Χρήσιμοι σύνδεσμοι

ΚΕΠΕΑ (Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων, ΓΣΕΕ): Επεξήγηση του όρου και των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση επίσχεσης εργασίας. 

http://www.kepea.gr/aarticle.php?id=180

Reginald Revans: Βρετανός καθηγητής ο οποίος ανακάλυψε και ανέπτυξε τη μέθοδο της ενεργούς μάθησης.  Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε βασικές πληροφορίες για την προσέγγιση αυτή καθώς και σχετική βιβλιογραφία. 

http://www.12manage.com/methods_revans_action_learning.html

 

Career Builder: Διαδικτυακός τόπος στον οποίο υφίστανται αγγελίες εργασίας για πολλές χώρες, καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν στην επαγγελματική σταδιοδρομία.

www.careerbuilder.com 

Qualtrics: Οργανισμός ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ερευνών διαφόρων ειδών στο διαδίκτυο www.qualtrics.com 

 

Balanced Scorecard: Ιστότοπος που περιέχει πληροφορίες, ιδέες και εργαλεία σχετικά με τη στρατηγική και τη διοίκηση της απόδοσης σε επιχειρήσεις. 

http://www.balancedscorecard.org

 

Jobinterview-site.com  

Ιστότοπος που παρέχει πληροφορίες σχετικά με συνήθεις ερωτήσεις στις συνεντεύξεις επιλογής  ανθρώπινου δυναμικού καθώς και ενδεικτικές απαντήσεις.

http://www.job-interview-site.com 

 

Performanceappraisals.org 

Πρόκεται για την ιστοσελίδα του Robert Bacal, συγγραφέα βιβλίων διοίκησης της απόδοσης, το οποίο περιέχει χρήσιμους ορισμούς και άρθρα σχετικά με τα θέματα της αξιολόγησης.

http://performance-appraisals.org

Ελληνικό Κέντρο Benchmarking: Πρόκειται για μία λειτορυγία  της Ερευνητικής Μονάδας URENIO που στοχεύει στην διάδοση της τεχνικής της Συγκριτικής Αξιολόγησης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

http://www.e-benchmarking.org

WorldatWork:  Πρόκειται για έναν διεθνή οργανισμό με περισσότερα από 50 χρόνια ιστορίας ο οποίος παρέχει εκπαίδευση, οργανώνει συνέδρια, και διεξάγει ερευνητικές μελέτες σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και εξειδικεύεται μεταξύ άλλων σε θέματα αμοιβών και παροχών.

http://www.worldatwork.org

CEO Clubs: Διεθνής οργανισμός που δίνει τη δυνατότητα σε ανωτάτα στελέχη να συναντηθούν με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και επιχειρηματικών πληροφοριών.  

www.ceoclubsgreece.org

 

Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ): Οργανισμός που εκπροσωπεί ανώτατα στελέχη διοίκησης της Ελλάδας και απαριθμεί περί τα 500 μέλη. 

http://www.ease.gr/

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ): Το ΕΚΕΠ είναι ο εθνικός φορέας για τον συντονισμό, την υποστήριξη, την πιστοποίηση, και την ενίσχυση των δράσεων των φορέων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού. Επίσης, είναι το εξουσιοδοτημένο Εθνικό Κέντρο Euroguidance, και αποτελεί μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου Euroguidance.

http://www.ekep.gr 

 

GCDF: Το Global Career Development Facilitator (GCDF) είναι μία διεθνής πιστοποίηση η οποία απευθύνεται σε συμβούλους σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας. 

http://www.nbccinternational.org/home/obtain-certification/gcdf

 

Career One Stop: Ιστοσελίδα χρηματοδοτούμενη από το Αμερικανικό Υπουργείο Εργασίας, Απασχόλησης και Εκπαίδευσης, η οποία περιέχει πληροφορίες για επιχειρήσεις, υποψηφίους, φοιτητές, και επαγγελματίες στο χώρο της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.  Μεταξύ άλλων, παρατίθενται πληροφορίες για τα επίπεδα επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε επιλεγμένους κλάδους και επαγγέλματα.

http://www.careeronestop.org/

 

EURES: Η Ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα, η οποία περιλαμβάνει κενές θέσεις εργασίας, βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για για τη ζωή και την εργασία στο εξωτερικό. 

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=el 

ECCH: Οργανισμός ο οποίος περιέχει στοχεύει στην ενίσχυση της διδασκαλίας μέσω μελέτης περιπτώσεων.  Διαθέτει μία βάση δεδομένων με περισσότερες από 40.000 μελέτες περιπτώσεων σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων οι οποίες διατίθενται δωρεάν ή επί πληρωμή.

http://www.ecch.com/

Hellenic Coaching Association (HCA): Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Coaching είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με στόχο την δημιουργία και διατήρηση ενός κοινού πλαισίου αξιών για την επαγγελματική κοινότητα των coach. 

http://www.hca.com.gr/

 

International Coaching Federation: Διεθνής οργανισμός ο οποίος στοχεύει στην ανάπτυξη του επαγγέλματος του συνοδηγού, στην παροχή  επαγγελματικών πιστοποιήσεων και στη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου συνοδηγών. 

www.coachfederation.org

Association for Coaching: Οργανισμός ο οποίος απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου και αποσκοπεί στην προώθηση καλών πρακτικών και στην ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των μελών του.

www.associationforcoaching.com

 

European Mentoring & Coaching Council: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διάδοση του mentoring & coaching που παρέχει πιστοποίηση σε επαγγελματίες.

https://www.emccouncil.org/

 

Society for Industrial and Organizational Psychology: Οργανισμός ο οποίος απευθύνεται σε επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς και φοιτητές της βιομηχανικής και οργανωσιακής ψυχολογίας.  Ο ιστότοπος παρέχει πληθώρα πληροφοριών (π.χ. άρθρα, βιβλία, συνέδρια) καθώς και ενημέρωση σχετικά με διαθέσιμα τεστ γνωστικής ικανότητας.

http://www.siop.org/workplace/employment%20testing/testtypes.aspx

 

CEDEFOP: Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το CEDEFOP συνεργάζεται με κυβερνήσεις, συνδικαλιστικά σωματεία, ερευνητές και εργοδότες με σκοπό την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών, την ενδοευρωπαϊκή συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών. 

www.cedefop.europa.eu

 

Eurofound: Οργανσιμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών και συμβουλών σε θέματα εργασικών σχέσεων, συνθηκών εργασίας και διαχείρισης αλλαγής με βάση συγκριτικές μελέτες μεταξύ των κρατών-μελών.  Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε πληρφορίες σχετικά με τις μορφές απασχόλησης και την ελαστικοποίηση της εργασίας.

http://www.eurofound.europa.eu/areas/employmentstatus/index.htm

 

 

Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Δίκτυο επιχειρήσεων με αποστολή την προώθηση της έννοιας της ΕΚΕ με απώτερο στόχο την ισσόρπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

Organisational Culture: Ιστότοπος με άρθρα, ιδέες, ερωτηματολόγια σχετικά με την εταιρική κουλτούρα. 

http://www.organizationalculture101.com/definition-of-organizational-culture.html

 

Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής: Ιδρύθηκε με σκοπό να αναπτύξει και να εδραιώσει τη συμβουλευτική και το επάγγελμα του συμβούλου στην Ελλάδα, να παρέχει πληροφορίες και να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο πρακτικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

http://www.hac.com.gr

Institute for Employment Studies: Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο βρετανικό ερευνητικό κέντρο που εξειδικεύεται σε θέματα απασχόλησης, αγοράς εργασίας, πολιτικών και πρακτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Ο παρακάτω σύνδεσμος σας οδηγεί σε άρθρο που αφορά στη μείωση των επιπέδων ιεραρχίας. 

http://www.employment-studies.co.uk/pubs/summary.php?id=290

 

Mind Tools: Διαδικτυακή επιχείρηση η οποία παρέχει υπηρεσίες σχετικες με την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων.  Στο σύνδεσμο θα βρείτε δωρεάν πληροφορίες, συμβουλές και ερωτηματολόγια σχετικά με την ικανότητα ανάθεσης καθηκόντων.

http://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_98.htm

American Counseling Association: Πρόκειται για ένα οργανισμό που αποσκοπεί στην ανάπτυξη διαφόρων επαγγελμάτων συναφών με τη συμβουλευτική, θέτοντας επαγγελματικά πρότυπα, δημοσιεύοντας μελέτες, πραγματοποιώντας εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ.

http://www.counseling.org/

 

Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική: Επιστημονικό κέντρο του Εθνικού και Καποδιστραικού Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό την έρευνα σε θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής και ανάπτυξης.

http://www.keaes.gr/main/

 

British Association for Counselling and Psychotherapy: 

www.bacp.co.uk

 

WorldatWork:  Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό ο οποίος παρέχει εκπαίδευση, οργανώνει συνέδρια, και διεξάγει ερευνητικές μελέτες σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που αφορούν κυρίως αμοιβές, παροχές, την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής.

http://www.worldatwork.org

Για τη Διαφορετικότητα - Κατά των Διακρίσεων: Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρέχει πληροφορίες σχετικά με θέματα διακρίσεων και διαφορετικότητας. Στοχεύει τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στα ενδιαφερόμενα μέρη όπως εργοδότες και άτομα που εργάζονται στον τομέα της ισότητας. 

www.stop-discrimination.info/

 

European Distance and E-learning Network: Δίκτυο ακαδημαϊκών και επαγγελματιών που ασχολούνται με την εκπαίδευση εξ'άποστάσεως, με σκοπό την προώθηση αυτής της μεθόδου εκπαίδευσης, εντός και εκτός Ευρωπαϊκών συνόρων. 

http://www.eden-online.org/

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Στο σύνδεσμο θα βρείτε νόμους σχετικά με την κοινωνική προστασία και την αποκατάσταση ατόμων ειδικών κατηγοριών: 

http://www.ypakp.gr/index.php?ID=YWuhW6DgH6FbPteB&Rec_ID=1829

 

CIPD  UK. Στο σύνδεσμο θα βρείτε πληροφοριακό υλικό σχετικά με την διαχείρηση της διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο.

http://www.cipd.co.uk/hr-topics/diversity-equality.aspx

Free Management Library (http://managementhelp.org/): Δωρεάν βιβλιοθήκη η οποία παρέχει άρθρα, πρακτικές ασκήσεις και εργαλεία με σκοπό την προσωπική, επαγγελματική και οργανωσιακή ανάπτυξη.  Ο παρακάτω σύνδεσμος αφορά στην εκπαίδευση σε θέματα διαφορετικότητας.

http://managementhelp.org/emp_well/diversty/diversty.htm

Slow movement: Οργανισμός ο οποίος αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος έλλειψης χρόνου, προτείνοντας τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να επιβραδύνουν τον ρυθμό στη ζωή τους.  

http://www.slowmovement.com

ΚΕΠΕΑ (Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων):  Μέσο πληροφόρησης εργαζομένων και ανέργων για θέματα εργασιακών σχέσεων, ασφαλιστικής νομοθεσίας και μεταναστευτικής πολιτικής.  Στην ιστοσελίδα εμπεριέχεται και ο νόμος περί "Εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης". (Ν3896/2010) 

www.kepea.gr

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 

"Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού" (Ν. 3304/2005 - ΦΕΚ 16/Α. 27/01/2005) 

http://www.ypakp.gr/uploads/files/2538.pdf

 

Adverse Impact: Ιστότοπος με πλούσια πληροφόρηση σχετικά με θέματα που άπτονται των δυσμενών δράσεων και επιπτώσεων, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επαγγελματιών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, ερευνητών και δικηγόρων, την καλύτερη κατανόηση των σχετικών εννοιών και την ευθυγράμμιση των νομικών, επιστημονικών και κοινωνικών στόχων. 

http://adverseimpact.org/

 

Stanford Encyclopedia of Philosophy: Πρόκειται για μία υψηλού επιπέδου διαδικτυακή εγκυκλοπαίδια στην οποία κάθε όρος επικαιροποιείται από μία ομάδα ακαδημαϊκών και ελέγχεται από συντακτική επιτροπή που αποτελείται από καθηγητές του Πανεπιστημίου Stanford και άλλων αμερικανικών Πανεπιστημίων.

http://plato.stanford.edu/entries/affirmative-action/

Scheinman Institute on Conflict Resolution: Διεθνούς φήμης ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Cornell το οποίο επικεντρώνεται σε εκπαιδευτικά προγράμματα και έρευνα σε θέματα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. 

http://www.ilr.cornell.edu/conflictRes/   

 

Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας: Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας προσφέρει υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, με τη συνδρομή διαμεσολαβητών. 

http://www.hellenic-mediation.gr/

 

ΕλλΚΕΔ (Ελληνικό κέντρο εργασιακή διαμεσολάβησης): 

http://www.ellked.gr

 

ΕλλΚΕΔ (Ελληνικό κέντρο εργασιακή διαμεσολάβησης): 

http://www.ellked.gr

Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.): Σκοπός του ΟΜΕΔ είναι η υποστήριξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών με την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης και διαιτησίας. Ο Ο.ΜΕ.Δ. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ), τον Πρόεδρο, και εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως παρατηρητή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Στις ιστοσελίδες του Ο.ΜΕ.Δ. περιέχονται πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχει, για θέματα που αφορούν σε διάφορα πεδία στο χώρο της εργασίας, για τη νομοθεσία που αφορά στις συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα σήμερα, για τις εκδόσεις στις οποίες έχει προβεί. 

http://www.omed.gr

 

Law.gr: Ιστοσελίδα με καταλόγους δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, με σύνδεσμους στο Σύνταγμα της Ελλάδος και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Www.law.gr 

Δείκτης Μέτρησης Αποχωρήσεων: (αριθμός εργαζομένων που αποχωρούν από μία θέση / Μ.Ο. αριθμού εργαζομένων για την ίδια περίοδο) Χ (12μήνες / αριθμός μηνών περιόδου)

 

Υπουργείο Ασφάλειας και Κοινωνικής Πρόνοιας: 

Στη διαδικτυακό τόπό του Υπουργείου παρατίθεται η Νομοθεσία σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, καθώς και συγκερκιμένα νομοθετήματα για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων όπως οι ανήλικοι.     

http://www.ypakp.gr/index.php?ID=SGVzgOekXjrMAcXl

 

UN Global Compact: Πρόκειται για μια εθελοντική πρωτοβουλία βασισμένη στην δέσμεση των Διευθυνόντων Συμβούλων των επιχειρήσων να εφαρμόσαν τις παγκόσμιες αρχές βιωσιμότητας και να αναλάβουν δράσεις ώστε να στηρίξουν τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών. 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

The Insider: Βραβευμένη ταινία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα η οποία διηγείται την ιστορία ενός στελέχους καπνοβιομηχανικής εταιρείας που γνωρίζει πράγματα που μπορούν να βλάψουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την εταιρία.  Ο πρόεδρός της εταιρείας τον πιέζει να υπογράψει μια συμφωνία εμπιστευτικότητας όμως ένας δημοσιογράφος δίνει διέξοδο στο απολυόμενο στέλεχος να αποκαλύψει αυτά που γνωρίζει, θέτοντας όμως έτσι σε κίνδυνο τον πρωταγωνιστή της ταινίας. 

