κλοπή ταυτότητας - Identity theft


Ρυθμίζεται από ομοσπονδιακούς και κρατικούς νόμους και συντελείται όταν ένα πρόσωπο αποκτά με απάτη και χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία ενός άλλου προσώπου, όπως το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, τον αριθμό πιστωτικής κάρτας κ.λπ., χωρίς την εξουσιοδότηση, συναίνεση ή γνώση του εν λόγω προσώπου.
Κλιμακωτή παραχώρηση - Graded vesting


Ένα χρονοδιάγραμμα που χρησιμοποιείται σε συμφωνίες παραχώρησης, σύμφωνα με το οποίο η παραχώρηση συντελείται εντός περιόδου πέντε έως 15 ετών.
Κλειστή συνάντηση στελεχών - Executive retreat


Μια προσέγγιση για τη δημιουργία και ανάπτυξη ομαδικότητας μεταξύ των ανωτέρων και ανωτάτων στελεχών μιας επιχείρησης. Πραγματοποιείται εκτός των εγκαταστάσεων του οργανισμού και διαρκεί συνήθως από λίγες ημέρες έως μία εβδομάδα.
Κέντρο αξιολόγησης - Assessment center


Μια τοποθεσία αξιολόγησης όπου ένας υποψήφιος που εξετάζεται για ανάθεση νέων καθηκόντων ή προαγωγή σε επίπεδο διοικητικής ή διευθυντικής θέσης, αξιολογείται από μια ομάδα έμπειρων αξιολογητών σε διάστημα πολλών ημερών, χρησιμοποιώντας τυποποιημένες δραστηριότητες, παρουσιάσεις, παιχνίδια και άλλες προσομοιώσεις για να προβλεφθούν οι μελλοντικές επιδόσεις του υποψηφίου στη σχετική θέση εργασίας.
Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας - Critical success factors


Ένας μικρός αριθμός (συνήθως 3 έως 8) παραγόντων, χαρακτηριστικών ή συνθηκών που έχουν άμεση και σημαντική επίδραση στην αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα ή βιωσιμότητα ενός έργου ή προγράμματος. http://www.businessdictionary.com/definition/critical-success-factors-CSF.html
Κόστος ζωής - Cost of living


Το ποσό χρημάτων που είναι αναγκαίο για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών που απαιτούνται για να διατηρηθεί ένα συγκεκριμένο βιοτικό επίπεδο. Το κόστος ζωής είναι στενά συνδεδεμένο με τα ποσοστά πληθωρισμού και αποπληθωρισμού. Στον υπολογισμό του εν λόγω κόστους δύναται να περιλαμβάνεται το κόστος διατροφής, ρουχισμού, ενοικίου, καυσίμων, ηλεκτρικού ρεύματος και οικιακού εξοπλισμού, καθώς και δαπάνες επικοινωνίας, εκπαίδευσης, αναψυχής, μεταφοράς και ιατρικών υπηρεσιών.

EURES: Η πύλη επαγγελματικής κινητικότητας του EURES προσφέρει μεταξύ άλλων ενημέρωση για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας σε χώρες της Ε.Ε. και περιέχει λεπτομέρειες για ζητήματα όπως είναι η εύρεση κατοικίας ή σχολείου, η φορολογία, το κόστος διαβίωσης, η υγεία, η κοινωνική νομοθεσία, η συγκρισιμότητα των προσόντων, η αγορά εργασίας.

http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=el&catId=490&parentId=0"cost of living." Definitions.net. STANDS4 LLC, 2011. 29 April. 2011. http://www.definitions.net/definition/cost of living
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4562
Κόστος ανά πρόσληψη - Cost-per-hire


Οι άμεσες και έμμεσες δαπάνες που σχετίζονται με την πλήρωση μιας κενής θέσης. Στις άμεσες δαπάνες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διαφημιστικές δαπάνες, αμοιβές εταιρειών εύρεσης εργασίας, ημερίδες καριέρας, προγράμματα εκπαίδευσης νέων εργαζομένων, δαπάνες ελέγχου συστάσεων, δαπάνες εξέτασης και αξιολόγησης κατά τη διαδικασία επιλογής, πριμοδότηση προσλήψεων, δαπάνες μετεγκατάστασης, κόστος διαδικτύου και δαπάνες εκπαίδευσης και επικοινωνίας.

Στις έμμεσες δαπάνες περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, το κόστος χαμηλής παραγωγικότητας και διακοπής των συνήθων επιχειρηματικών λειτουργιών, το κόστος υπερωριών (ως αντιστάθμισμα για την κενή θέση), το κόστος πρόσληψης για διατήρηση της παραγωγής, το κόστος ασφάλειας, και το κόστος υπερωριών (ως αντιστάθμισμα για την κενή θέση).

SHRM / Κόστος ανα πρόσληψη: Ιστοσελίδα που αναφέρεται σε μία προσπάθεια του SHRM να καθιερώσει έναν ενιαίο τρόπο μέτρησης του κόστους ανά πρόσληψη στις Η.Π.Α. http://www.shrm.org/about/news/Pages/CostPerHireReview.aspx
Κώδικας δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο - Netiquette Netiquette


Αναφέρεται στους κανόνες συμπεριφοράς ως προς τη χρήση του Διαδικτύου, όπως μεταξύ άλλων στο σεβασμό της ιδιωτικότητας των άλλων και στο να μην προβαίνει κανείς σε οτιδήποτε είναι προσβλητικό ή ενοχλητικό για άλλους χρήστες του διαδικτύου.
Κύκλος ζωής προσλήψεων - Life cycle recruitment


Μια διαδικασία που ξεκινά με μια προσδιορίσιμη εργασιακή ανάγκη και συνεχίζεται μέσω μιας στρατηγικής εύρεσης πόρων και αναζήτησης, εν συνεχεία προχωρά σε μια στρατηγική προεπιλογής και αξιολόγησης και ολοκληρώνεται με την πρόσληψη. Ο κύκλος επαναλαμβάνεται ξανά με την επόμενη κενή θέση εργασίας.
Κωδικοί εργασίας - Job codes


Αριθμοί αναγνώρισης που ανατίθεται σε συγκεκριμένες εργασίες ή εργασιακά καθήκοντα.
Κωδωνοειδής καμπύλη - Bell-shaped curve


Η καμπύλη που παρουσιάζει την κανονική κατανομή μιας αξιολόγησης ή βαθμολογίας.

Η

Ηγεσία/ Ηγετικότητα - Leadership


Η διαδικασία με την οποία ένα άτομο καθορίζει οδηγίες, επηρεάζει μια ομάδα και κατευθύνει την ομάδα προς ένα συγκεκριμένο στόχο ή μια αποστολή του οργανισμού.
Ημερήσια αρχεία εργασιών - Daily work records


Ημερήσιο βιβλίο καταγραφής των εργασιών που εκτελούνται από μεμονωμένους υπαλλήλους κατά τη διάρκεια ορισμένης χρονικής περιόδου.

Χρησιμοποιείται συχνά ως μια μορφή ανάλυσης της εργασίας (job analysis).
Ηλεκτρονική παρακολούθηση - Electronic monitoring


Μια πρακτική παρακολούθησης εργαζομένων με την οποία παρακολουθείται η χρήση τηλεφωνικών κλήσεων ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / διαδικτύου για λόγους γενικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, εκπαίδευσης, ή για λόγους που σχετίζονται με την απόδοση των εργαζομένων. American Management Association. (2007). 2007 Electronic Monitoring & Surveillance Survey. "http://www.americanmanagementassociation.com/news/177.aspx".

Wakefield, R. (2004). Employee Monitoring and Surveillance—The Growing Trend. ISACA Journal, Vol. 1. "http://www.isaca.org/Journal/Past-Issues/2004/Volume-1/Pages/Employee-Monitoring-and-Surveillance-The-Growing-Trend.aspx".
Ηλεκτρονική μάθηση (Τηλεκπαίδευση) - E-learning


Η παράδοση επίσημων και ανεπίσημων επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών υλικών, διαδικασιών και προγραμμάτων μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ):
Αποστολή του ΕΑΠ είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με την αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας, καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από απόσταση.

http://www.eap.gr

Ελληνικό δίκτυο Ανοιχτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΔΑΕ):
Σκοπός της ΕΑΔΕ είναι η ευρύτερη συνεισφορά στο πεδίο της ανοιχτής και εξ'αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω έρευνας, παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμβουλευτικών πηρεσιών και έκδοσης του δίγλωσσου περιοδικού "Ανοιχτή Εκπαίδευση". Η ιστοσελίδα προσφέρει χρήσιμους συνδέσμους σε συναφείς οργανισμούς, περιοδικά καθώς και βιβλιογραφία.

http://www.openedu.gr/

Δείτε επίσης την ιστοσελίδα για την "Έρευνα στην Aνοιχτή και εξ΄Αποστάσεως Εκπαίδευση":
http://www.odl.gr/
Ηθική ηγεσία - Ethical Leadership


Ορίζεται ευρέως ως η επίδειξη δεοντολογικά αρμόζουσας συμπεριφοράς μέσω προσωπικών ενεργειών και διαπροσωπικών σχέσεων, και η προώθηση αυτής της συμπεριφοράς σε υφισταμένους μέσω αμφίδρομης επικοινωνίας, παροχής κινήτρων και λήψης κατάλληλων αποφάσεων.

Ethical Leadership Society (ELS):
Το ELS είναι μία βρετανική πρωτοβουλία που στοχεύει να αναδείξει την αξία της ηθικής προσέγγισης στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Η ιστοσελίδα του οργανισμού, αν και απευθύνεται κυρίως στα μέλη του, παρέχει δωρεάν κάποιες χρήσιμες πηγές και εργαλεία για την ανάπτυξη της ηθικής ηγεσίας στην πράξη.


http://www.ethicalleadershipsociety.com/Brown, M. E., Treviño. L. K.. & Harrison. D. (2005). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97: 117-34.
Ηθική / Δεοντολογία Ethics


Ο κλάδος της φιλοσοφίας που ασχολείται με τις απόψεις σχετικά με τις ορθές και λανθασμένες ανθρώπινες πράξεις και συμπεριφορές ενός ατόμου ή μιας κοινωνικής ομάδας.