National Right to Work Legal Defense Foundation: 

Πρόκειται για ένα οργανισμό ο οποίος παρέχει δωρεάν νομική βοήθεια σε εργαζόμενους των οποίων παραβιάζονται τα ανθρώπινα η πολιτικά δικαιώματα από καταχρηστική συνδικαλιστική συμπεριφορά. 

http://www.nrtw.org/deauthorization-election

 

Union Facts: Μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος θεωρεί ότι οι ηγέτες των συνδικαλιστικών οργανώσεων έχουν καταχραστεί την εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς ίδιον όφελος. Διατείνεται ότι δεν στρέφεται εναντίον του συνδικαλισμού αλλά μόνο κατά των ηγετών του.  Η ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες και άρθρα σχετικά με τις δραστηριότητες των συνδικαλιστικών οργανώσεων στις Η.Π.Α.

http://www.unionfacts.com/articles/memberDecertification.cfm

Labor Notes: Πρόκειται για ένα κίνημα συνδικαλιστών ακτιβιστών με σκοπό την οργάνωση και την επικοινωνία στόχων όπως η συνεργασία ενώσεων εργαζομένων, η δικτύωση μεταξύ συνδικαλιστών, η αντίσταση κατά των στρατηγικών που στρέφονται ενάντια στους εργαζόμενους κλπ. 

http://www.labornotes.org/node/2523

 

AIDS.ORG: Ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός, αποστολή του οποίου είναι να βοηθήσει να περιοριστούν οι μολύνσεις του ιού HIV και να βελτιώσει τις ζωές όσων έχουν προσβληθεί από τον ιό, μέσω εκπαίδευσης και ανοιχτής προσφοράς σχετικών γνώσεων.  

www.aids.org

Σχετικές ιστοσελίδες στην Ελλάδα είναι οι www.hiv.gr και www.hivaids.gr

 

Occupational Health and Safety Administration: 

Το OSHA είναι τμήμα του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ και αποστολή του είναι οι ασφάλεις και υγειίς εργασιακές συνθήκες μέσω της θέσπισης και εφαρμογής προτύπων και της παροχής εκπαίδευσης και υποστήριξης.

http://www.osha.gov/

 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Ν. 3304/2005 - ΦΕΚ 16/Α. 27/01/2005 - Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού 

http://www.ypakp.gr/uploads/files/2538.pdf

 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: 

Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που ηγείται των θεμάτων παγκόσμιας υγείας. 

http://www.who.int

 

Partners in Employment: Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και υποστήριξης για εξεύρεση εργασίας που απευθύνεται σε άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές http://www.partnersinpolicymaking.com/employment/

disabled.gr:

 

Πρόκειται για μη κερδοσκοπική υποστηρικτική εταιρεία η οποία λειτουργεί μία ψηφιακή βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει χιλιάδες τίτλους βιβλίων και άρθρων για τις αναπηρίες, την ειδική εκπαίδευση, την αποκατάσταση, την ανεξάρτητη διαβίωση, κ.ά.

www.disabled.gr

 

ETTAD:

Ιστοχώρος o οποίος απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και στοχεύει να επιτρέψει στους μαθητές με αναπηρίες να συμμετέχουν πλήρως στην εκπαίδευση ενηλίκων, συμβουλεύοντας το εκπαιδευτικό προσωπικό για την κατάλληλη διαμόρφωση των στρατηγικών διδασκαλίας, κατάρτισης και αξιολόγησης.

http://www.ettad.eu/

 

National Institute of Disability Management and Research (NIDMAR):

Διεηνής οργανισμός που αποσκοπεί στη μείωση του ανθρώπινου, κοινωνικού και οικονομικού κόστους σε εργαζόμενους, εργοδότες και στην κοινωνία μέσω εκπαίδευσης, έρευνας, και εφαρμογής πολιτικών και προγραμμάτων που προωθούν την ομαλή ένταξη των ατόμων με αναπηρία στον εργασιακό χώρο. 

http://www.nidmar.ca/index.asp

Business Continuity Institute: 

Το BCI δημιουργήθηκε για να προσφέρει υποστήριξη σε επαγγελματίες που ασχολούνται με το σχεδιασμό συνεχούς επιχειρησιακής λειτουργίας. Ο ευρύτερος σκοπός του BCI είναι η προώθηση υψηλών προτύπων επαγγελματικής λειτουργίας και επιχειρηματικής ηθικής κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

www.thebci.org

 

Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: 

Υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αποσκοπεί στην ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα και την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού της χώρας.

Www,ggea.gr 

 

Gate to Growth:

Εταιρεία η οποία δημυργήθηκε με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για επιχειρηματίες και επενδυτές.

http://www.gate2growth.com/

 

Piraeus Bank Business Center: 

Ιστοσελίδα του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς που περιέχει πληροφορίες και εργαλεία για τη διοίκηση επιχειρήσεων και απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες.  Μεταξύ άλλων, παρέχονται πληροφορίες για τη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων.

http://businesscenter.piraeusbank.gr/

 

US Small Business Administration: 

Ιστότοπος που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων. 

http://www.sba.gov/category/navigation-structure/starting-managing-business/starting-business/writing-business-plan

Τράπεζα της Ελλάδος: Στην ιστοσελίδα παρέχονται πληροφορίες και σύνδεσμοι σχετικά με την κατάρτιση του ΔΤΚ, του Εναρμονισμένου ΔΤΚ, καθώς και του σύνθετου δείκτη οικονομικής δραστηριότητας.

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/prices.aspx

Ελληνική Στατιστική Αρχή: Η ενότητα που αφορά στην αγορά εργασίας περιέχει στοιχεία για την απασχόληση και την ανεργία, έρευνες για το εργατικό δυναμικό, στοχεία για το κόστος εργασίας και σχετικούς δείκτες.