Η ηθική φιλοσοφία χωρίζεται συνήθως σε τρία επίπεδα: την περιγραφική ηθική, την κανονιστική ηθική και την μεταηθική. Η περιγραφική ηθική εξετάζει συγκεκριμένα αμφιλεγόμενα θέματα όπως η έκτρωση και η θανατική ποινή. Η κανονιστική ηθική εφεύρει κανόνες του ηθικού πράττειν οι οποίοι διακρίνουν το ορθό από το εσφαλμένο. Η μεταηθική εξετάζει την προέλευση και την ερμηνεία των ηθικών αρχών.

Ελληνική Εταιρεία Ηθικής:
Ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που αποτελείται από διδάσκοντες, αποφοίτους και φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος φιλοσοφίας με κατεύθυνση στην "Ηθική" του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σκοπεύει στην ανταλλαγή ιδεών και κειμένων, στην προώθηση της έρευνας, στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στα σύγχρονα ηθικά προβλήματα κλπ.

http://www.ethics.gr/http://www.merriam-webster.com/dictionary/ethics
“Ethics”, The Internet Encyclopedia of Philosophy, ISSN 2161-0002, http://www.iep.utm.edu/ethics/, 13/06/10.
Ηγεσία/ Ηγετικότητα - Leadership


Η διαδικασία με την οποία ένα άτομο καθορίζει οδηγίες, επηρεάζει μια ομάδα και κατευθύνει την ομάδα προς ένα συγκεκριμένο στόχο ή μια αποστολή του οργανισμού.
Ηγεσία/ Ηγετικότητα - Leadership


Η διαδικασία με την οποία ένα άτομο καθορίζει οδηγίες, επηρεάζει μια ομάδα και κατευθύνει την ομάδα προς ένα συγκεκριμένο στόχο ή μια αποστολή του οργανισμού.

Θ

Θετική δράση - Affirmative action (AA)


Οποιοδήποτε πρόγραμμα, πολιτική ή διαδικασία που εφαρμόζει ένας εργοδότης προκειμένου να διορθώσει παρελθούσες διακρίσεις και να αποτρέψει τρέχουσες και μελλοντικές διακρίσεις στο χώρο εργασίας.

Stanford Encyclopedia of Philosophy: Πρόκειται για μία υψηλού επιπέδου διαδικτυακή εγκυκλοπαίδια στην οποία κάθε όρος επικαιροποιείται από μία ομάδα ακαδημαϊκών και ελέγχεται από συντακτική επιτροπή που αποτελείται από καθηγητές του Πανεπιστημίου Stanford και άλλων αμερικανικών Πανεπιστημίων.

http://plato.stanford.edu/entries/affirmative-action/
Θεωρία της προσδοκίας - Expectancy theory


Μια θεωρία που επικεντρώνεται στις νοητικές διεργασίες που καθορίζουν την παρακίνηση των ατόμων να επιλέξουν κάποιες συμπεριφορές αντί κάποιων άλλων. Συγκεκριμένα, η αρχική θεωρία του Vroom (1964) υποστηρίζει ότι η παρακίνηση των ανθρώπων εξαρτάται από

α) την προσδοκία ότι η αυξημένη προσπάθειά θα οδηγήσει στην επίτευξη των εργασιακών στόχων,

β) την πεποίθηση ότι η υψηλότερη απόδοση και η επίτευξη των στόχων θα συνδεσθή με κάποιου είδους αμοιβή, και γ) την ένταση της επιθυμίας του για την απόκτηση της αμοιβής.

Business Educators:
Ιστοσελίδα που διευκολύνει την άμεση επικοινωνία μεταξύ διακεκριμένων ακδημαϊκών και εταιρειών για εκπαιδευτικούς και συμβουλευτικούς σκοπούς. Η ιστοσελίδα παρέχει δωρεάν άρθρα και βίντεο με ομιλίες ακαδημαϊκών, μεταξύ των οποίων και στοιχεία για τον Victor Vroom.


http://www.businesseducators.comVroom, V. (1964). Work and Motivation. New York: John Wiley.
Θεωρία της υγιεινής - Hygiene theory


Μελέτες που διεξήγαγε ο Frederick Herzberg και χρησιμοποιήθηκαν για την καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς και των κινήτρων των εργαζομένων, καθώς και των παραγόντων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση και δυσαρέσκεια στο χώρο εργασίας.
Θιγόμενη ομάδα - Affected class


Ομάδα εργαζομένων, πρώην εργαζομένων ή υποψηφίων που έχουν βιώσει ή/και συνεχίζουν να βιώνουν την απώλεια ευκαιριών εργασίας ή προνομίων λόγω μεροληπτικών πρακτικών ή πολιτικών του εργοδότη.

Λ

Λειτουργική ομάδα - Functional team


Μια ομάδα εργαζομένων που είναι υπεύθυνη για μια συγκεκριμένη λειτουργία εντός του οργανισμού.
Λιβελογράφημα - Libel


Η γραπτή δυσφήμιση ή ζημίωση της φήμης ενός προσώπου.
Λογοδοσία - Accountability


Η ευθύνη που ανατίθεται σε κάποιο άτομο ή ομάδα για τις ενέργειες, τη συμπεριφορά, την απόδοση, τα έργα κ.λπ. του ιδίου / της ιδίας ή άλλων.http://www.merriam-webster.com/dictionary/accountability?show=0&t=1306946685

Μ

Μαθητεία (Πρακτική) - Apprenticeship


Ένα σύστημα που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση ενός ατόμου σε έναν αναγνωρισμένο κλάδο ή τέχνη, σύμφωνα με συγκεκριμένα πρότυπα. Ο μαθητευόμενος αποκτά τις δεξιότητές του εκτελώντας τα σχετικά καθήκοντα για μια καθορισμένη χρονική περίοδο, διδασκόμενος από έναν έμπειρο τεχνίτη ή επαγγελματία του κλάδου.

AIESEC: Διεθνής οργανισμός με παρουσία σε 107 κράτη, καθοδηγούμενος από και απευθυνόμενος σε νέους ανθρώπους, προσφέρει τη δυνατότητα μάθησης σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον, ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων και πρακτικής εντός ή εκτός συνόρων.


http://www.aiesec.org/greece/
Μέθοδος υποχρεωτικής κατανομής - Forced distribution


Μια αμφιλεγόμενη μέθοδος αξιολόγησης που στόχο έχει να αποτρέψει σφάλματα αξιολόγησης, υποχρεώνοντας τον αξιολογητή να κατανείμει βαθμολογίες, συνήθως στο πλαίσιο μιας κωδωνοειδούς καμπύλης.
Μέθοδος σύγκρισης κριτηρίων / παραγόντων - Factor comparison method


Μια μέθοδος αξιολόγησης θέσεων εργασίας κατά την οποία οι θέσεις συγκρίνονται μεταξύ τους ως προς ορισμένους παράγοντες (π.χ. ικανότητες, προσπάθεια, λήψη αποφάσεων, ευθύνες για χρηματοικονομικά θέματα, διοίκηση ανθρώπων).

Για κάθε παράγοντα καθορίζεται μία χρηματική αξία και ακολούθως προσδιορίζεται η συνολική αμοιβή κάθε θέσης.

"factor-comparison method." A Dictionary of Business and Management. 2006. Retrieved June 16, 2011 from Encyclopedia.com: http://www.encyclopedia.com/doc/1O18-factorcomparisonmethod.html
Μέθοδος επιβεβλημένης/ αναγκαστικής επιλογής - Forced-choice


Χρησιμοποιείται στη δημιουργία ενός ερωτηματολογίου ή εξέτασης (τεστ) όπου οι εξεταζόμενοι απαιτείται να επιλέξουν μια απάντηση από μια σειρά πιθανών απαντήσεων. Αναφέρεται επίσης σε μια στρατηγική αξιολόγησης της απόδοσης, στην οποία ο αξιολογητής λαμβάνει ενδεικτικές προτάσεις που περιγράφουν τα επίπεδα απόδοσης και ζητείται από αυτόν να επιλέξει την περισσότερο και λιγότερο χαρακτηριστική δήλωση.
Μείωση επιπέδων ιεραρχίας - De-layering


Μια στρατηγική οργανωτικής αναδιάρθρωσης που στοχεύει στη μείωση των βαθμίδων διευθυντών ή προϊσταμένων και στη δημιουργία μίας πιο επίπεδης επιχειρησιακής δομής.

Institute for Employment Studies: Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο βρετανικό ερευνητικό κέντρο που εξειδικεύεται σε θέματα απασχόλησης, αγοράς εργασίας, πολιτικών και πρακτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Ο παρακάτω σύνδεσμος σας οδηγεί σε άρθρο που αφορά στη μείωση των επιπέδων ιεραρχίας.

http://www.employment-studies.co.uk/pubs/summary.php?id=2901)http://www.economist.com/node/12677027
2)http://www.businessdictionary.com/definition/delayering.html
Μειονότητες - Minorities


Άντρες και γυναίκες μειονοτικών ομάδων για τις οποίες απαιτείται υποβολή έκθεσης EEO-1, ήτοι Αφροαμερικανοί, Λατίνοι, Ασιάτες ή Ιθαγενείς Νήσων Ειρηνικού, Ιθαγενείς της Αμερικής (Ινδιάνοι) ή Ιθαγενείς της Αλάσκα. Ο όρος μπορεί να αναφέρεται σε όλες αυτές τις ομάδες συνολικά ή σε μία εξ’ αυτών.
Μέθοδος υποχρεωτικής κατάταξης - Forced ranking


Μια αφιλεγόμενη μέθοδος αξιολόγησης της απόδοσης, στην οποία ζητείται από τους αξιολογητές να προσδιορίσουν τους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν τις καλύτερες επιδόσεις και είναι έτοιμοι να προαχθούν, καθώς και τους εργαζόμενους που εμπίπτουν στη χαμηλή απόδοση και οι οποίοι πρέπει είτε να βελτιωθούν είτε να αποχωρήσουν από τον οργανισμό.

Harvard Business School Working Knowledge for Business Leaders: Άρθρο που περιγράφει τα οφέλη της μεθόδου υποχρεωτικής κατανομής


Grote, D. (2005). Forced Ranking: Making Performance Management Work. Harvard Business School Working Knowledge. http://hbswk.hbs.edu/archive/5091.html
Μεικτό εργατικό δυναμικό - Blended workforce


Εργατικό δυναμικό αποτελούμενο από μόνιμους εργαζομένους πλήρους απασχόλησης, μερικής απασχόλησης, προσωρινούς εργαζομένους και ανεξάρτητους εργολάβους.
Μελέτη σκοπιμότητας - Feasibility study


Μια μελέτη σχεδιασμένη να αποκαλύψει αν μια επιχείρηση, προϊόν, έργο ή διαδικασία δικαιολογεί την επένδυση χρόνου, χρημάτων και άλλων πόρων.
Μελέτη περίπτωσης - Case study


Η μελέτη περίπτωσης είναι μία ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιεί αληθινά σενάρια που εστιάζουν σε συγκεκριμένα ζητήματα και εξετάζονται εις βάθος με σκοπό τη δημιουργία ή την εξέταση υποθέσεων, τον εντοπισμό των υποκείμενων αιτιών που προκαλούν τα γεγονότα ή την εξαγωγή συμπερασμάτων.

ECCH: Οργανισμός ο οποίος περιέχει στοχεύει στην ενίσχυση της διδασκαλίας μέσω μελέτης περιπτώσεων. Διαθέτει μία βάση δεδομένων με περισσότερες από 40.000 μελέτες περιπτώσεων σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων οι οποίες διατίθενται δωρεάν ή επί πληρωμή.


http://www.ecch.com/
Μείωση προσωπικού - Downsizing


Η διαδικασία μείωσης του εργατικού δυναμικού μίας επιχείρησης μέσω κατάργησης θέσεων εργασίας, των διοικητικών βαθμίδων, λειτουργιών κ.λπ. http://blogs.hbr.org/vermeulen/2009/04/the-tricky-truth-about-downsiz.html
http://humanresources.about.com/od/layoffsdownsizing/Downsizing_and_Layoff_Strategies.htm
http://www.shrm.org/hrdisciplines/staffingmanagement/Pages/downsizing.aspx
Μεταβολή οικογενειακής κατάστασης - Family status change


Οι αλλαγές στην υπάρχουσα οικογενειακή κατάσταση ενός ανθρώπου όπως γάμος, διαζύγιο, γέννηση / υιοθεσία τέκνου, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν τα προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης,

Alfred P. Sloan Work and Family Research Network:
Δίκτυο του Κολλεγίου της Βοστώνης το οποίο προσφέρει δωρεάν πηγές, γνώσεις και ερευνητικές μελέτες σχετικά με την οικογένεια και την εργασία, και απευθύνεται σε ακαδημαΙκούς, ερευνητές, επαγγελματίες και υπεύθυνους διαμόρφωσης κυβερνητικής πολιτικής.


http://wfnetwork.bc.edu/
Μέσος μισθός - Mean wage


Ο μέσος μισθός ενός εργαζόμενου σε μια συγκεκριμένη θέση ή επάγγελμα, ο οποίος προσδιορίζεται προσθέτοντας τους συνολικούς μισθούς όλων όσων κατέχουν τη συγκεκριμένη θέση ή επάγγελμα και στη συνέχεια διαιρώντας το αποτέλεσμα με το συνολικό αριθμό των θητευόντων σε αυτή τη θέση.
Μεσολάβηση/ Διαμεσολάβηση - Mediation


Μια διαδικασία ιδιωτικής διαπραγμάτευσης και λήψης αποφάσεων, στην οποία ένας μεσολαβητής βοηθά πρόσωπα ή ομάδες προσώπων να βρουν μια λύση σε κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα ή διαφορά.
Μεσίτης γνώσης - Knowledge broker


Το πρόσωπο που διευκολύνει τη δημιουργία, τη συμμετοχή και τη χρήση της γνώσης σε έναν οργανισμό, συνδέοντας πρόσωπα με παρόχους.
Μεταφορά δραστηριοτήτων σε χώρες φθηνότερου κόστους - Offshoring


Η πρακτική μετεγκατάστασης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως η παραγωγή/ βιομηχανική παραγωγή, σε κάποια διεθνή τοποθεσία με χαμηλότερο κόστος παραγωγής.
Μεταφερόμενη αποζημίωση - Deferred compensation


Η μεταφορά εισοδημάτων ενός εργαζομένου στο μέλλον σε συνεργασία με τον εργοδότη στο πλαίσιο ενός προγράμματος (π.χ. συνταξιοδοτικό, αγορά μετοχών), κυρίως για φορολογικούς σκοπούς. http://www.businessdictionary.com/definition/deferred-compensation-plan.html
Μεταπολεμική γενιά - Baby boomers


Τα άτομα τα οποία γεννήθηκαν μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου έως τις αρχές τις δεκαετίας του 1960. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Απογραφή των Η.Π.Α (US Census Bureau)., η περίοδος αυτή ορίζεται από το 1946 έως το 1964. Τα χαρακτηριστικά αυτής της γενιάς διαφέρουν καθώς εξαρτώνται από τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα κάθε χώρας. Σε αρκετές δυτικές χώρες ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού την μεταπολεμική περίοδο λόγω της πραγματοποίησης πολλών γάμων που είχαν αναβληθεί κατά την περίοδο του Β'ΠΠ, και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη γενιά μεγάλωσε σε κλίμα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Αυτή η ερμηνεία δεν ισχύει για την ίδια γενιά στην Ελλάδα η οποία μεγάλωσε σε κλίμα εμφυλίου πολέμου και σαφώς χαμηλότερων ρυθμών ανάπτυξης."baby boom." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica, 2011. Web. 02 Jun. 2011. .
Μεταδοτική ασθένεια - Communicable disease


Οποιαδήποτε ασθένεια που μεταδίδεται άμεσα ή έμμεσα σε κάποιο άτομο από κάποιο πρόσωπο ή ζώο που έχει μολυνθεί με τη μεσολάβηση ενός άλλου ζώου, ξενιστή ή φορέα ή μέσω του άψυχου περιβάλλοντος.

Στις μεταδοτικές ασθένειες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η γρίπη, η φυματίωση, η επιπεφυκίτιδα, η λοιμώδης μονοπυρήνωση, το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS), η ηπατίτιδα Α, Β, Γ και Δ, η μηνιγγίτιδα, το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο (SARS) και τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα.

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας:
Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που ηγείται των θεμάτων παγκόσμιας υγείας.
http://www.who.int
Μη παραδοσιακή μορφή απασχόλησης - Nontraditional employment


Χρησιμοποιείται για να υποδείξει επαγγέλματα ή συγκεκριμένους κλάδους όπου οι γυναίκες αποτελούν συνήθως ποσοστό μικρότερο του 25 τοις εκατό του εργατικού δυναμικού.
Μη διάκριση - Nondiscrimination


Η πρακτική μη διακρίσεων κατά μελών μειονεκτουσών ή προστατευόμενων ομάδων σε πρακτικές πρόσληψης, πολιτικές, παροχές ή συνθήκες απασχόλησης.
Μη απαλλασσόμενος εργαζόμενος - Nonexempt employee


Ο εργαζόμενος που δεν πληροί οποιοδήποτε από τα κριτήρια απαλλαγής του Νόμου περί Δίκαιων Προτύπων Εργασίας και αμείβεται με την ώρα και καλύπτεται από νόμους σχετικά με το μισθό και τις ώρες εργασίας, την υπερωριακή αμοιβή, κ.λπ.
Μετέπειτα αποκτηθέντα τεκμήρια - After-acquired evidence


Τα μετέπειτα αποκτηθέντα τεκμήρια, τα οποία χρησιμοποιούνται σε δικαστικές διαμάχες που αφορούν εργασιακές διακρίσεις, αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία που ο εργοδότης ανακαλύπτει αφού έχει ήδη απολύσει κάποιον εργαζόμενο και τα οποία αποδεικνύουν ότι, ακόμα κι αν η επίμαχη απόλυση κριθεί παράνομη, ο εργοδότης θα είχε ούτως ή άλλως απολύσει τον εργαζόμενο υπό το πρίσμα της αποκάλυψης του παραπτώματος.
Μισθός διαβίωσης - Living wage


Ένας μισθός που επαρκεί για την άνετη διαβίωση ενός εργαζομένου και της οικογένειάς του.
Μικτού περιθώριο κέρδους - Gross product margin


Η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης ενός συγκεκριμένου προϊόντος και του κόστους παραγωγής του προϊόντος.
Μητρική δομή/ οργάνωση ή Μικτή οργάνωση - Matrix organization


Μια οργανωτική δομή, στην οποία οι εργαζόμενοι λογοδοτούν σε περισσότερους από έναν διευθυντές ή προϊσταμένους.
Μη συμμόρφωση - Noncompliance


Μη τήρηση των εφαρμοστέων κατευθυντήριων γραμμών και κανονισμών περί ίσων ευκαιριών απασχόλησης ή θετικής δράσης.
Μελέτη σκοπιμότητας - Feasibility study


Μια μελέτη σχεδιασμένη να αποκαλύψει αν μια επιχείρηση, προϊόν, έργο ή διαδικασία δικαιολογεί την επένδυση χρόνου, χρημάτων και άλλων πόρων.
Μελέτη σκοπιμότητας - Feasibility study


Μια μελέτη σχεδιασμένη να αποκαλύψει αν μια επιχείρηση, προϊόν, έργο ή διαδικασία δικαιολογεί την επένδυση χρόνου, χρημάτων και άλλων πόρων.
Μελέτη σκοπιμότητας - Feasibility study


Μια μελέτη σχεδιασμένη να αποκαλύψει αν μια επιχείρηση, προϊόν, έργο ή διαδικασία δικαιολογεί την επένδυση χρόνου, χρημάτων και άλλων πόρων.