Www.statistics.gr

 

Web Center for Social Research Methods (The Research Methods Knowledge Base): Ένα ιδιαίτερα εύχρηστο διαδικυτακό βιβλίο που δημιουργήθηκε από τον καθηγητή του πανεπιστημίου Cornell W. Trochim, το οποίο επεξηγεί με θέματα που αφορούν στις μεθόδους έρευνας κοινωνικών επιστημών όπως η δημιουργία υποθέσεων, δειγματοληψία, μέτρηση, ερευνητικού σχεδιασμού, ανάλυση δεδομένων κλπ.

http://www.socialresearchmethods.net

Γλωσσάρι στατιστικών όρων ΟΟΣΑ: 

To γλωσσάρι στατιστικών όρων του ΟΟΣΑ περιέχει ορισμούς στατιστικών εννοιών και ακρωνυμίων.  

http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1485

 

EURES: Η πύλη επαγγελματικής κινητικότητας του EURES προσφέρει μεταξύ άλλων ενημέρωση για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας σε χώρες της Ε.Ε. και περιέχει λεπτομέρειες για ζητήματα όπως είναι η εύρεση κατοικίας ή σχολείου, η φορολογία, το κόστος διαβίωσης, η υγεία, η κοινωνική νομοθεσία, η συγκρισιμότητα των προσόντων, η αγορά εργασίας. 

http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=el&catId=490&parentId=0

 

SHRM / Κόστος ανα πρόσληψη: Ιστοσελίδα που αναφέρεται σε μία προσπάθεια του SHRM να καθιερώσει έναν ενιαίο τρόπο μέτρησης του κόστους ανά πρόσληψη στις Η.Π.Α. http://www.shrm.org/about/news/Pages/CostPerHireReview.aspx

Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινωντήτων (EPSO):

Aποστολή της EPSO είναι η παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών επιλογής προσωπικού για λογαριασμό των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες για τη σταδιοδρομία στα ευρωπαϊκά όργανα, τη διαδικασία επιλογής, καθώς και ενδεικτικά τεστ επιλογής.

http://europa.eu/epso/discover/prepa_test/sample_test/index_en.htm#

 

Ακαδημία Αθηνών: Ιδρύθηκε το 1926 με ευρύτερο σκοπό την καλλιέργεια και την προαγωγή των επιστημών, των γραμμάτων και των καλών τεχνών.  

http://www.academyofathens.gr

 

Άτομα με Αναπηρία στην Ε.Ε.:

Τα άτομα με αναπηρία στην Ε.Ε. αντιπροσωπεύουν το 15% του πληθυσμού.  Στην ιστοσελίδα θα βρείτε συνδέσμους σχετικά με τις δραστηριότητες της Ε.Ε. για άτομα με αναπηρία, όπως η υγεία, η εργασία, η κοινωνική πολιτική και ο τουρισμός.

http://ec.europa.eu/health-eu/my_health/people_with_disabilities/index_el.htm

 

Φάρος Τυφλών της Ελλάδος: 

Σωματείο μη κερδοσκοπικό που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και στοχεύει στην υποστήριξη των τυφλών ατόμων, στην μείωση των συνεπειών από την απώλεια της όρασης και την ευαισθητοποίηση του κοινού και της Πολιτείας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

http://www.fte.org.gr/html/brail.htm

 

Φορείς πιστοποίησης επιχειρήσεων: 

EFQM (European Foundation for Quality Management)

http://www.efqm.org/en/

 

Investors in People: 

http://www.investorsinpeople.co.uk

Φορείς πιστοποίησεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων: 

AMBA (The Association of MBAs): http://www.mbaworld.com/

NEASC (New England Association of Schools and Colleges): 

www.neasc.org

AASCB (The Association to Advance Collegiate School of Business): 

http://www.aacsb.edu/

EQUIS (Εuropean Quality Improvement System): http://www.efmd.org/

 

AIESEC: Διεθνής οργανισμός με παρουσία σε 107 κράτη, καθοδηγούμενος από και απευθυνόμενος σε νέους ανθρώπους, προσφέρει τη δυνατότητα μάθησης σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον, ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων και πρακτικής εντός ή εκτός συνόρων.

http://www.aiesec.org/greece/

 

Jeffrey Pfeffer: 

Καθηγητής του πανεπιστημίου του Stanford και συγγραφές δεκάδων άρθρων και βιβλίων. Μεταξύ άλλων είναι γνωστός για τη θέση ότι "7 Βέλτιστες Πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού" οδηγούν στη βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης (βλ. βιβλιογραφία), θέση η οποία έχει δεχθεί έντονη κριτική από ακαδημαϊκούς και ερευνητές που στηρίζουν την θέση της "καταλληλότητας" (best practice vs best fit). Στην προσωπική του ιστοσελίδα θα βρείτε πρόσφατα άρθρα και συνεντεύξεις του.

http://www.jeffreypfeffer.com

 

Helpguide.org:

Μία δημοφιλής ιστοσελίδα με χρήσιμες πληροφορίες για την κατανόηση, πρόληψη και επίλυση προβλημάτων ζωής.  Στο σύνδεσμο θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις αιτίες, τα συμπτώματα και τους τρόπους αντιμετώπισης της εξάντλησης..  http://www.helpguide.org/mental/burnout_signs_symptoms.htm

 

SHRM- Society for Human Resource Management

Αρθρο για το πως το HR μπορεί να προλάβει  την εργασιακή  εξουθένωση

https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/0817/pages/how-to-prevent-employee-burnout.aspx

Bernstein Crisis Management:

Περιέχει συλλογή κειμένων που αφορούν στη διαχείριση κρίσεων, όπως μελέτες περιπτώσεων, αναλύσεις, απόψεις, κριτικές βιβλίων κλπ. http://www.bernsteincrisismanagement.com/newsletter.html

 

United Kingdom Government Business Link:

Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες για τη διαχείριση κρίσεων όπως μέθοδοι εντοπισμού κινδύνων και  σχέδια προετοιμασίας για έκτακτα συμβάντα. 

http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/layer?topicId=1074458463

 

Free Management Library:

Συλλογή σύντομων άρθρων με κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση κρίσεων καθώς και παραδείγματα επιτυχημένων και αποτυχημένων περιπτώσεων διαχείρισης κρίσης.

http://managementhelp.org/crisis/crisis.htm

Bureau for Crisis Prevention and Recovery (BCPR): 

Οργανισμός των Ηνεμένων Εθνών με αποστολή την αποκατάσταση της ζωής των ανθρώπων που βίωσαν φυσικές καταστροφές ή πόλεμο.  Το BCPR εργάζεται τόσο για την πρόληψη κρίσεων όσο και για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των περιοχών που υπέστησαν καταστροφές.

http://www.undp.org/cpr/we_are/we_are.shtml

 

Crisis Prevention Institute: Διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός με επίκεντρο των δραστηριοτήτων του τη δημιουργία ασφάλειας και σεβασμού στον εργασιακό χώρο, προλαμβάνοντας κρίσεις που βασίζονται στην επιθετική, ανήσυχη ή βίαιη συμπεριφορά. Στον ιστότοπο θα βρείτε σχετικές πληροφορίες όπως άρθρα, βίντεο, ερευνητικές μελέτες. http://www.crisisprevention.com/

 

World Values Survey: O εν λόγω διεθνής οργανισμός αποτελείται από ένα δίκτυο κοινωνικών επιστημόνων που ερευνούν και μελετούν τις πεποιθήσεις, τις αξίες, και τα κίνητρα των ανθρώπων στα κράτη του κόσμου. 