Π

Παγκοσμιοποίηση - Globalization


Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους αυξανόμενους κινητούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε χώρες του εξωτερικού.
Παραβίαση σύμβασης - Breach of contract


Συντελείται όταν ένα πρόσωπο που αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος σε μία σύμβαση ή συμφωνία, δεν τηρεί ή παραβιάζει τους όρους της συμβάσεως.
Παραπλανητική επιλογή ή ερέθισμα / Παράγοντας εκτροπής της προσοχής - Distractor


Αναφέρεται στην ενσωμάτωση αναληθών στοιχείων ή απαντήσεων σε ένα μέσο αξιολόγησης, όπου ζητείται από τον διαγωνιζόμενο να επιλέξει από ένα σύνολο στοιχείων ή απαντήσεων (π.χ. εξετάσεις πολλαπλής επιλογής).
Παράνομος μετανάστης/ αλλοδαπός - Illegal immigrant/alien


Ένα άτομο που δεν είναι Αμερικανός υπήκοος και έχει εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς επίσημα έγγραφα και χωρίς να συμμορφώνεται με τις νόμιμα απαιτούμενες διαδικασίες μετανάστευσης και πολιτογράφησης των Η.Π.Α.
Παράλληλα επίπεδα επαγγελματικής σταδιοδρομίας / Διπλή σκάλα επαγγελματικής σταδιοδρομίας - Dual career ladders


Δύο παράλληλες σκάλες επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε μία επιχείρηση οι οποίες οδηγούν σε θέσεις ίσης αξίας. Η διπλή σκάλα επιτρέπει σε εργαζόμενους να εναλλάσσονται ανάμεσα σε τεχνικές, επαγγελματικές ή διοικητικές θέσεις κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Θεωρείται ως ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τη διακράτηση τεχνικά καταρτισμένων εργαζομένων οι οποίοι επιθυμούν να κερδίσουν υψηλότερη θέση κύρους και αντίστοιχες αμοιβές εντός του οργανισμού, δίχως να έχουν αμιγώς διοικητικά καθήκοντα.
Παράθυρο Johari - Johari Window


Ένα μοντέλο αποκάλυψης ηγετικών ικανοτήτων και ανατροφοδότησης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μέτρηση της απόδοσης και απεικονίζει τέσσερα τεταρτημόρια (παράθυρα) γνώσης. Τεταρτημόριο Ι – αντιστοιχεί στην περιοχή ελεύθερης δραστηριότητας ή στη δημόσια περιοχή και αναφέρεται στη συμπεριφορά και στα κίνητρα που είναι γνωστά σε εμάς και στους άλλους. Τεταρτημόριο ΙΙ – αντιστοιχεί στην «τυφλή» περιοχή, που περιέχει χαρακτηριστικά μας που βλέπουν οι άλλοι, αλλά εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Τεταρτημόριο ΙΙΙ – αντιστοιχεί σε περιοχές αποφυγής ή κρυμμένες περιοχές και αφορά στοιχεία τα οποία εμείς γνωρίζουμε αλλά δεν αποκαλύπτουμε σε άλλους (π.χ. μια κρυφή ατζέντα ή θέματα για τα οποία κρύβουμε ευαίσθητα συναισθήματα). Τεταρτημόριο IV - αντιστοιχεί στις περιοχές άγνωστης δραστηριότητας, στις οποίες τόσο το άτομο όσο και οι άλλοι δεν έχουν γνώση ορισμένων συμπεριφορών ή κινήτρων.
Παραγωγικότητα της εργασίας - Labor productivity


Η συσχέτιση μεταξύ ενός δεδομένου παραγόμενου έργου και του χρόνου εργασίας που χρησιμοποιήθηκε για να παραχθεί το έργο αυτό.Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Παρέχει στοιχεία που αφορούν στην αγορά εργασίας, όπως δείκτες απασχόλησης, ανεργίας, παραγωγικότητας, δείκτες επιτοκίων, χρηματοικονομικούς δείκτες εντός της ζώνης του Ευρώ: http://sdw.ecb.europa.eu/home.do
Παροχές συντρόφου στο πλαίσιο ελεύθερης συμβίωσης - Domestic partner benefits


Πρόγραμμα παροχών που προσφέρει ένας εργοδότης, ο οποίος αναγνωρίζει άτομα του ίδιου ή αντίθετου φύλου ως ισότιμα με το θεσμό του / της συζύγου για σκοπούς ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.
Παροχές - Benefits


Οι παροχές είναι μια μορφή έμμεσης ανταμοιβής που στόχο έχει να παρέχει στους εργαζομένους προστιθέμενη προστασία, να ενισχύσει την θετική στάση προς τον οργανισμό και να ανταμείψει την απασχόληση. Συνήθως λαμβάνει μη χρηματική μορφή.

Οι παροχές προσφέρονται συνήθως σε εργαζομένους καθώς και στα άμεσα μέλη της οικογένειάς τους. Ποιός καλύπτεται, τι είδους παροχές προσφέρονται, πώς υπολογίζεται και κατανέμεται το κόστος και πώς εκλαμβάνεται και επικοινωνείται η αξία τους, αποτελούν σημαντικά ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει ο εργοδότης.

WorldatWork: Πρόκειται για έναν διεθνή οργανισμό με περισσότερα από 50 χρόνια ιστορίας ο οποίος παρέχει εκπαίδευση, οργανώνει συνέδρια, και διεξάγει ερευνητικές μελέτες σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και εξειδικεύεται μεταξύ άλλων σε θέματα αμοιβών και παροχών.

http://www.worldatwork.org
Παρενόχληση που δημιουργεί εχθρικό περιβάλλον - Hostile environment harassment


Σεξουαλική ή άλλη μεροληπτική συμπεριφορά, η οποία είναι τόσο σοβαρή και διάχυτη ώστε να παρεμβαίνει στη δυνατότητα ενός ατόμου να εκτελέσει τα εργασιακά του καθήκοντα, δημιουργεί εκφοβιστικό, προσβλητικό, απειλητικό ή ταπεινωτικό εργασιακό περιβάλλον ή προκαλεί μια κατάσταση στην οποία η ψυχολογική ευημερία ενός ατόμου επηρεάζεται δυσμενώς.
Παρενόχληση - Harassment


Συμπεριφορές ή ενέργειες που βασίζονται στη φυλή, το θρήσκευμα, το φύλο, την εθνική προέλευση, την ηλικία, τυχόν αναπηρία, στρατιωτική ιδιότητα ή ιδιότητα ως βετεράνου πολέμου, αρκετά σοβαρές ή διάχυτες ώστε να δημιουργούν εχθρικό, προσβλητικό, καταχρηστικό ή εκφοβιστικό εργασιακό περιβάλλον για ένα λογικό άνθρωπο. Σε ορισμένους νόμους του κράτους, ο ορισμός της «παρενόχλησης» μπορεί επίσης να περιλαμβάνει επιπρόσθετες ομάδες προστασίας, όπως όσον αφορά το σεξουαλικό προσανατολισμό, την οικογενειακή κατάσταση, τον τρανσεξουαλισμό ή τη διαφυλική ενδυμασία, την πολιτική ιδεολογία, το ποινικό μητρώο, προηγούμενη ψυχιατρική υποστήριξη, το επάγγελμα, την υπηκοότητα, την προσωπική εμφάνιση, το μορφωτικό επίπεδο, το κάπνισμα εκτός εργασίας, την καταγωγή από τα Απαλλάχια όρη, τη συμμετοχή σε προγράμματα κρατικής στήριξης ή τη δυσμενή αποστράτευση.
Παραχώρηση αδείας - Leave sharing


Ένα πρόγραμμα παροχής αδείας που επιτρέπει σε εργαζόμενους να παραχωρήσουν μη χρησιμοποιηθείσα άδεια ασθενείας σε ένα συνάδελφό τους, ο οποίος έχει εξαντλήσει όλη τη διαθέσιμη άδεια ασθενείας του και ο οποίος απουσιάζει λόγω μακροχρόνιας ασθένειας ή τραυματισμού.
Παράπονο/ Καταγγελία/ Προσφυγή - Grievance


Επίσημη καταγγελία ή ισχυρισμός ενός εργαζομένου ή ομάδας εργαζομένων που υποβάλλεται λόγω άδικης μεταχείρισης ή παραβίασης μιας σύμβασης.
Πιστοποίηση - Accreditation


Μια διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης της ποιότητας και πιστοποίησης από έναν αναγνωρισμένο φορέα που αξιολογεί πρόσωπα, κολέγια, πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά προγράμματα και επιχειρήσεις προκειμένου να διασφαλίσει ότι εκτελούν δεόντως και αποτελεσματικά τις λειτουργίες που διατείνονται ότι εκτελούν.

Φορείς πιστοποίησης επιχειρήσεων:
EFQM (European Foundation for Quality Management)
http://www.efqm.org/en/

Investors in People:
http://www.investorsinpeople.co.uk

Φορείς πιστοποίησεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων:

AMBA (The Association of MBAs): http://www.mbaworld.com/

NEASC (New England Association of Schools and Colleges):
www.neasc.org

AASCB (The Association to Advance Collegiate School of Business):
http://www.aacsb.edu/

EQUIS (Εuropean Quality Improvement System): http://www.efmd.org/http://www.merriam-webster.com/dictionary/accreditation
Παύση οικονομικής συνδρομής σε συνδικαλιστικούς φορείς - Deauthorization


Διαδικασία αυτή προβλέπεται από την Αμερικάνικη νομοθεσία βάσει της οποίας παύεται η υποχρεωτική πληρωμή συνδρομής στους συνδικαλιστικούς φορείς μετά από σχετική ψηφοφορία των εργαζομένων.