Www.worldvaluessurvey.org

Institute of Management-

Managing cultural diversity -Strategies for organizational success

www.psgim.ac.in/journals/index.php/jcrm/article/.../119

 

Europass CV:  Τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα που χρησιμοποιείται στην Ε.Ε και αναδεικνύει τις δεξιότητες και τα προσόντα των ατόμων. 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp

 

About.com: Ιστοσελίδα που παρέχει πληθώρα πληροφοριών για ποικίλα θέματα ιδιαίτερα δημοφιλής στις ΗΠΑ.  Ο σύνδεσμος περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα βιογραφικά σημειώματα όπως συμβουλές, πρότυπα σημειώματα, συνοδευτικές επιστολές κλπ.

http://jobsearch.about.com/od/cvadvice/a/cvadvice.htm 

 

Internet Encyclopedia of Philosophy: Διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια η οποία δημιουργήθηκε και εποπτεύεται από εξειδικευμένους ακαδημαΙκούς και παρέχει δωρεάν πληροφορίες σε θέματα φιλοσοφίας.

http://www.iep.utm.edu

 

CIA / The World Fact Book: Στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ θα βρείτε στοιχεία για την ιστορία, τους κατοίκους, την οικονομία, την κυβέρνηση κ.ά. των περισσότερων κρατών του πλανήτη. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html

 

Ελληνική Στατιστική Αρχή: Στην ενότητα "πληθυσμός" θα βρείτε δημογραφικά στοιχεία για τον νόμιμο και τον πραγματικό πληθυσμό της Ελλάδας.  

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A1604

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:  Η επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου περιέχει πληροφορίες σχετικά με θέματα κοινωνικής προστασίας, ασφάλιας και υγείας, συλλογικές συμβάσεις, επιχειρησιακά προγράμματα, πληροφορίες που αφορούν την εργατική νομοθεσία κλπ.

http://www.ypakp.gr/

 

Mind Tools: Herzberg's Motivators and Hygiene Factors: Άρθρο που αναλύει τα βασικά σημεία της θεωρίας του Herzberg καθώς και την κριτική που έχει υποστεί. 

http://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_74.htm

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ): Τo EKT είναι ο εθνικός οργανισμός που συγκεντρώνει ένα ευρύτατο φάσμα πληροφοριών σε θέματα επιστήμης, έρευνας & τεχνολογίας. Διαθέτει υποδομές ανοικτής πρόσβασης στη γνώση και συμμετέχει ενεργά στο διεθνές κίνημα της Ανοικτής Πρόσβασης.  

http://www.ekt.gr/

 

EEOC: Η επίσημη ιστοσελίδα του αμερικάνικου οργανισμού που ευθύνεται για την εφαρμογή των νόμων που καθιστούν παράνομες τις διακρίσεις ενημερώνει, μεταξύ άλλων, τους υποψηφίους ή τους εργαζόμενους για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να καταθέσουν μηνύσεις σε περίπτωση που θεωρούν εαυτούς θύματα διακρίσεων και τους εργοδότες για το είδος των πρακτικών που στοιχειοθετούν διάκριση και για τους τρόπους επίλυσης των σχετικών προβλημάτων.

http://www.eeoc.gov/

 

Employee Assistance Professionals Association (EAPA): Αμερικάνικος οργανισμός που απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου και στοχεύει στην προώθηση καλών πρακτικών και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και υπηρεσιών που προσφέρουν τα μέλη του. 

http://www.eapassn.org/

 

Employee Assistance Professionals Association UK / Hellas (EAPA UK, EAPA Hellenic Branch): Πρόκειται για τα παραρτήματα του EAPA στην Βρετανία και την Ελλάδα.

http://www.eapa.org.uk    

http://www.eapagreece.com

 

Employee Assistance European Forum (EAEF):

Ευρωπαϊκός αναπτυσσόμενος οργανσιμός που απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου.  Όπως και στις παραπάνω ιστοσελίδες, διατίθενται πληροφορίες για συνέδρια και συναντήσεις των μελών καθώς και περιορισμένος αριθμός δωρεάν πληροφοριών και άρθρων για τα μη μέλη.

http://www.eaef.org/ 

 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ): 

Αποστολή του ΕΑΠ είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με την αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας, καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από απόσταση.

http://www.eap.gr

Ελληνικό δίκτυο Ανοιχτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΔΑΕ): Σκοπός της ΕΑΔΕ είναι η ευρύτερη συνεισφορά στο  πεδίο της ανοιχτής και εξ'αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω έρευνας, παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμβουλευτικών πηρεσιών και έκδοσης του δίγλωσσου περιοδικού "Ανοιχτή Εκπαίδευση". Η ιστοσελίδα προσφέρει χρήσιμους συνδέσμους σε συναφείς οργανισμούς, περιοδικά καθώς και βιβλιογραφία. 

http://www.openedu.gr/

 

Δείτε επίσης την ιστοσελίδα για την "Έρευνα στην Aνοιχτή και εξ΄Αποστάσεως Εκπαίδευση": 

http://www.odl.gr/

 

SHRM- Society for the Human Resource Management

Βήμα- Βήμα Οδηγός για την εκπόνηση  προγραμμάτων πρόωρης συνταξιοδότησης

https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/documents/7328_article_1192.pdf

Δίωξη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων- 

Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την προστασία και νομοθεσία περί παρακολούθησης εργαζομένων

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,125890&_dad=portal&_schema=PORTAL

 

Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations: 

Οργανισμός ο οποίος δειξάγει ερευνητικές μελέτες για τη συναισθηματική νοημοσύνη στον εργασιακό χώρο.  Στην ιστοσελίδα θα βρείτε αναφορές, βιβλιογραφικές πηγές, άρθρα και επιλεγμένα κεφάλαια από βιβλία, συνδέσμους, καθώς και τεστ αξιολόγησης σχετικών ικανοτήτων (προς πώληση).

http://www.eiconsortium.org/  

 

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Εκπαιδευτικό Υλικό για το Ανθρώπινο Δυναμικό και το EQ

http://www.thermi.gov.gr/info/wp-content/2015/05/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-Y%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf

 

Cornell HR Review- Πανεπιστήμιο Cornell: Συστάσεις όσον αφορά τη χρήση τεστ μέτρησης συναισθηματικής νοημοσύνης στη διαδικασία πρόσληψης

http://www.cornellhrreview.org/personality-tests-in-employment-selection-use-with-caution/

 

HRD- Human Resources Direction Australia

Αρθρο όσον αφορά το δίλημμα μεταξύ EQ και IQ,και τι πρέπει να προτιμηθεί σαν χαρακτηριστικό στην συνέντευξη

https://www.hcamag.com/hr-news/hiring-dilemma-eq-vs-iq-191368.aspx

 

Daniel Goleman:  Διεθνούς φήμης ψυχολόγος ο οποίος μέσω των βιβλίων του κατέστησε γνωστό στο ευρύ κοινό τον όρο συναισθηματική νοημοσύνη. Στην προσωπική του ιστοσελίδα θα βρείτε συνεντεύξεις και άρθρα του συγγραφέα.

http://danielgoleman.info/

 

CIPD: Παρέχονται πληροφορίες για την έννοια της δέσμευσης των υπαλλήλων καθώς και συμβουλές για τη δημιουργία δέσμευσης στο ανθρώπινο δυναμικό. 

http://www.cipd.co.uk/hr-resources/factsheets/employee-engagement.aspx

 

Institute for Employment Studies: 

Περίληψη μελέτης σχετικά με τους παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη της δέσμευσης των εργαζομένων. 

http://www.employment-studies.co.uk/summary/summary.php?id=408 

NASDAQ- 

Παραδείγματα σωστών πρακτικών διαχείρισης εγχειριδίων για εργαζομένους 

https://www.nasdaq.com/article/6-inspiring-employee-handbook-examples-cm459464

 

Template.net-Βάση έτοιμου εγχειριδίου εργαζομένων στα αγγλικά

https://www.template.net/business/hr-templates/employee-handbook-manual-template/

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 

Ν. 2956/2001. Νομοθεσία για τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (βλ. Άρθρο 20). http://www.ypakp.gr/uploads/docs/361.pdf

 

Φόρουμ νοικιασμένων εργαζόμενων: 

Ιστολόγιο στο οποίο "νοικιασμένοι εργαζόμενοι" ενημερώνονται για τα εργασιακά τους δικαιώματα και καταχωρούν τις απόψεις τους.

http://noikiasmenoi-ergazomenoi.blogspot.com/ 

 

The Balance - Πως να χτίσεις ένα επιτυχημένο πρόγραμμα σύστασης εργαζομένων

https://www.thebalancecareers.com/you-can-inspire-great-employee-referrals-1919146

 

Rolepoint Academy - 101 Ιδέες για δημιουργική επιβράβευση ενός προγράμματος σύστασης εργαζομένων

https://www.slideshare.net/RolePoint/101-ideas-for-employee-referrals-36034244/6-6Tickets_to_an_MLBgameAll_access

 

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Εργασιακών Σχέσεων (European Industrial Relations Observatory, EIRO): Περιέχει νέα, άρθρα, μελέτες για τις εργασιακές σχέσεις. http://www.eurofound.europa.eu/eiro/

Μελέτη Εργασιακών Σχέσεων στην Ευρώπη, 2010: Η μελέτη αυτή εξετάζει τη συμμετοχή των των εργαζομένων και των εργοδοτών στις διαπραγματεύσεις και τον τρόπο με τον οπόιο οι σχετικές προσπάθειες βοήθησαν τις εταιρείες και τους εργαζόμενους να προσαρμοστούν στις αλλαγές και να περιορίσουν τις απολύσεις. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=997&furtherNews=yes

 

SHRM - Society for Human Resource Management: Άρθρο το οποίο αναφέρει πως μπορεί να μετρηθεί η διατήρηση εργαζομενων στατιστικά και πως αυτό ωφελεί την μετέπειτα πορεία της επιχείρισης.

https://www.shrm.org/resourcesandtools/tools-and-samples/hr-qa/pages/calculatingretentionandturnover.aspx

 

SHRM - Society for Human Resource Management: Άρθρο το οποίο αναφέρει τι είναι και ποιος είναι ο σκοπός ενός συστήματος self- service εργαζομένων, στην εποχή του digitalization  του HR. 

https://www.shrm.org/resourcesandtools/tools-and-samples/toolkits/pages/leveraging-value-of-employee-self-service-portals.aspx

 

National Centre for Employee Ownership: Ένας ιδιωτικός οργανισμός ο οποίος αποτελεί χρήσιμη πηγή πληροφοριών, ερευνητικών μελετών, συνδέσμων κλπ σχετικά με προγράμματα αγοράς μετοχών από εργαζομένους. 

http://www.nceo.org

 

The ESOP Association:  Αμερικάνικος οργανισμός με αποκλειστική ενασχόληση τα προγράμματα αγοράς μετοχών από εργαζομένους, με κύριο σκοπός την παροχή συμβουλών στα μέλη του. 

http://www.esopassociation.org

 

Worker Participation in Europe / Financial Participation: Ιστοσελίδα του European Trade Union Institute που ασχολείται με τις πολιτικές και τα συστήματα ενημέρωσης και συμμετοχής των εργαζομένων στις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρακάτω σύνδεσμος παρέχει πληροφορίες για τις διάφορες μορφές οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, τις σχετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ καθώς τις θέσεις των συνδικαλιστικών σωματείων, βιβλιογραφικές πηγές και συνδέσμους.

http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Across-Europe

 

EUR- LEX - ACCESS TO EUROPEAN LAW: Επίσημη Ιστοσελίδα της Ευρωπαικής Ενωσης σχετικά με την προώθηση κατάλληλου καθεστώτος αποδοχών των διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και όλο το νομικό πλαίσιο σχετικά με το τι δικαιούται ο κάθε μέτοχος.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32004H0913

 

Great Place to Work Institute / Hellas:  Το Great Place to Work® Institute, Inc. είναι μία εταιρεία παροχής διοικητικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και ερευνών με έδρα τις Η.Π.Α. το οποίο καταρτίζει λίστες επιχειρήσεων με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον σε 46 χώρες ανά τον κόσμο, σε ετήσια βάση. 

To Great Place to Work® Institute Hellas αποτελεί τον εταίρο στην Ελλάδα του Great Place to Work® Institute Europe.

http://www.greatplacetowork.com/

http://www.greatplacetowork.gr/

 

The Times top 100 Graduate Employers:  Έρευνα της βρετανικής εφημερίδας "The Times" σχετικά με τους πλέον περιζήτητους εργοδότες αποφοίτων.

http://www.top100graduateemployers.com/

 

Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη της νεολαίας: Ιστοσελίδα της Ε.Ε. που παραθέτει κατάλογο δημόσιων και ιδωτικών οργανισμών για την εύρεση εργασίας στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη.

http://europa.eu/youth/working/finding_a_job/index_he_el.html

 

HR Professional- Περιοδικό για το Ανθρώπινο Δυναμικό Employer Branding: γιατί βρίσκεται πλέον στην ατζέντα των CEO

http://www.hrpro.gr/default.asp?pid=9&la=1&cID=4&arId=6026

 

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ): Ο παρακάτω σύνδεσμος θα σας οδηγήσει σε δείκτες σχετικούς με την αγοράς εργασίας και συγκεκριμένα στους δείκτες κόστους εργασίας  σε πολλούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0501

Eurostat: H στατιστική υπηρεσία της ΕΕ (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home) η οποία παρέχει πληροφορίες που καθιστούν δυνατές τις συγκρίσεις μεταξύ κρατών ή περιοχών. Η ιστοστελίδα προσφέρει στατιστική ανάλυση ανά θεματική κατηγορία καθώς μία σειρά δημοσιεύσεων. Στο σύνδεσμο θα βρείτε στοιχεία σχετικά με τους δείκτες κόστους εργασίας στην Ε.Ε. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Labour_cost_index_-_recent_trends

 

Ομοσπονδία Ευρωπαίων Εργοδοτών (Federation of European Employers, FEE). Παρέχει πληροφορίες για θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα σε θέματα αμοιβών, εργατικής νομοθεσίας, εργασιακών σχέσεων. http://www.fedee.com/

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων: Kυβερνητικός φορέας υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς, ο οποίο υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα και Δράσεις.  Στην ιστοσελίδα μπορείτε να λάβετε πληροφόρηση για τις πολιτικές και τα προγράμματα που υλοποιούνται, τις υπηρεσίες που παρέχονται και τα νομοθετικά μέτρα που θεσπίζονται για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. 

http://www.isotita.gr/

 