Η συνδικαλιστική εκπροσώπηση των εργαζομένων εξακολουθεί να υφίσταται ανεξάρτητα από την πληρωμή της συνδρομής.

National Right to Work Legal Defense Foundation:
Πρόκειται για ένα οργανισμό ο οποίος παρέχει δωρεάν νομική βοήθεια σε εργαζόμενους των οποίων παραβιάζονται τα ανθρώπινα η πολιτικά δικαιώματα από καταχρηστική συνδικαλιστική συμπεριφορά.


http://www.nrtw.org/deauthorization-election
Πάροχος υπηρεσιών εφαρμογών - Application service provider (ASP)


Ένας οργανισμός που παραδίδει εφαρμογές λογισμικού και σχετικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, επιτρέποντας σε μία επιχείρηση να αναθέσει εξωτερικά ορισμένες ή όλες τις ανάγκες του στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών.
Περιγραφή θέσης εργασίας - Job description


Γραπτή περιγραφή μιας θέσης εργασίας, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη γενική φύση της προς εκτέλεση εργασίας, συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα, καθώς και τις ιδιότητες ή τα προσόντα που πρέπει να έχει ο εργαζόμενος για να εκτελέσει την εργασία.
Πειθαρχική ενέργεια - Disciplinary action


Ένα μέσο επίπληξης των εργαζομένων που δεν τηρούν τα πρότυπα απόδοσης, τις πολιτικές ή τους κανόνες του οργανισμού. http://humanresources.about.com/od/discipline/Progressive_Disciplinary_Action.htm
http://www.businessdictionary.com/definition/disciplinary-procedure.html
Περιγραφική κλίμακα - Descriptive scale


Οποιαδήποτε κλίμακα αξιολόγησης που χρησιμοποιεί επίθετα ή φράσεις για να προσδιορίσει τα επίπεδα απόδοσης.
Περιστασιακή απασχόληση - Casual employment


Η πρακτική προσωρινής πρόσληψης εργαζομένων όποτε χρειάζεται, είτε για την βραχυπρόθεσμη αντικατάσταση μόνιμων εργαζομένων πλήρους απασχόλησης οι οποίοι απουσιάζουν για μικρό ή μεγάλο διάστημα, είτε για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών στελέχωσης του εργοδότη κατά τη διάρκεια επιχειρηματικών περιόδων υψηλής εμπορικής κίνησης ή ζήτησης. Στους περιστασιακά απσχολούμενους εργαζόμενους συνήθως παρέχονται λιγότερες απολαβές και ελάχιστη εργασιακή ασφάλεια. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της μορφής απασχόλησης είναι η έλλειψη συνέχειας στη σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, με αποτέλεσμα να είναι αμφίβολο αν οι περιστασιακά απσχολούμενοι θα πρέπει καν να αποκαλούνται "εργαζόμενοι" http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/casualworker.htm
http://www.ine.otoe.gr/UplDocs/ereunes/eyeliksies/FEMMES.pdf
Πολιτικά / Αστικά Δικαιώματα - Civil rights


Τα δικαιώματα που προστατεύει το Σύνταγμα της Ελλάδας και οι κρατικοί νόμοι που θεσπίστηκαν για να προστατεύσουν ένα ευρύ φάσμα ατομικών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα ψήφου, η ελευθερία του λόγου, το δικαίωμα του συναθροίζεσται το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης, κ.λπ.
Πνευματική ιδιοκτησία - Intellectual property


Ιδιοκτησία η οποία προστατεύεται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία και περιλαμβάνει εμπορικά απόρρητα, εμπιστευτικές ή ιδιοκτησιακές πληροφορίες, υλικό που υπόκειται σε δικαιώματα αναπαραγωγής, δημιουργικό ή πνευματικό έργο, ιδέες, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή εφευρέσεις.
Πληροφοριακό σύστημα ανθρώπινου δυναμικού - Human resource information system (HRIS)


Μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται για τη συλλογή, αποθήκευση, τήρηση και ανάκτηση πληροφοριών σχετικά με εργαζομένους και θέματα ανθρώπινου δυναμικού.
Πιστοποίηση εργατικού δυναμικού - Labor certification


Η πιστοποίηση εργατικού δυναμικού είναι μια δήλωση του αμερικανικού Υπουργείου Εργασίας (DOL) ότι μια συγκεκριμένη θέση σε μια συγκεκριμένη εταιρεία είναι «ανοιχτή» διότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι Αμερικανοί εργαζόμενοι που να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την κάλυψη της θέσης. Τα προγράμματα πιστοποίησης αλλοδαπού εργατικού δυναμικού είναι σχεδιασμένα για να διασφαλίσουν ότι η είσοδος αλλοδαπών για να εργαστούν μόνιμα ή προσωρινά στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επηρεάσει δυσμενώς τις ευκαιρίες απασχόλησης, τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας Αμερικανών εργαζομένων.
Πολιτικές φιλικές προς την οικογένεια - Family-friendly


Προγράμματα επιχορηγούμενα από οργανισμούς τα οποία είναι σχεδιασμένα να βοηθούν τους εργαζομένους να εξισορροπούν την τους οικογενειακούς και επαγγελματικούς ρόλους. Περιλαμβάνουν προγράμματα ευέλικτου ωραρίου, διαχείρισης άγχους, προγράμματα μέριμνας για παιδιά κλπ. Grandey, A. & Cordeiro, B. (2002). Family-Friendly Policies and Organizational Justice (encyclopedia entry). Sloan Work and Family Reserch Network. http://wfnetwork.bc.edu/encyclopedia_template.php?id=231
Πολιτική κατά του Νεποτισμού ή της οικογενειοκρατίας - Anti-nepotism policy


Η πολιτική ενός εργοδότη που απαγορεύει την ταυτόχρονη απασχόληση δύο ή περισσοτέρων μελών της ίδιας οικογένειας. Modern Language Association (MLA):"nepotism." The American Heritage New Dictionary of Cultural Literacy, Third Edition. Houghton Mifflin Company, 2005. 10 Aug. 2009. Dictionary.com.
Πολιτισμικές διαφορές - Cultural differences


Οι διάφορες συμπεριφορές, πεποιθήσεις, έθιμα, παραδόσεις και γλώσσες που είναι χαρακτηριστικά σε ομάδες ανθρώπων μιας συγκεκριμένης φυλής, εθνικότητας, ή εθνικής καταγωγής.

World Values Survey: O εν λόγω διεθνής οργανισμός αποτελείται από ένα δίκτυο κοινωνικών επιστημόνων που ερευνούν και μελετούν τις πεποιθήσεις, τις αξίες, και τα κίνητρα των ανθρώπων στα κράτη του κόσμου.
Www.worldvaluessurvey.org
Πολιτική προστασίας εγκύων - Fetal protection policy


Μια εργοδοτική πολιτική που στόχο έχει να προστατεύσει το αγέννητο έμβρυο μιας εγκυμονούσας, εξαιρώντας την από την εκτέλεση καθηκόντων που απαιτούν την έκθεση ή χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών ή υλικών.

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.):
Ινστιτούτο το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των ανθρώπων στο εργασιακό περιβάλλον. Στον σύνδεσμο θα βρείτε νόμους και προεδρικά διατάγματα σχετικά με τη προστασία της μητρότητας στην Ελλάδα.
http://www.elinyae.gr/el/category_details.jsp?cat_id=870

Περιοδικό "Επιθεώρησις ΙΚΑ Ασφαλιστικού και Εργατικού Δικαίου" (ΕΑΕΔ).
Συνδρομητικό μηνιαίο περιοδικό το οποίο κυκλοφορεί ανελλιπώς από το 1966 και αποτελεί έγκυρη πηγή ενημέρωσης για ασφαλιστικά και εργατικά θέματα. Περιλαμβάνει νέους νόμους, ρυθμίσεις, τροποποιήσει νομοθετημάτων, πληροφορίες για τις αποδοχές κάθε κλάδου, μελέτες κλπ.
http://eaed.gr

Νόμος 1483 / 1984:
Με βάση το άρθρο 15 του εν λόγω νόμου για την "Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις -Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων", απαγορεύεται η απόλυση της εργαζόμενης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
http://www.ypakp.gr/uploads/files/2523.pdf
Πολιτική προσέλευσης - Attendance policy


Τα πρότυπα ενός εργοδότη σχετικά με την απαίτηση οι εργαζόμενοι να προσέρχονται εγκαίρως για εργασία κατά τις προγραμματισμένες περιόδους εργασίας.
Πρόβλεψη - Forecasting


Μια επιχειρηματική ανάλυση που πραγματοποιείται για να εκτιμηθούν οι μελλοντικές τάσεις που είναι πιθανόν να ανακύψουν. http://www.businessdictionary.com/definition/forecasting.html
"forecast". Oxford Dictionaries. April 2010. Oxford Dictionaries. April 2010. Oxford University Press. 20 June 2011 .
Πράσινη κάρτα - Green card


Κάρτα που εκδίδεται για κάποιον αλλοδαπό σύμφωνα με τη μεταναστευτική νομοθεσία, με την οποία χορηγείται σε αυτόν το δικαίωμα να γίνει νόμιμος, μόνιμος κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός του να εργαστεί νόμιμα.
Πρακτική άσκηση - Internship


Μια συνεργασία μεταξύ ενός οργανισμού και ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος, όπου οι σπουδαστές προσλαμβάνονται από έναν εργοδότη για συγκεκριμένη χρονική περίοδο σε μια επαγγελματική ή τεχνική θέση που σχετίζεται με το αντικείμενο σπουδών τους, προκειμένου να εφοδιαστούν με πρακτική εμπειρία και να προετοιμαστούν για το εργατικό δυναμικό.
Πρακτική απασχόλησης - Employment practice


Οποιαδήποτε πρακτική στελέχωσης, πρόσληψης, επιλογής, μετάθεσης ή προαγωγής, ή οποιαδήποτε άλλη λειτουργία κατά την οποία χρησιμοποιείται ένας μηχανισμός ανάλυσης ή διαλογής από τον εργοδότη.
Πολύπλευρη εκπαίδευση / Διαγώνια κατάρτιση - Cross training