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι)

 Ερευνητικό κέντρο το οποίο έχει ως κύριο σκοπό την πραγματοποίηση επιστημονικών ερευνών και μελετών για θέματα ισότητας των φύλων. σε θέματα που άπτονται της ισότητας των φύλων, όπως η απασχόληση, η επιχειρηματικότητα των γυναικών, η εκπαίδευση, η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ο κοινωνικός αποκλεισμός. Πολλές από αυτές τις μελέτες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του κέντρου.

www.kethi.gr

UCLA Ergonomics:

Ιστοσελίδα που περιέχει πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την εργονομία για εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων, όπως μεθόδους αποφυγής τραυματισμών, ορθή στάση του σώματος, ασκήσεις κλπ.  

http://ergonomics.ucla.edu/

 

Cornell University Ergonomics Web (CUErgo): 

Ερευνητικό κέντρο το οποίο επικεντρώνεται στους τρόπους με τους οποίους ενισχύεται η χρησιμότητα μέσω της βελτίωσης του εργονομικού σχεδιασμού των μηχανημάτων, των εφαρμογών καθώς και των χώρων εργασίας, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της υγείας, της απόδοσης και της άνεσης των ατόμων. 

http://ergo.human.cornell.edu/

 

CIPD / Performance Appraisal: Η ιστοσελίδα του CIPD παρέχει βασικές πληροφορίες για διάφορα θέματα ΔΑΔ, μεταξύ των οποίων η αξιολόγηση.  Στο σύνδεσμο θα βρείτε ορισμούς, έρευνες, συμβουλές για την προετοιμασία και  διεξαγωγή της συνέντευξης αξιολόγησης και άλλα χρήσιμα στοιχεία.

http://www.cipd.co.uk/hr-resources/factsheets/performance-appraisal.aspx

 

9 common errors in Performance Appraisal: Ένα από τα πολυπληθή άρθρα του διαδικτύου που εξηγούν κοινά σφάλματα που πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων.  Το άρθρο παραθέτει συνδέσμους σε άλλα κείμενα που δείχνουν τις αιτίες και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών των σφαλμάτων.

http://www.ehow.com/list_6499538_9-common-errors-performance-appraisals.html

 

Edward Thorndike: Αμερικάνος ψυχολόγος ο οποίος πρώτος ανακάλυψε το φαινόμενο "halo" όταν σε πείραμα κατά το οποίο ζήτησε από τους αξιωματικούς να αξιολογήσουν τους στρατιώτες, μέτρησε υψηλή συνδιακύμανση μεταξύ όλων των θετικών και όλων των αρνητικών αξιολογήσεων και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αξιωματικοί αξιολογούν συνολικά τους στρατιώτες ως "καλούς" ή "κακούς" και δεν διακρίνουν έυκολα τα επιμέρους χαρακτηριστικά.

Στην ιστοσελίδα θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις θεωρίες και τη ζωή του E. Thorndike:

http://www.answers.com/topic/edward-thorndike 

Ethical Leadership Society (ELS): Το ELS είναι μία βρετανική πρωτοβουλία που στοχεύει να αναδείξει την αξία της ηθικής προσέγγισης στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων .  Η ιστοσελίδα του οργανισμού, αν και απευθύνεται κυρίως στα μέλη του, παρέχει δωρεάν κάποιες χρήσιμες πηγές και εργαλεία για την ανάπτυξη της ηθικής ηγεσίας στην πράξη.

http://www.ethicalleadershipsociety.com/

 

Ελληνική Εταιρεία Ηθικής: Ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που αποτελείται από διδάσκοντες, αποφοίτους και φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος φιλοσοφίας με κατεύθυνση στην "Ηθική" του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Σκοπεύει στην ανταλλαγή ιδεών και κειμένων, στην προώθηση της έρευνας, στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στα σύγχρονα ηθικά προβλήματα κλπ.

http://www.ethics.gr/

 

Eurostat / Population Statistics: Η Eurostat δημοσιεύει μεταξύ άλλων δημογραφικές αναλύσεις, προβλέψεις για τον πληθυσμό κάθε κράτους, στοιχεία για τον πληθυσμό που έχει μεταναστεύσει στην Ε.Ε., τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι χώρες υποδοχείς σχετικά με την έκδοση ασύλου.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/introduction.

 

H περιεκτική μέλετη "Demography Report 2010" περιέχει αναφορές σε όλα τα παραπάνω στοιχεία για την ΕΕ των 27, καθώς και ξεχωριστή αναφορά για τις εξελίξεις κάθε χώρας.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/documents/Tab/report.pdf

 

Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ): Οργανισμός που αποτελείται από ανώτατα στελέχη της αγοράς με αποστολή την διαμόρφωση θέσεων που αφορούν στην ανώτατη διοίκηση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών και την αξιοποίηση των γνώσεων και της πείρας τους για προσωπικούς, εταιρικούς, κοινωνικούς και εθνικούς σκοπούς.

http://www.ease.gr

Centre on Executive Compensation: 

Οργανσιμός ο οποίος ιδρύθηκε από τα ανώτατα στελέχη Διοίκησης Ανθρώπινου δυναμικού 300 επιχειρήσεων (HR Policy Institute) με σκοπό να υποστηρίξει το ρόλο αυτών των στελεχών στη διαμόρφωση των αμοιβών των ανωτάτων στελεχών και να ενισχύσει τη δύναμή τους στη λήψη σχετικών αποφάσεων.

http://www.execcomp.org/ 

The Executive Rewards Library: 

Ιστοσελίδα του οργανσιμού World at Work η οποία παρέχει δωρεάν πληροφορίες, μελέτες και εργαλεία με σκοπό να βοηθηθούν τα στελέχη ΔΑΔ που ενδιαφέροναι για το θέμα των αμοιβών ανωτάτων στελεχών.

http://www.executiverewards.org/

 

Forbes.com:

 Το διαδικτυακό περιοδικό της Αμερικάνικης εταιρείας εκδόσεων και μέσων ενημέρωσης Forbes.  Παρέχει πληροφορίες για τις αμοιβές ανωτάτων στελεχών καθώς και σχετικές τάσεις στην αμερικάνικη και παγκόσμια αγορά. http://www.forbes.com/lists/2011/12/ceo-compensation-11_land.html

 

Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ): Οργανισμός που αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη και εφαρμογή των σύγχρονων αρχών και μεθόδων διοίκησης καθώς και στη διάχυση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας.  Προς την κατεύθυνση αυτή, η ΕΕΔΕ προσφέρει πληθρώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

www.eede.gr

 

Association of Executive Search Consultants (AESC): Πρόκειται για επαγγελματικό φορέα αναγνωρισμένο από την αμερικανική κυβέρνηση και την Ε.Ε. που εκπροσωπεί εταιρείες αναζήτησης στελεχών σε περισσότερα από 70 κράτη.  Πέρα από τις υπηρεσίες που προσφέρει στα μέλη του, προωθεί συγκεκριμένα επαγγελματικά πρότυπα, πραγματοποιεί έρευνες στα κύρια θέματα του κλάδου, και καταθέτει σχόλια νομικής φύσεως.

http://www.aesc.org

 

Exit Interviews.com.au: Ιστοσελίδα που παρέχει δωρεάν πληροφορίες και άρθρα σχετικά με τους στόχους και τα οφέλη των συνεντέυξεων αποχώρησης, συνήθεις ερωτήσεις και τρόποι αξιοποίησης των αποτελεσμάτων.

http://www.exitinterviews.com.au/

 

Expat Advisory: Ιστοσελίδα στην οποία συμμετέχουν οι εκπατρισμένοι και προσφέρουν δωρεάν πληροφορίες για τοπικές επιχειρήσεις, εκδηλώσεις, άρθρα, για περισσότερες από 200 χώρες. 

http://www.expat-advisory.com/

 

Ευρωπαϊκή Ένωση: Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων που μετακινούνται εντός της Ε.Ε. και πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς που υφίστανται για άτομα εκτός Ε.Ε. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=25

 

Expat Expert: Ιστοσελίδα της συγγραφέως Robin Pascoe που περιέχει βίντεο, άρθρα, ποικίλους συνδέσμους και φόρουμ τόσο για τους εκπατρισμένους όσο και για τις οικογένειές τους.

www.expatexpert.com

 

Business Educators: Ιστοσελίδα που διευκολύνει την άμεση επικοινωνία μεταξύ διακεκριμένων ακδημαϊκών και εταιρειών για εκπαιδευτικούς και συμβουλευτικούς σκοπούς.  Η ιστοσελίδα παρέχει δωρεάν άρθρα και βίντεο με ομιλίες ακαδημαϊκών, μεταξύ των οποίων και στοιχεία για τον Victor Vroom.

http://www.businesseducators.com

 

Business Link:  Επίσημος ιστότοπος της βρετανικής κυβέρνησης ο οποίος παρέχει ποικιλόμορφη υποστήριξη σε επιχειρήσεις και χρήσιμη πληροφόρηση σε θέματα συγκριτικής αξιολόγησης, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Cranfield. http://www.businesslink.gov.uk/

International Association of Faciltators (IAFs): Οργανισμός διεθνούς εμβέλειας που στοχεύει στην υποστήριξη και προώθηση της τέχνης και πρακτικής της καθοδήγησης μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, της επαγγελματικής ανάπτυξης και της δικτύωσης. 

http://www.iaf-world.org

Pay Equity Comission: Οργανισμός ο οποίος ασχολείται με τον διακανονισμό και την επίλυση θεμάτων που αφορούν την μισθολογική ισότητα. Στην ιστοσελίδα θα βρείτε αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας αξιολόγησης θέσεων εργασίας καθώς και επεξήγηση του τρόπου προσδιορισμού της βαρύτητας των κριτηρίων. 

http://www.payequity.gov.on.ca/en/resources/eval/weighting.php

Alfred P. Sloan Work and Family Research Network:

Δίκτυο του Κολλεγίου της Βοστώνης το οποίο προσφέρει δωρεάν πηγές, γνώσεις και ερευνητικές μελέτες σχετικά με την οικογένεια και την εργασία, και απευθύνεται σε ακαδημαΙκούς, ερευνητές, επαγγελματίες και υπεύθυνους διαμόρφωσης κυβερνητικής πολιτικής.

http://wfnetwork.bc.edu/

 

ΜΙΤ Human Resources: Συμβουλές για την ορθή ανατροφοδότηση των υπαλλήλων κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης από το τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του MIT.

http://hrweb.mit.edu/performance-development/ongoing-feedback

 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.): Ινστιτούτο το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των ανθρώπων στο εργασιακό περιβάλλον.  Στον σύνδεσμο θα βρείτε νόμους και προεδρικά διατάγματα σχετικά με τη προστασία της μητρότητας στην Ελλάδα.

http://www.elinyae.gr/el/category_details.jsp?cat_id=870

 

Περιοδικό "Επιθεώρησις ΙΚΑ Ασφαλιστικού και Εργατικού Δικαίου" (ΕΑΕΔ). Συνδρομητικό μηνιαίο περιοδικό το οποίο κυκλοφορεί ανελλιπώς από το 1966 και αποτελεί έγκυρη πηγή ενημέρωσης για ασφαλιστικά και εργατικά θέματα.  Περιλαμβάνει νέους νόμους, ρυθμίσεις, τροποποιήσει νομοθετημάτων, πληροφορίες για τις αποδοχές κάθε κλάδου, μελέτες κλπ.

http://eaed.gr

 

Νόμος 1483 / 1984: Με βάση το άρθρο 15 του εν λόγω νόμου για την "Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις -Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων", απαγορεύεται η απόλυση της εργαζόμενης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

http://www.ypakp.gr/uploads/files/2523.pdf

 

Organisational Structure:  Άρθρο που αναφέρεται στα διαφορετικά είδη οργανωτικών δομών, από τον καθηγητή C. Fontaine του Northwestern University. http://www.professorfontaine.com/files/Organizational_Structure_White_Paper_v7b.pdf

 

Eurofound / Flexicurity: Στην ιστοσελίδα παρέχονται πληροφορίες για την ερμηνεία του flexicurity στην Ε.Ε, καθώς και για σχετικές συμφωνίες που έχουν υπογραφεί όπως το "Common Principes of Flexicurity" (Οι κοινές αρχές της Ευελιξίας με Ασφάλεια). 

http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/flexicurity.htm

 

Focus group tips: Ιστοσελίδα με πρακτικές συμβουλές σχετικά με την οργάνωση των ομάδων εστίασης, το σχεδιασμό ερωτήσεων, την καθοδήγηση των ομάδων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων.

http://www.focusgrouptips.com

Reference for Business / Focus Groups:

Πηγή με βασικές πληροφορίες για τις εφαρμογές, τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα των ομάδων εστίασης, 

http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Fa-For/Focus-Groups.html

Harvard Business School Working Knowledge for Business Leaders: Άρθρο που περιγράφει τα οφέλη της μεθόδου υποχρεωτικής κατανομής 

 http://hbswk.hbs.edu/archive/5091.html

National Human Genome Research Institute: Ερευνητικός οργανισμός που εξειδικεύεται σε θέματα βιοιατρικής. Ο σύνδεσμος προσφέρει βασικές πληροφορίες για τις διακρίσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν από εργοδότες ή ασφαλιστικές εταιρείες με βάση το γενετικό υλικό.

http://www.genome.gov/10002328

 

Workplace Fairness: Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει πληροφορίες και απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν τις γενετικές διακρίσεις στον εργασιακό χώρο, σε συμφωνία με το νομικό πλαίσιο των ΗΠΑ. 

https://www.workplacefairness.org/genetic-information-discrimination

 

SHRM- Society for Human Resource Management Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει πρακτικές και εργαλεία αναφορικά με τις αποκλίσεις στο μισθό, με βάση τη γεωγραφική περιοχή, από έρευνα των Culpepper and Associates Inc, παρόχου δεδομένων μισθολογικών ερευνών.

https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/benefits/pages/geodifferentials.aspx

 

The Guardian: Άρθρο που αναφέρεται στις γυναίκες που βιώνουν το εν λόγω φαινόμενο

https://www.theguardian.com/society/2011/feb/21/women-glass-ceiling-still-exists-top-jobs

The Economist: Άρθρο αναφορικά με το φαινόμενο και την αρχική του εμφάνιση και εξέλιξη

http://www.economist.com/node/13604240