Η διαδικασία εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού προκειμένου να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να εκτελέσουν ποικίλες λειτουργίες εντός του οργανισμού.
Πολυεπίπεδη οργανωτική δομή - Fat organization


Ένας οργανισμός η δομή του οποίου αποτελείται από πολλά διοικητικά επίπεδα.
Πολιτογράφηση/ Απόκτηση Ιθαγένειας ή Υπηκοότητας - Naturalization


Η διαδικασία με την οποία ένας αλλοδαπός γίνεται υπήκοος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και αποποιείται της υπηκοότητας οποιασδήποτε άλλης χώρας.
Πολιτισμική ενσωμάτωση - Cultural integration


Η διαδικασία που οδηγεί ανθρώπους διαφορετικής φυλετικής ή εθνικής προέλευσης να συναναστρέφονται ως ίσοι.Song, Sarah, "Multiculturalism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2010 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = .
Πρόγραμμα πλήρους ασφάλισης - Fully insured plan


Πρόγραμμα παροχών, στο οποίο ο εργοδότης συνάπτει σύμβαση με κάποιον άλλον οργανισμό, προκειμένου ο δεύτερος να αναλάβει την οικονομική ευθύνη για τις ιατρικές απαιτήσεις των ασφαλισμένων καθώς και όλες τις πραγματοποιηθείσες διαχειριστικές δαπάνες.
Πρόγραμμα μέριμνας παιδιών και προστατευομένων ατόμων - Dependent care assistance plan


Ένα εργοδοτικό πρόγραμμα που παρέχει σε εργαζομένους οικονομική ή άλλου είδους υποστήριξη όσον αφορά τη φύλαξη παιδιών ή εξαρτώμενων μελών. http://www.businessdictionary.com/definition/dependent-care-plan.html
Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών - Defined benefit plan


Προγράμματα σύμφωνα με τα οποία τα ποσά που είναι καταβλητέα για παροχές εξόδου από την υπηρεσία προσδιορίζονται από ένα μαθηματικό τύπο, που συνήθως βασίζεται είτε στις αποδοχές των εργαζομένων είτε στα έτη υπηρεσίας ή και στους δύο αυτούς παράγοντες. 1) http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/7855 2) http://www.businessdictionary.com/definition/defined-benefit-plan.html
Πρόγραμμα ευέλικτων παροχών - Cafeteria plan


Ένα πρόγραμμα παροχών που επιτρέπει στους εργαζομένους να επιλέξουν ανάμεσα σε μία ή περισσότερες παροχές και χρηματικές αμοιβές με βάση τις δικές τους ανάγκες και προτιμήσεις. http://www.investopedia.com/terms/c/cafeteriaplan.asp
Πρόγραμμα επιμισθίου - Bonus plan


Ένα σύστημα οικονομικών κινήτρων το οποίο ανταμείβει τους εργαζομένους επιπλέον του βασικού μισθού όταν επιτυγχάνουν ατομικούς, ομαδικούς ή εταιρικούς στόχους.
Πρόγραμμα ανάπτυξης - Development program


Επιμορφωτικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα, σχεδιασμένα να δώσουν ώθηση στην επαγγελματική εξέλιξη ενός ατόμου, αυξάνοντας τις δεξιότητες, τις γνώσεις ή τις ικανότητές του.
Πρόγραμμα αγοράς μετοχών από εργαζομένους - Employee stock ownership plan (ESOP)


Ένα πρόγραμμα με το οπόιο οι εργαζόμενοι μπορούν να αποκτήσουν μετοχές της εταιρείας στην οποία εργάζονται. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους οι εταιρείες εφαρμόζουν αυτά τα προγράμματα, με κυριότερους την παρακίνηση των εργαζομένων και την αγορά μετοχών από συνταξιοδοτούμενες ιδιοκτητες της εταιρείας. Για την υλοποίηση ενός προγράμματος αγοράς μετοχών από εργαζομένους, η εταιρεία δημιουργεί ένα καταπίστευμα στο οποίο συνεισφέρει μετοχές από τα αποθέματά της, ή προσφέρει ρευστό για να αγοράσει νέες μετοχές, ή δανείζεται για να αγοράσει νέες μετοχές.

National Centre for Employee Ownership: Ένας ιδιωτικός οργανισμός ο οποίος αποτελεί χρήσιμη πηγή πληροφοριών, ερευνητικών μελετών, συνδέσμων κλπ σχετικά με προγράμματα αγοράς μετοχών από εργαζομένους.
http://www.nceo.org

The ESOP Association:
Αμερικάνικος οργανισμός με αποκλειστική ενασχόληση τα προγράμματα αγοράς μετοχών από εργαζομένους, με κύριο σκοπός την παροχή συμβουλών στα μέλη του.
http://www.esopassociation.orghttp://www.businessdictionary.com/definition/employee-stock-ownership-plan-ESOP.html
http://www.investopedia.com/terms/e/esop.asp
Πρόγραμμα Χορήγησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών - Εmployee stock purchase plan (ESPP)


Ένα πρόγραμμα του εργοδότη που ενθαρρύνει τους εργαζομένους να αγοράσουν μετοχές της εταρείας σε τιμή κατώτερη της αγοραίας αξίας, με σκοπό την ενίσχυση της παρακίνησης και αφοσίωσής τους.

Worker Participation in Europe / Financial Participation:
Ιστοσελίδα του European Trade Union Institute που ασχολείται με τις πολιτικές και τα συστήματα ενημέρωσης και συμμετοχής των εργαζομένων στις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρακάτω σύνδεσμος παρέχει πληροφορίες για τις διάφορες μορφές οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, τις σχετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ καθώς τις θέσεις των συνδικαλιστικών σωματείων, βιβλιογραφικές πηγές και συνδέσμους.
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Across-Europe
Πρόγραμμα υποστήριξης εργαζομένων - Employee assistance program (EAP)


Ένα πρόγραμμα παρέμβασης στο χώρο εργασίας, σχεδιασμένο να εντοπίζει και να υποστηρίζει εργαζόμενους στην επίλυση προσωπικών προβλημάτων (π.χ. συζυγικών, οικονομικών ή συναισθηματικών προβλημάτων, οικογενειακών ζητημάτων, κατάχρησης ουσιών/ αλκοόλ), τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς την απόδοση του εργαζόμενου.

Employee Assistance Professionals Association (EAPA): Αμερικάνικος οργανισμός που απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου και στοχεύει στην προώθηση καλών πρακτικών και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και υπηρεσιών που προσφέρουν τα μέλη του.
http://www.eapassn.org/

Employee Assistance Professionals Association UK / Hellas (EAPA UK, EAPA Hellenic Branch): Πρόκειται για τα παραρτήματα του EAPA στην Βρετανία και την Ελλάδα.
http://www.eapa.org.uk
http://www.eapagreece.com

Employee Assistance European Forum (EAEF):
Ευρωπαϊκός αναπτυσσόμενος οργανσιμός που απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου. Όπως και στις παραπάνω ιστοσελίδες, διατίθενται πληροφορίες για συνέδρια και συναντήσεις των μελών καθώς και περιορισμένος αριθμός δωρεάν πληροφοριών και άρθρων για τα μη μέλη.
http://www.eaef.org/
Πρόγραμμα σύστασης νέων εργαζομένων - Employee referral program


Μια στρατηγική στελέχωσης, όπου οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι ανταμείβονται όταν συστήνουν κατάλληλα καταρτισμένους υποψηφίους για απασχόληση.
Πρόγραμμα συμμετοχής στα κέρδη - Gainsharing plan


Ένα πρόγραμμα παροχής κινήτρων που χρησιμοποιείται για την αύξηση της παραγωγικότητας, στο οποίο οι εργαζόμενοι επιβραβεύονται άμεσα για την επίτευξη στόχων όπως ο αριθμός παραπόνων, το ποσοστό έγκαιρων παραδόσεων κλπ, σε αντίθεση με τα προγράμματα συμμετοχής στα κέρδη στα οποία οι εργαζόμενοι αμείβονται με βάση τα κέρδη της εταιρείας."Gainsharing". Worker Participation Glossary. http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Across-Europe/Financial-Participation/Glossary
"gainsharing." The Oxford Pocket Dictionary of Current English. 2009. Encyclopedia.com. 20 Jun. 2011 .
Πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης - Early retirement plan


Ένα πρόγραμμα κινήτρων που προσφέρει ένας οργανισμός στους εργαζόμενους που πλησιάζουν στην ηλικία συνταξιοδότησης να συνταξιοδοτηθούν εθελούσια πριν την προβλεπόμενη ηλικία. "early retirement". Oxford Dictionaries. April 2010. Oxford Dictionaries. April 2010. Oxford University Press. 9 June 2011 .
Πρόγραμμα πρόωρης επιστροφής στην εργασία - Early return to work program


Τροποποιημένα εργασιακά προγράμματα, σχεδιασμένα για να παρακινήσουν τους εργαζομένους οι οποίοι απουσιάζουν από την εργασία λόγω τραυματισμού ή ασθένειας, να επιστρέψουν στη δουλειά τους νωρίτερα, δίνοντας τους ειδικά προσαρμοσμένα καθήκοντα ή περιορισμένο φόρτο εργασίας μέχρι να είναι σε θέση να αναλάβουν πλήρως τα συνήθη καθήκοντά τους.
Προειδοποίηση ή Γνωστοποίηση - Notice


Σε περιπτώσεις παράνομης απόλυσης, το δόγμα αυτό χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί εάν ο εργοδότης έδωσε στον εργαζόμενο επαρκή προειδοποίηση σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις που θα είχε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά του εάν αυτή δεν βελτιωνόταν.
Προγραμματισμός εργατικού δυναμικού - Manpower planning


Η διαδικασία αξιολόγησης του περιεχομένου και της σύνθεσης του εργατικού δυναμικού ενός εργοδότη, προκειμένου να εκτιμηθούν οι απαιτούμενες μελλοντικές ανάγκες προσωπικού για την εκπλήρωση των επιχειρηματικών στόχων και απαιτήσεων.
Προγραμματισμός αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης - Emergency planning


Η διαδικασία καθορισμού συγκεκριμένων ενεργειών ή μέτρων για την αντιμετώπιση καταστροφικών συμβάντων ή τραγωδιών (π.χ., πυρκαγιές, σεισμούς, ισχυρές καταιγίδες, περιστατικά βίας στον εργασιακό χώρο, απαγωγές, βομβιστικές απειλές, τρομοκρατικές ενέργειες ή άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκες) στον εργασιακό χώρο.
Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού - Human resource planning


Η διαδικασία πρόβλεψης μελλοντικών αναγκών εργατικού δυναμικού και εξασφάλισης της διαθεσιμότητας επαρκούς προσωπικού που να διαθέτει τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτείται για την εκπλήρωση αυτών των αναγκών.
Προγράμματα καθορισμένων εισφορών - Defined contribution plan


Προγράμματα σύμφωνα με τα οποία τα ποσά που είναι καταβλητέα ως παροχές εξόδου από την υπηρεσία προσδιορίζονται με βάση τις εισφορές σε ένα φορέα, μαζί με τις αποδόσεις της επένδυσης αυτής. http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/7855
http://www.businessdictionary.com/definition/defined-contribution-plan.html
Πυρήνας εργαζομένων - Core workers


Οι εργαζόμενοι που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των επιχειρηματικών λειτουργιών του οργανισμού.
Πτώχευση - Bankruptcy


Η πτώχευση είναι η νομική κατάσταση εκείνη στην οποία μεταπίπτει έμπορος, ή εμπορική εταιρεία όταν "μόνιμα και ολοσχερώς" αδυνατεί να ικανοποιήσει τους δανειστές ή άλλους οφειλέτες. Τόσο η διαδικασία όσο και οι επιπτώσεις εξ αυτής διέπονται από το Πτωχευτικό Δίκαιο που αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο του Εμπορικού Δικαίου.

Σύμφωνα με το Νόμο 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» ΦΕΚ Α’ 153/10.7.2007, η πτώχευση αποσκοπεί στη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη με τη ρευστοποίηση της περιουσίας του ή με άλλο τρόπο που προβλέπεται από σχέδιο αναδιοργάνωσης και ιδίως με τη διατήρηση της επιχείρησής του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα άρθρα 99-106, με βάση τα οποία εισήχθη η «διαδικασία συνδιαλλαγής», ως ένα από τα πλέον κρίσιμα μέτρα για τη διάσωση επιχειρήσεων σε προπτωχευτικό επίπεδο.

http://www.nomikaxronika.gr/article.aspx?issue=47
http://nomothesia.ependyseis.gr/eu-law/getFile/%25CE%259D%25CE%259F%25CE%259C%25CE%259F%25CE%25A3+3588+2007.pdf?bodyId=549527
Προϋπολογισμός - Budget


Μια αριθμητική περίληψη των διαθέσιμων πόρων ενός οργανισμού και του πώς αυτοί οι πόροι θα κατανεμηθούν με βάση τις εκτιμώμενες μελλοντικές δαπάνες για διάφορα στοιχεία, όπως μισθοί, εξοπλισμός, εκπαίδευση, παροχές, νέες υπηρεσίες κ.λπ.
Πρότυπο περί Αιματογενώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων - Blood-Borne Pathogens Standard


Ένα πρότυπο του αμερικανικού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (OSHA), το οποίο καθορίζει τις προϋποθέσεις για τους εργοδότες που απασχολούν εργαζομένους, οι οποίοι εκτίθενται σε αίμα ή άλλα πιθανώς μολυσματικά υλικά. Προκειμένου να μειωθούν ή να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι επαγγελματικής έκθεσης, ο εργοδότης πρέπει να εφαρμόσει ένα σχέδιο ελέγχου έκθεσης για το χώρο εργασίας, με λεπτομέρειες όσον αφορά τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

Occupational Health and Safety Administration:
Το OSHA είναι τμήμα του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ και αποστολή του είναι οι ασφάλεις και υγειίς εργασιακές συνθήκες μέσω της θέσπισης και εφαρμογής προτύπων και της παροχής εκπαίδευσης και υποστήριξης.
http://www.osha.gov/
Πρότυπο Κοινοποίησης Κινδύνων του 1988 - Hazard Communication Standard of 1988


Ένα πρότυπο για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία που στοχεύει στην αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από χημικές ουσίες και στην πληροφόρηση σχετικά με αυτούς τους κινδύνους και τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Η εν λόγω πληροφόρηση μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: ανάπτυξη και διατήρηση ενός προγράμματος έγγραφης πληροφόρησης για τους κινδύνους στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων καταλόγων με επικίνδυνα χημικά, σήμανση των δοχείων στο χώρο εργασίας που εμπεριέχουν χημικά καθώς και των δοχείων με χημικά που αποστέλλονται σε άλλους χώρους εργασίας, σύνταξη και διανομή στους εργαζομένους φύλλων δεδομένων για την ασφάλεια των υλικών και ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για εργαζομένους όσον αφορά τους κινδύνους που εγκυμονούν τα χημικά και μέτρα προστασίας.
Προσωρινή πειθαρχική παύση - Disciplinary layoff


Ένα πειθαρχικό μέτρο, βάσει του οποίου οι εργαζόμενοι τίθενται σε διαθεσιμότητα άνευ αποδοχών για μια καθορισμένη χρονική περίοδο, λόγω παραβίασης ενός εργασιακού κανόνα ή πολιτικής της εταιρείας. http://www.businessdictionary.com/definition/disciplinary-layoff.html
Προσωρινή απόλυση - Layoff


Η προσωρινή παύση εργαζομένων από τα καθήκοντά τους ή η κατάργηση θέσεων εργασίας σε περιόδους οικονομικής ύφεσης ή οργανωτικής αναδιάρθρωσης.
Προσχηματική / "κρυφή" αγγελία - Blind ad


Μια αγγελία για θέση εργασίας που δημοσιεύεται σε μια εφημερίδα, ένα περιοδικό, ή στο διαδίκτυο και δεν περιλαμβάνει καμία προσδιοριστική πληροφορία για τον εργοδότη που δημοσίευσε την αγγελία. Οφείλονται σε λόγους ανταγωνσμού, στην πρόθεση μη δημοσιοποίησης της αντικατάστασης του ατόμου εντός της εταιρείας, καθώς και στη συλλογή προσωπικών δεδομένων από διαφημιστικές εταιρείες ή από εταιρείες εξεύρεσης και επιλογής προσωπικού. http://www.jobopeningsblog.com/jobs/2006/01/blind_ads_expla.html
http://www.businessdictionary.com/definition/blind-ad.html
Πρόσθετες απολαβές ή παροχές - Fringe benefit


Παροχές σε εργαζομένους που δίδονται επιπλέον του ισχύοντος βασικού μισθού (π.χ. μετρητά, αγαθά, υπηρεσίες, ασφάλεια υγείας, συνταξιοδοτικά προγράμματα, άδεια, πληρωμένες διακοπές)."fringe benefit". Oxford Dictionaries. April 2010. Oxford Dictionaries. April 2010. Oxford University Press. 20 June 2011 .
Προσβασιμότητα - Accessibility


O βαθμός στον οποίο οι εγκαταστάσεις ενός εργοδότη ή εργολάβου είναι εύκολα προσβάσιμες και δεν παρεμποδίζεται η κινητικότητα των ατόμων με αναπηρίες, ιδίως σε χώρους όπως το γραφείο προσωπικού, το εργοτάξιο ή ο χώρος εργασίας και οι δημόσιοι χώροι. (βλ. Αρχιτεκτονικά εμπόδια)Άτομα με Αναπηρία στην Ε.Ε.:
Τα άτομα με αναπηρία στην Ε.Ε. αντιπροσωπεύουν το 15% του πληθυσμού.

Στην ιστοσελίδα θα βρείτε συνδέσμους σχετικά με τις δραστηριότητες της Ε.Ε. για άτομα με αναπηρία, όπως η υγεία, η εργασία, η κοινωνική πολιτική και ο τουρισμός.

http://ec.europa.eu/health-eu/my_health/people_with_disabilities/index_el.htm
Προσβάσιμη μορφή - Accessible format


Υλικά σχεδιασμένα σε εναλλακτικές μορφές, όπως το σύστημα γραφής Μπράιγ (Braille), η προφορική παρουσίαση, τα ηχητικά ή ηλεκτρονικά μέσα για άτομα με προβλήματα όρασης.

Φάρος Τυφλών της Ελλάδος:
Σωματείο μη κερδοσκοπικό που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και στοχεύει στην υποστήριξη των τυφλών ατόμων, στην μείωση των συνεπειών από την απώλεια της όρασης και την ευαισθητοποίηση του κοινού και της Πολιτείας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
http://www.fte.org.gr/html/brail.htm
Πρόληψη κρίσεων - Crisis prevention


Η εφαρμογή συγκεκριμένων σχεδίων και διαδικασιών που είναι διαμορφωμένα με τρόπο ώστε να αποφεύγονται ορισμένες καταστροφές ή περιστατικά εκτάκτου ανάγκης το ταχύτερο δυνατό.

Bureau for Crisis Prevention and Recovery (BCPR):
Οργανισμός των Ηνεμένων Εθνών με αποστολή την αποκατάσταση της ζωής των ανθρώπων που βίωσαν φυσικές καταστροφές ή πόλεμο.

Το BCPR εργάζεται τόσο για την πρόληψη κρίσεων όσο και για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των περιοχών που υπέστησαν καταστροφές.
http://www.undp.org/cpr/we_are/we_are.shtml

Crisis Prevention Institute: Διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός με επίκεντρο των δραστηριοτήτων του τη δημιουργία ασφάλειας και σεβασμού στον εργασιακό χώρο, προλαμβάνοντας κρίσεις που βασίζονται στην επιθετική, ανήσυχη ή βίαιη συμπεριφορά.

Στον ιστότοπο θα βρείτε σχετικές πληροφορίες όπως άρθρα, βίντεο, ερευνητικές μελέτες. http://www.crisisprevention.com/
Παγκοσμιοποίηση - Globalization


Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους αυξανόμενους κινητούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε χώρες του εξωτερικού.
Παγκοσμιοποίηση - Globalization


Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους αυξανόμενους κινητούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε χώρες του εξωτερικού.
Παγκοσμιοποίηση - Globalization


Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους αυξανόμενους κινητούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε χώρες του εξωτερικού.

Ρ

Ρεαλιστικός προγραμματισμός - Normative forecasting


Μια μέθοδος πρόβλεψης μελλοντικών αναγκών για να προσδιοριστούν τα απαιτούμενα μέτρα για την κάλυψη αυτών των αναγκών.
Ρήτρα εμπιστευτικότητας - Gag clause


Αναφέρεται στους περιορισμούς συμβάσεων εργασίας που χρησιμοποιούνται ως μέσο προστασίας των εμπορικών απορρήτων ή ιδιοκτησιακών πληροφοριών του οργανισμού.
Ρεπό - Compensatory time-off plan


Η πρακτική που παρέχει στους εργαζομένους άδεια μετ’ αποδοχών, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον, αντί της καταβολής υπερωριακής αμοιβής για τις ώρες εργασίας που υπερβαίνουν τις 40 την εβδομάδα.

Υ

Υπεράριθμο προσωπικό / "Χάιδεμα αυτιών" συνδικάτων - Featherbedding


Μια πρακτική που εμφανίζεται όταν ένα συνδικάτο πιέζει τον εργοδότη να πληρώσει έναν εργαζόμενο για υπηρεσίες που δεν έχει εκτελέσει, να προσλάβει υπαλλήλους οι οποίοι δεν απαιτούνται, ή να υιοθετήσει διαδικασίες οι οποίες είναι άσκοπες και χρονοβόρες με σκοπό να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας. "featherbedding."

Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica, 2011. Web. 18 Jun. 2011.

.
Υβριδικός οργανισμός - Hybrid organization


Ένας οργανισμός, η δομή του οποίου αποτελείται τόσο από κάθετα όσο και από οριζόντια μοντέλα οργανωτικής δομής.
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - Department of Labor and Social Security


Η κρατική αρχή αποστολή της οποίας είναι η μελέτη, η θέσπιση και εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης για όλους τους πολίτες, στην υλική και ηθική βελτίωση της θέσης των εργαζομένων, στην επαρκή κάλυψη τους για την αντιμετώπιση ασθενειών, ατυχημάτων, γήρατος και ανεργίας, στην εξασφάλιση ειρηνικών εργασιακών σχέσεων, και σε διάφορα άλλα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα των εργαζομένων.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Η επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου περιέχει πληροφορίες σχετικά με θέματα κοινωνικής προστασίας, ασφάλιας και υγείας, συλλογικές συμβάσεις, επιχειρησιακά προγράμματα, πληροφορίες που αφορούν την εργατική νομοθεσία κλπ.

http://www.ypakp.gr/
Υπόθεση Electromation - Electromation


Αναφέρεται σε μια απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Εργασιακών Σχέσεων των ΗΠΑ (NLRB), η οποία προβλέπει ότι, η συνεργασία εργαζομένων – διοίκησης σε εταιρείες χωρίς συνδικαλιστική οργάνωση (ήτοι κύκλοι ποιότητας, προγράμματα συμμετοχής εργαζομένων κ.λπ.) είναι παράνομη διότι οι επιτροπές μέσω των οποίων λαμβάνει χώρα η εν λόγω συνεργασία ισούνται με εργατική οργάνωση όπως ορίζεται από τον Εθνικό Νόμο Εργασιακών Σχέσεων των ΗΠΑ (NLRA).
Υποβιβασμός - Demotion


Η μόνιμη τοποθέτηση σε μια χαμηλότερη θέση με λιγότερες ευθύνες η οποία απαιτεί χαμηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων από την τρέχουσα θέση που κατέχει ο εργαζόμενος. Ο υποβιβασμός μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μισθολογικών απολαβών ή άλλων παροχών. Συνήθως οφείλεται στη συστηματική παραβίαση κανόνων της επιχείρησης ή στη χαμηλή απόδοση του εργαζόμενου. (Αντίθετο: Προαγωγή)

http://www.forbes.com/2009/11/24/demotion-jobs-employment-leadership-careers-advice.html
Υποβάθμιση - Downgrading


Η πρακτική μετάθεσης ενός εργαζομένου σε μια θέση χαμηλότερης μισθολογικής κλίμακας ή επιπέδου αρμοδιοτήτων ή δεξιοτήτων (βλ. Υποβιβασμός / Demotion).
Υψηλά αμειβόμενοι εργαζόμενοι - Highly compensated employee


Για τους σκοπούς συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, ως υψηλά αμειβόμενος εργαζόμενος ορίζεται από την IRS ο εργαζόμενος που κατέχει τουλάχιστον το 5% μιας εταιρείας ή λαμβάνει αμοιβή πέραν ενός προκαθορισμένου ποσού. Για να πληρούνται τα κριτήρια φορολογικών οφελών, τα συνταξιοδοτικά προγράμματα θα πρέπει να μην είναι ιδιαιτέρως ευνοϊκά για υψηλά αμειβόμενους εργαζομένους. Ο ορισμός του υψηλά αμειβόμενου εργαζόμενου είναι καίριος για να προσδιοριστεί εάν τα προγράμματα παροχών επιμερίζονται σε υψηλά αμειβόμενους εργαζομένους με μεροληπτικό τρόπο σε σύγκριση με μη υψηλά αμειβόμενους εργαζομένους.
Υποψήφιος / Αιτών θέση εργασίας - Applicant


Ένα πρόσωπο που αναζητά εργασία σε κάποιον εργοδότη και το οποίο πληροί κάποια προκαθορισμένα κριτήρια που έχει ορίσει ο εργοδότης.www.careerbuilder.com:
Διαδικτυακός τόπος στον οποίο υφίστανται αγγελίες εργασίας για πολλές χώρες, καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν στην επαγγελματική σταδιοδρομία.

Φ

Φαινομενική εγκυρότητα - Face validity


Η λήψη μιας απόφασης σχετικά με την καταλληλότητα ενός τεστ ή άλλου μέσου αξιολόγησης με βάση αν φαίνεται να αξιολογεί αυτό που υποτίθεται να αξιολογεί. Η σχετικά επιφανειακή αυτή μέθοδος χρησιμοποείται σε αρχικά στάδια και λόγω της υποκειμενικότητάς της θεωρείται ως ιδιαίτερα επισφαλής για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Trochim, William M. The Research Methods Knowledge Base, 2nd Edition. Internet WWW page, at URL: (version current as of October 20, 2006).
Φορέας αλλαγής - Change agent


Ένας όρος που χρησιμοποιείται για να καθορίσει ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων που άμεσα ή έμμεσα προκαλεί ή επιταχύνει την κοινωνική, πολιτιστική, ή συμπεριφορική αλλαγή.
Φάκελος υποψηφίου - Applicant files


Έντυπα αίτησης / βιογραφικά και άλλα σχετικά στοιχεία που τηρεί ένας εργοδότης και χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία επιλογής.
Φαινομενική εξουσία - Apparent authority


Η επίφαση ότι ένα άτομο έχει την εξουσία ή αρμοδιότητα να ενεργεί ως αντιπρόσωπος ενός οργανισμού, παρόλο που ο οργανισμός δεν έχει εκχωρήσει καμία τέτοια εξουσία ή αρμοδιότητα στο εν λόγω πρόσωπο. http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/apparent+authority
Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικών- Material safety data sheet (MSDS)


Απαιτείται στο πλαίσιο των διατάξεων του OSHA και πρόκειται για μια λεπτομερή περιγραφή έκαστου επικίνδυνου χημικού που βρίσκεται στο χώρο εργασίας, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με πιθανούς κινδύνους για την υγεία, συμπτώματα και μέτρα αντιμετώπισης που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση έκθεσης σε χημικά.

Χ

Χαμένες ημέρες εργασίας - Lost workdays


Αναφέρεται στο συγκεκριμένο αριθμό ημερών που ένας εργαζόμενος απουσιάζει από την εργασία του λόγω ασθένειας ή τραυματισμού, ή στον αριθμό ημερών κατά τις οποίες ο εργαζόμενος τελεί υπό καθεστώς εκτέλεσης περιορισμένων καθηκόντων.
Χαρτογράφηση της γνώσης - Knowledge mapping


Διαδικασία που χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει μια σύνοψη των γνώσεων που θα χρειαστεί ένας οργανισμός προκειμένου να υποστηρίξει τους συνολικούς του στόχους, σκοπούς, τις στρατηγικές και αποστολές.
Χρονολογικός κατάλογος υποψηφίων - Applicant flow log


Ένας χρονολογικός κατάλογος που καταγράφει κάθε υποψήφιο που υποβάλει αίτηση για απασχόληση ή προαγωγή. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν το όνομα, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, το φύλο, την πηγή αναφοράς (συστάσεις), την ημερομηνία αίτησης και τη θέση εργασίας για την οποία υποβάλει αίτηση ο υποψήφιος.

Ω

Ώρες εκτός υπηρεσίας - Off-duty hours


Ο όρος χρησιμοποιείται για τις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες ο εργαζόμενος απαλλάσσεται πλήρως και ολοσχερώς από κάθε εργασιακό καθήκον και είναι ελεύθερος να ασχοληθεί με τις δικές του προσωπικές δραστηριότητες και ενδιαφέροντα.
Ωρομίσθιος - Hourly employee


Ο εργαζόμενος που αμείβεται με την ώρα και ο οποίος πρέπει να αμείβεται υπερωριακά βάσει του FLSA ή ενός κρατικού νόμου ωριαίας αμοιβής.